Физические основы механики почв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Панов, Іван Михайлович
Ветохін, Володимир Іванович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У монографії викладено теоретичні основи деформації і руйнування ґрунтів з використанням моделей суцільного та дискретного середовищ, динамічні і фізичні процеси стружкоутворення при різанні ґрунту, екологічні та енергозберігаючі аспекти сучасного землеробства. На основі аналізу і узагальнення результатів наукових досліджень і досягнень у галузі фізики ґрунтів намічені шляхи і засоби зниження енерговитрат на процес обробітку ґрунту і підвищення його якості. Показано взаємозв'язок фізичних явищ при обробітку ґрунту з формами і параметрами розпушувачів. Наведені приклади реалізації теоретичних положень в конструкціях ґрунтообробних знарядь. Книга призначена для науковців, студентів, аспірантів агроінженерних ВНЗ і фахівців сільгоспмашинобудування. В монографии изложены теоретические основы деформации и разрушения почв с использованием моделей сплошной и дискретной сред, динамические и физические процессы стружкообразования при резании почвы, экологические и энергосберегающие аспекты современного земледелия. На основе анализа и обобщения результатов научных исследований и достижений в области физики почвогрунтов намечены пути и средства снижения энергозатрат на процесс обработки почвы и повышение его качества. Показана взаимосвязь физических явлений при почвообработке с формами и параметрами рыхлителей. Приведены примеры реализации теоретических положений в конструкциях почвообрабатывающих орудий. Книга предназначена для научных работников, студентов, аспирантов агроинженерных Вузов и специалистов сельхозмашиностроения.
Description
Keywords
обробіток ґрунту, tillage, деформації та руйнування, deformation and destruction of soils, динамічні і фізичні процеси, dynamic and physical processes, моделі суцільного і дискретної середовищ, continuous and discrete medium models, розущільнення ґрунту, разуплотнение почвы loosening of the soil, форми і параметри розпушувачів, shape and parameters of rippers, енергозбереження, energy saving, конструкції ґрунтообробних знарядь, конструкции почвообрабатывающих орудий designs of tillage implements
Citation
Панов И. М., Ветохин В. И. Физические основы механики почв. Киев : Феникс, 2008. 266 с. : илл.