Градація адаптаційних здатностей свиней різних генотипів залежно від технологічних умов

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-06
Authors
Усачова, В. Є.
Мироненко, Олена Іванівна
Поліщук, Анатолій Анатолійович
Слинько, Віктор Григорович
Волощук, М. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Стаття присвячена дослідженням зміни теплостійкості відгодівельних свиней залежно від тех- нологічних умов. Метою та завданням проведених досліджень було виявити різний рівень адапта- ційної здатності піддослідних генотипів за умови традиційної та інтенсивної технологій виробниц- тва, виявити частку впливу генотипу та факторів середовища на фізіологічні показники у свиней. Робота проводилась в умовах традиційної (до реконструкції) та інтенсивної (після реконструкції) технологіях виробництва при зовнішній температурі повітря +23 ºС – +34 ºС на підсвинках 4– 5 місячного віку. До реконструкції були використані генотипи великої білої породи української селек- ції і полтавської м’ясної, після реконструкції для отримання відгодівельного молодняку були викори- стані свиноматки великої білої породи німецької селекції, кнури порід ландрас, п’єтрен та терміна- льні кнури-плідники кантор. Аналіз досліджень показав, що у свинарнику до реконструкції 80 % двопородних помісей ВБ × ПМ мали низьку адаптаційну здатність, одночасно чистопородні свині ВБ породи мали високу 40 % (Ia=15,9) та середню 40 % (Ia=9,2, Р≤0,01) адаптаційну здатність. Результати досліджень свідчать, що після реконструкції кращі показники адаптаційної здатності у свиней з генотипом (ВБ × Л) × К – 40 % з високим (Ia=20,3) та середнім – 60 % (Ia=8,6, Р≤0,001) індексом адаптації. Одержані результати показують, що свині високого рівня адаптації в серед- ньому достовірно переважали своїх ровесників низького рівня адаптації за показниками температу- ри тіла в денний час на 0,32 0С (Р≤0,01), частотою серцевих скорочень вранці – на 65,5 (47,8 %) і вдень – на 49,5 (14,3 %) ударів за одну хвилину (Р≤0,001), а також індексом адаптації – на 15,1 одиниць (у 4,4 раза, Р≤0,001). Встановлено достовірний вплив – 31,7–35,8 % (Р≤0,05) генотипу на частоту серцевих скорочень у групах відгодівельного молодняку незалежно від технологічних па- раметрів виробництва. Також відмічена висока достовірність впливу генотипу на частоту серцево- го скорочення вранці та вдень до реконструкції – 35,8, 28,0 % (Р≤0,05).
Keywords
тепловий стрес, адаптація, теплостійкість свиней, вплив генотипу, частота серцевого скорочення.
Citation