Юридична відповідальність: проблеми системного розуміння.

Abstract
Description
У статті проаналізовано проблемні питання системного розуміння такого правового явища, як юридична відповідальність у контексті окремих аспектів та доктринальних поглядів на її визначення. Підкреслюється важлива роль та значення доктринальних засадничих ідей та поглядів у дослідженні загальнотеоретичних феноменів, одним з яких виступає юридична відповідальність. Необхідно відзначити, що досліджувана парадигма – саме той механізм, за допомогою якого можна відновити справедливість без використання насильницьких методів. Доведено, що залишаються суперечливими проблеми поняття й ознак юридичної відповідальності. Розглянуто теоретико-правові аспекти правової природи відповідальності в контексті сучасних концептуальних поглядів на сутність і значення цього правового феномена. Теоретично і практично значущими виступають проблеми розуміння як перспективного, так і ретроспективного напрямів юридичної відповідальності і, відповідно, її реалізація. Аналізуються окремі площини юридичної відповідальності, глибоке осмислення яких може стати одним з інструментів у розв’язанні проблематики притягнення до юридичної відповідальності порушника як внутрішнього, так і міжнародного права. Незважаючи на значну увагу зарубіжних і вітчизняних вчених до питань юридичної відповідальності загалом, багато проблемних питань залишаються поза увагою дослідників теорії права. Зауважується, що комплексний підхід до розуміння юридичної відповідальності та її реалізації сприятиме досягненню миру і безпеки в сучасному глобалізованому світі, характеризує її сутність та призначення як ефективного інструменту дотримання прав та свобод людини і громадянина. Автори доходить висновку, що серед множинності
Keywords
юридична відповідальність, міжнародно-правова відповідальність, ретроспективна відпові- дальність, позитивна відповідальність.
Citation