Градація адаптаційних здатностей свиней різних генотипів залежно від технологічних умов

Abstract
Description
Стаття присвячена дослідженням зміни теплостійкості відгодівельних свиней залежно від тех- нологічних умов. Метою та завданням проведених досліджень було виявити різний рівень адапта- ційної здатності піддослідних генотипів за умови традиційної та інтенсивної технологій виробниц- тва, виявити частку впливу генотипу та факторів середовища на фізіологічні показники у свиней. Робота проводилась в умовах традиційної (до реконструкції) та інтенсивної (після реконструкції) технологіях виробництва при зовнішній температурі повітря +23 ºС – +34 ºС на підсвинках 4– 5 місячного віку. До реконструкції були використані генотипи великої білої породи української селек- ції і полтавської м’ясної, після реконструкції для отримання відгодівельного молодняку були викори- стані свиноматки великої білої породи німецької селекції, кнури порід ландрас, п’єтрен та терміна- льні кнури-плідники кантор. Аналіз досліджень показав, що у свинарнику до реконструкції 80 % двопородних помісей ВБ × ПМ мали низьку адаптаційну здатність, одночасно чистопородні свині ВБ породи мали високу 40 % (Ia=15,9) та середню 40 % (Ia=9,2, Р≤0,01) адаптаційну здатність. Результати досліджень свідчать, що після реконструкції кращі показники адаптаційної здатності у свиней з генотипом (ВБ × Л) × К – 40 % з високим (Ia=20,3) та середнім – 60 % (Ia=8,6, Р≤0,001) індексом адаптації. Одержані результати показують, що свині високого рівня адаптації в серед- ньому достовірно переважали своїх ровесників низького рівня адаптації за показниками температу- ри тіла в денний час на 0,32 0С (Р≤0,01), частотою серцевих скорочень вранці – на 65,5 (47,8 %) і вдень – на 49,5 (14,3 %) ударів за одну хвилину (Р≤0,001), а також індексом адаптації – на 15,1 одиниць (у 4,4 раза, Р≤0,001). Встановлено достовірний вплив – 31,7–35,8 % (Р≤0,05) генотипу на частоту серцевих скорочень у групах відгодівельного молодняку незалежно від технологічних па- раметрів виробництва. Також відмічена висока достовірність впливу генотипу на частоту серцево- го скорочення вранці та вдень до реконструкції – 35,8, 28,0 % (Р≤0,05).
Keywords
тепловий стрес, адаптація, теплостійкість свиней, вплив генотипу, частота серцевого скорочення.
Citation