ВПЛИВ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК НА ПРООКСИДАНТНО- АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ

Abstract
Description
Сучасні наукові дослідження, спрямовані на розроблення раціонального та зба-лансованого кормового балансу сільськогосподарських тварин. Для підвищення рівня насиченості раціонів біологічно активними речовинами, розробляється велика кількість кормових добавок, отриманих на основі сировини рослинно-го та тваринного походження. Серед яких вагоме місце відводиться продук-там бджільництва, в тому числі гомогенату трутневих личинок (ГТЛ), який є «банком» біологічно активних речовин. Метою досліджень було встановити вплив гомогенату трутневих личинок на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в кнурів-плідників та їх репродуктивну здатність. В експерименті використані дорослі кнури-плідники великої білої породи, аналоги за віком, живою масою та якістю спер-мопродукції, яким згодовували гомогенат трутневих личинок. Виявлено, що додаткове згодовування кормової добавки ГТЛ кнурам-плідникам викликає прискорення процесів пероксидації в крові у межах фізіологічної норми та підвищує загальний рівень антиоксидантної системи їх організму, яке проявляється у підвищенні пероксидної резистентності еритроцитів на 19 – 21% та інтенсивності утворення ТБК – активних комплексів – 10,5%. Введення кормової добавки ГТЛ до раціону кнурів-плідників сприяє підвищенню біологічної повноцінності еякулятів – збільшується вага еякуляту, концентра-ція сперміїв, кількість сперміїв в еякуляті, рухливість сперміїв та їх вижива-ність. Підвищення біологічної повноцінності отриманих еякулятів триває що-найменше місяць після закінчення споживання даної добавки. Виявлено істотний вплив згодовування ГТЛ кнурам-плідникам на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі, який проявлявся спо-вільненням перебігу процесів пероксидації протягом основного періоду, що під-тверджується меншим вмістом дієнових кон’югантів та збільшення актив-ності антиоксидантних ензимів: активності супероксиддисмутази на 30 % та каталази – 12,8 %. Ефект післядії триває протягом місяця після закінчення використання цієї кормової добавки, що проявляється у вірогідному підвищенні активності високомолекулярних ензимів та низькомолекулярних антиоксидантів. Встановлено підвищення відтворювальної здатності свиноматок осімі-нінених спермодозами кнурів-плідників, що вживали ГТЛ, що проявляється у збільшенні заплідненості і багатоплідності.
Keywords
кнури, гомогенат трутневих личинок, сперма, пероксидне окиснення, антиоксиданти, відтворення
Citation