Физические основы механики почв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Панов, Иван Михайлович
Ветохин, Владимир Иванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
У монографії викладено теоретичні основи деформації і руйнування ґрунтів з використанням моделей суцільного та дискретного середовищ, динамічні і фізичні процеси стружкоутворення при різанні ґрунту, екологічні та енергозберігаючі аспекти сучасного землеробства. На основі аналізу і узагальнення результатів наукових досліджень і досягнень у галузі фізики ґрунтів намічені шляхи і засоби зниження енерговитрат на процес обробітку ґрунту і підвищення його якості. Показано взаємозв'язок фізичних явищ при обробітку ґрунту з формами і параметрами розпушувачів. Наведені приклади реалізації теоретичних положень в конструкціях ґрунтообробних знарядь. Книга призначена для науковців, студентів, аспірантів агроінженерних ВНЗ і фахівців сільгоспмашинобудування. В монографии изложены теоретические основы деформации и разрушения почв с использованием моделей сплошной и дискретной сред, динамические и физические процессы стружкообразования при резании почвы, экологические и энергосберегающие аспекты современного земледелия. На основе анализа и обобщения результатов научных исследований и достижений в области физики почвогрунтов намечены пути и средства снижения энергозатрат на процесс обработки почвы и повышение его качества. Показана взаимосвязь физических явлений при почвообработке с формами и параметрами рыхлителей. Приведены примеры реализации теоретических положений в конструкциях почвообрабатывающих орудий. Книга предназначена для научных работников, студентов, аспирантов агроинженерных Вузов и специалистов сельхозмашиностроения.
Keywords
обробіток ґрунту, tillage, деформації та руйнування, deformation and destruction of soils, динамічні і фізичні процеси, dynamic and physical processes, моделі суцільного і дискретної середовищ, continuous and discrete medium models, розущільнення ґрунту, разуплотнение почвы loosening of the soil, форми і параметри розпушувачів, shape and parameters of rippers, енергозбереження, energy saving, конструкції ґрунтообробних знарядь, конструкции почвообрабатывающих орудий designs of tillage implements
Citation