ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОЗІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-06
Authors
Усенко, Світлана Олексіївна
Васильєва, О.О.
Кравченко, Оксана Іванівна
Шаферівський, Богдан Сергійович
Каруна, Т.І.
Желізняк, І.М.
Карбан, Ю.В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
The article analyzes the stages of goat breeding development, the current state, and prospects of its de- velopment in Ukraine and the world. The main directions of the development, monitoring the efficiency of farms for the production of goat milk, and solving practical problems of reviving the goat breeding industry have been presented. The technological peculiarities of the work on the farms, which specialize in the pro- duction of environmentally friendly products, have been presented. The monitoring of the main technological systems and parameters was conducted concerning the growing and using of goats at the private enterprise “Babyni Kozy”, which is located in the village Halaiky of Tetiiv district, Kyiv region and the family farm “Sikorska” of Zinkiv district, Poltava region, where 30 female goats of the Saanen breed are kept, and which ensure quite efficient milk production. It has been established that in the modern branch of agro-industrial production, the issue of obtaining high-quality ecological food products, as well as expanding the range of livestock products, is relevant. At the same time, in order to increase the production volumes and quality of goat milk, it is important to work with the breeding herd, create highly productive lines and families that will contribute to obtaining animals of different biological and economically useful characteristics. In order to improve the quality of the selection and accelerate the formation of the goat breeding industry at the present stage of using the advanced technologies for keeping animals and deep processing of raw materials, it is ex- pedient to create an association of dairy goat breeding in Ukraine with a scientific center and international relations on the basis of farm-type formations in rural areas. It is maintained that in goat breeding, the high- value products with a high level of biological value can be received at the lowest cost. У статті проаналізовано етапи розвитку козівництва та сучасний стан і перспективи його розвитку в Україні та світі. Подано основні напрями розвитку, моніторинг ефективності роботи господарств із виробництва козиного молока та розв’язання практичних проблем відродження галузі козівництва. Представлено технологічні особливості роботи приватного та фермерського госпо- дарства, які спеціалізуються на виробництві екологічно чистої продукції. Проведено моніторинг основних технологічних систем та параметрів вирощування й використання кіз у приватному підприємстві «Бабині кози», яке розташоване в с. Галайки Тетіївського району Київської області та сімейній фермі «Сікорська» Зіньківського району Полтавської області, де утримують 30 козематок зааненської породи, які забезпечують достатньо ефективне виробництво молока. Встановлено, що у сучасній галузі агропромислового виробництва питання одержання екологічних продуктів харчу- вання високої якості, а також розширення асортименту тваринницької продукції є актуальним. До того ж з метою підвищення обсягів виробництва і якості козиного молока величезне значення має робота з племінним стадом, формування високопродуктивних ліній і родин, які сприятимуть одержанню тварин різних за біологічними і господарськи корисними ознаками. Для підвищення селе- кційної роботи та прискорення формування галузі козівництва на сучасному етапі використання прогресивних технологій утримання тварин і глибокої переробки сировини доцільно в Україні ство- рити асоціацію молочного козівництва з науковим центром та міжнародними зв’язками на основі формувань фермерського типу в сільській місцевості Стверджується, що у козівництві за найменших витрат можна отримати високоцінну продукцію з високим рівнем біологічної повноцінності.
Keywords
goats, goat breeding, goat breeds, productivity, organic products, milk productivity of goats, uniqueness of milk composition., кози, козівництво, породи кіз, продуктивність, органічні продукти, молочна продуктивність кіз, унікальність за складом молока.
Citation