Політична система України у контексті багатокомпонентних класифікацій

Abstract
Description
У статті проаналізовані основні багатокомпонентні класифікації політичних сис тем, визначені основні критерії для їх розподілу. Вони мають переваги над лінійними класифікаціями, оскільки використовують для порівняльного аналізу кілька критеріїв, які повною мірою дозволяють розкрити зміст політичних систем на практичних при кладах. Використання багатокоординатних типологій зумовлене насамперед практичними політичними процесами. Лінійні типології виходили з двомірної характеристики полі тичних систем (демократичні – недемократичні). У процесі численних політичних трансформацій світ став складнішим. Лінійна типологія не відповідала новим реа ліям. У багатокомпонентних типологіях кількість інституціональних критеріїв була суттєво збільшена, що дало можливість наблизити теоретичні моделі політичних систем до конкретних практичних прикладів. Найбільш важливими серед них є: куль турні цінності, які сповідує суспільство, механізми формування влади, принципи вза ємодії між владою і суспільством, рівень участі громадян у політичних процесах, осо бливості структури суспільства, зокрема рівень його фрагментації. Багатокомпонентна типологізація дозволила врахувати масові трансформа ційні перетворення в різних країнах і визначити такі моделі, які враховували пере хідні форми. В таких країнах не були сформовані стабільні демократичні режими. Їм повністю відповідала модель конкуруючої олігархії. Для неї характерні такі ознаки, як: конкурентна боротьба за владу між загалом рівноправними олігархічними об’єднаннями, реальна можливість участі у політичних процесах тільки впливових осіб, відсутність у громадян можливостей для політичної участі. Категорія «конкуруюча олігархія» є найбільш адекватною для характеристики полі тичної системи України. Для такої характеристики українські вчені використовують поняття «кланово-олігархічна система». Її визначальними ознаками є нерівність доступу до ресурсів влади, використання неправових засобів зміцнення впливу (коруп ція); відсутність демократичних форм зв’язку між владою і громадянами. Владні та інші ресурси неподільно належать вузькому правлячому угрупуванню (правлячому класу). Також Україна є типовим зразком багатоскладової країни з високим рівнем ідеологічної фрагментації. Суспільні розколи позначаються на політичних процесах. Водночас рівень громадської активності в Україні є досить високим. Аналіз теоретико-методологічних підходів до дослідження типів політичних систем і зіставлення з ними української політичної системи дає підстави стверджувати, що процес її функціонування має свої специфічні властивості, які демонструють можливі варіанти посттоталітарних трансформацій.
Keywords
порівняльний аналіз, політична система, багатокоординатна класи фікація, поліархія, конкуруюча олігархія, консоціальна демократія.
Citation