Психолінгвістичний аналіз структури асоціативного поля стимулу компетентність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Шаравара, Тамара Олексіївна
Коцур Анатолій
Сизоненко, Наталія Миколаївна
Тагільцева, Яніна Михайлівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Psychjlinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб. наук. праць. Серія: Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М.
Abstract
У статті зарезультатами вільного асоціативного експерименту проаналізовано структуру асоціативного поля поняття компетентність. З’ясовано, що респонденти вербалізують як ключові компоненти лексикографічного та термінологічного значення поняття (обізнаність, досвід, уміння, знання, розум), так і його аксіологічний компонент (ввічливість, правильність, професіоналізм, відповідальність, повага). Частина реакцій засвідчує процес ототожнення компетентності із професійною сферою діяльності (професія, робота). У результаті опрацювання асоціативних реакцій встановлено, що асоціативний гештальт слова-стимулу утворюють 10 зон: понятійні складники, суб’єкт, діяльність суб’єкта, сфера діяльності суб’єкта, визначальні ознаки діяльності суб’єкта, морально-етичне обличчя суб’єкта діяльності, характерні ознаки діяльності суб’єкта, оціночні реакції, індивідуальні реакції, емоції. Кожній зоні асоціативного гештальту відповідно до кількісних показників присвоєно ранг від 1 до 9 (у двох зонах кількість реакцій збігається). До ядра асоціативного гештальту (ранги 1–2) віднесено частотні реакції, які відповідають зонам «Понятійні складники» та «Визначальні ознаки діяльності суб’єкта», решта зон (ранги 3–9) утворюють периферію. Ядерні реакції свідчать про достатньо високий рівень освоєння респондентами ключових компоненті впоняття, а також про усвідомлення носіями мови попиту на нову генерацію спеціалістів, спроможних ефективно застосовувати набуті знання та вміння в певній сфері діяльності. У статті також проаналізовано асоціативні реакції відповідно до моделі гносеологічної структури свідомості носіїв мови. З’ясовано, що в мовній свідомості респондентів утримується певна рівновага між суб’єктивними (ціннісно-мотиваційна сфера) та об’єктивними (логіко-понятійна сфера) образами; домінувальним у пізнавальній діяльності мовців є розумовий рівень образів свідомості, оскільки емоційно-афективна сфера репрезентована нечастотними реакціями, а тілесно-перцептивна сфера вербально не представлена.
Description
Keywords
вільний асоціативний експеримент, асоціативний гештальт, зони асоціативного гештальту, мовна свідомість, структура свідомості
Citation