Електронний репозитарій (сховище, архів) наукових публікацій – електронний архів результатів науково-дослідної роботи, публікацій науковців, викладачів, аспірантів та студентів академії, кваліфікаційних робіт студентів для їх централізованого зберігання та надання відкритого доступу до них світовій академічній спільноті у режимі онлайн.

Інструкція для науково-педагогічних і наукових працівників із додавання академічних текстів до інституційного репозитарію

Інструкція із додавання академічних текстів здобувачів вищої освіти різних рівнів до інституційного репозитарію

Правила оформлення списку використаних джерел при написанні наукових робіт

Авторський договір

Приклад

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Формування врожайності проса прутоподібного залежно від сорту та удосконалення елементів технології вирощування
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Рожко, Ілона Іванівна
Формування врожайності проса прутоподібного залежно від сорту та удосконалення елементів технології вирощування
Item
Вплив прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу на формування відтворної здатності свиней та способи корекції
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Сябро, Альона Сергіївна
Виробництво продукції свинарства на промисловій основі передбачає створення ефективних засобів підвищення відтворної здатності свиней, яка істотно знижується під впливом технологічних стресів та супроводжується глибокими метаболічними перетвореннями, де найбільш чутливим до змін є прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз в їх організмі. Розкриття особливостей і закономірностей формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свиней та розроблення способів його корекції можуть бути основою для створення методів спрямованих на регуляцію росту та розвитку тварин, а тому є актуальними як із теоретичної, так і практичної точок зору. Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню і експериментальному обґрунтованню впливу корекції мінерального живлення на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, біохімічного та мінерального складу в крові та спермі кнурів-плідників, а також взаємозв’язку цих показників з функціональною активністю сперматозоїдів. Вивчено особливості протікання інтенсивності пероксидації у крові свинок та свиноматок залежно від фізіологічного стану за умов додаткового споживання Міді у формі цитрату Міді нанотехнологічного походження окремо та в поєднанні з гомогенатом трутневих личинок. Експерименти з дисертаційної роботи були проведені упродовж 2019–2023 рр. в умовах ПрАТ «Племсервіс» та лабораторії годівлі, фізіології та здоров’я тварин Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, на кафедрі технології виробництва продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету. Для корекції мінерального живлення свиней за Міддю використовували цитрат Міді нанотехнологічного походження, виготовленого в умовах ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології». Метою досліджень було з’ясувати особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свиней та розробити новітні способи підвищення їх відтворної здатності на тлі застосування біологічно активних речовин різної природи. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: - дослідити морфо-фізіологічні характеристики сперматозоїдів та гомеостазу показників обміну речовин крові і сперми кнурів-плідників та їх взаємозв’язок з відтворною здатністю після згодовування Міді у формі цитрату Міді окремо та в поєднанні з гомогенатом трутневих личинок; - встановити особливості впливу на фізіологічний стан та прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз в крові свинок в період статевого дозрівання та їх взаємозв’язок з відтворною здатністю за згодовування Міді у формі цитрату Міді; - дослідити фізіологічний стан та прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз в крові свиноматок у взаємозв’язку з їх відтворною здатністю за згодовування Міді у формі цитрату Міді окремо та в поєднанні з гомогенатом трутневих личинок; - проаналізувати ступінь взаємозв’язку між рівнем констант гомеостазу у свиней з показниками їх відтворної здатності; - науково обґрунтувати ефективність використання Міді у формі цитрату Міді окремо та в комплексі з гомогенатом трутневих личинок у годівлі свиней для стимуляції їх продуктивності. Об’єктом дослідження був стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в організмі свиней різних статево-вікових груп за впливу фізіологічного стану за різних способів корекції.
Item
Енергетичні культури : сортимент, біологія, екологія, агротехнологія
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Кулик, Максим Іванович; Попова, Юлія Михайлівна; Рожко, Ілона Іванівна; Дековець, В.; Дьомін, Д.
У колективній монографії наведено загальна характеристика, ботанікобіологічні особливості, сортимент та агроекологічно обґрунтовані елементи технології вирощування енергетичних культур для виробництва біомаси. Подано результати досліджень з вивчення сортименту та удосконалення елементів технології вирощування сорго цукрового, проса прутоподібного, міскантусу гігантського й малопоширених енергетичних культур. Обґрунтовано особливості виробництва садивного матеріалу та шляхи екологізації вирощування міскантусу гігантського на біопаливо. Проаналізовано вплив елементів технології вирощування на врожайність малопоширених енергетичних культур: індіан-грасу, біг-блуестему, сорго багаторічного та павловнії. Розроблено новий спосіб сумісних посівів енергокультур. Колективна монографія розрахована на здобувачів вищої освіти агрономічних та екологічних спеціальностей закладів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня доктора філософії, науково-педагогічних працівників і спеціалістів аграрних підприємств.
Item
Експериментальне дослідження удосконаленої конструкції електропневмоклапану пневматичної системи автопоїзду-зерновозу.периментальне дослідження удосконаленої конструкції електропневмоклапану пневматичної системи автопоїзду-зерновозу.
(Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2023-04-23) Попов С.В.; Семенов А.О.; Євменов Р.Ю.
На даний час електропневмоклапани широко застосовуються у практиці машинобудування для керування стиснутим повітрям пневматичних систем вантажних колісних транспортних засобів, зокрема й тих, що застосовуються для перевезення продукції сільськогосподарського виробництва, наприклад автопоїздів зерновозів. Певним недоліком існуючих конструкцій є перегрів котушок електропневмоклапанів. Це призводить до втрати їх роботоздатного стану. Виникають збої у перерозподілі робочого середовища. Запропоновано удосконалити існуючий вузол заміною конструкції котушки, збільшенням діаметру сідла та зміною жорсткості пружини. Наведено методики дослідження вузла за визначеними критеріями роботоздатності. Отримано результати експериментальних досліджень оновленої конструкції електропневмоклапану
Item
Особливості формування готовності майбутніх фахівців галузі аграрні науки та продовольство до фітосанітарного моніторингу
(Полтавський державний аграрний університет, 2023) Нечипоренко, Наталія Іванівна; Оніпко, Валентина Володимирівна; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
Особливості формування готовності майбутніх фахівців галузі аграрні науки та продовольство до фітосанітарного моніторингу