183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Агроекосистема в умовах техногенного навантаження Решетняківського родовища Полтавської області
  (Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2011) Колєснікова, Лариса Анатоліївна; Kolesnikova, Larisa Anatolievna
  Дано екологічну оцінку, вмотивовано рівень і радіус забруднення орних земель нафтовими вуглеводнями на території Решетняківського нафтогазовидобувного родовища Новосанжарського району Полтавської області. Встановлено фонові кількості нафтопродуктів, які можуть використовуватися в плані регіонального та локального моніторингу. З’ясовано, що прояв ознак фітотоксичності за умови нафтового забруднення ґрунту для рослин пшениці ярої на ранніх етапах онтогенезу проявляється, передусім, через ґальмування ростових процесів за дози забруднення від 20 до 50 мл/кг. На підставі отриманих результатів лабораторних експериментів виявлено стимулюючий ефект незначної дози нафти (5 мл/кг). Встановлено, що концентрацію сирої нафти від 5 до 10 мл/кг рослини не сприймають як токсичну
 • Item
  Ізопериметрія рівновеликих плоских фігур і її використання для морфометрії зрізів листкової пластинки проростків пшениці ярої
  (Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2010) Колєснікова, Лариса Анатоліївна; Kolesnikova, Larisa Anatolievna; Писаренко, Павло Вікторович; Pysarenko, Pavel Viktorovich
  Запропоновано новий спосіб апроксимації зрізів біооб’єктів складної форми гомотопними плоскими геометричними моделями, що дає змогу отримати кількісні дані, близькі до значень відповідних параметрів реальних біооб’єктів. Застосування гомотопних геометричних моделей сприяє мінімізації похибки морфометричних вимірювань, дає можливість використовувати класичну метрику для дослідження структурних змін зрізів, проводити аналіз динаміки і визначати направленість структурних змін біологічних об’єктів в експериментальних умовах. Результати обчислень свідчать, що найбільш адекватною моделлю поперечного розрізу ЛП четвертого листка проростків пшениці є гомотопна геометрична плоска фігура у формі витягнутого прямокутника.