Формування насіннєвої продуктивності гороху залежно від норми висіву

No Thumbnail Available
Date
2019-12
Authors
Бажан, Б. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Роль гороху у забезпеченні населення високобілковими продуктами харчування, а тваринництва – збалансованими за білком концентрованими кормами є стратегічно важливою для України. До цього слід додати, що завдяки азотфіксуючим властивостям бульбочкових бактерій, що селяться на коренях гороху, він є невід’ємною складовою енергозберігаючих технологій вирощування зернових культур. Густота стояння рослин гороху, як один з елементів технології, впливає на аерацію посіву, розмір площі живлення, освітленість морфотипу, забезпечення вологою та поживними речовинами. Крім того, нормою висіву, можна регулювати конкурентоздатність рослин гороху до бур’янів. Також від густоти стояння рослин у посівах залежить висота кріплення нижніх бобів у гороху, що надзвичайно важливо для механізованого збирання врожаю, оскільки висота закладання першого бобу у рослин гороху – один із факторів, що впливають на значні втрати врожаю даної культури під час комбайнування. Актуальність. На сьогодні в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, переважають безлисточкові (так звані вусаті) сорти нового покоління. Вони мають добрі адаптивні властивості, підвищену стійкість до вилягання. Формують урожайність, не нижчу, ніж звичайні листочкові сорти і характеризуються високою технологічністю. Відповідаючи сучасним вимогам виробництва, вони сприятимуть відновленню вирощування гороху на якісно новому рівні. Тому у системі заходів, спрямованих на підвищення продуктивності гороху, важливе місце належить оптимізації норми висіву. Мета і задачі досліджень. Метою наших досліджень передбачалося встановити вплив норми висіву гороху на стійкість його до забур’янення, на формування урожайності і якості зерна в умовах ТОВ «Партнер АгроГруп» Козельщинського району Полтавської області. Об’єкт досліджень. Сорт гороху Мадонна. Предмет дослідження. Норми висіву гороху. Методи досліджень. Лабораторні та польові спостереження, проведені за загальноприйнятими методиками. Наукова новизна результатів досліджень. Експериментально доведено перевагу вирощування сорту гороху Мадонна за норми висіву 1,0 млн. шт./га. Практичне значення результатів досліджень. Встановлено, що в умовах ТОВ «Партнер АгроГруп» Козельщинського району Полтавської області для гороху сорту Мадонна оптимальною є норма висіву 1,0 млн. шт./га. Наукові публікації. Бажан Б.О. Перспективи вирощування гороху / Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 24 – 25 квітня 2019 р. Том ІІ. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – 339 с. Структура і обсяг роботи. Магістерська робота виконана на 58 сторінках машинописного тексту і складається із загальної характеристики, 7 розділів, висновків і пропозицій. Список використаної літератури налічує 54 найменування.
Keywords
горох, норма висіву, елементи продуктивності, урожайність
Citation