МАТЕРІАЛИ студентської наукової конференції 16-17 квітня 2020 рік Том І

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-05-28
Authors
Дзьох, Д.В.
Йолгіна, Ю.Ю.
Костельна, Л.В.
Пащенко, В.М.
Сімон, А.О.
Томенко, Д.В.
Єрмак, В.Є.
Ноздрін, І.І.
Ракчеєв, А.Р.
Дикопавленко, В.М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
СЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СЕКЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ
Keywords
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНКУ- РЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ, МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОБЛЕМИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ, ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ, КРЕАТИВНІ НОВОВВЕДЕННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕН- ТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА, DIGITAL-МАРКЕТИНГ В УМОВАХ КРИЗИ, СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ПОСЛУГ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В АГРО- ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ, СУТНІСТЬ І ВИДИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ, ЕТАПИ ТА КРИТЕРІЇ РИНКОГОВО СЕГМЕНТУВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ ОКРЕМОГО ТОВАРУ, ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО ВІДДІЛУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГУ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ БРЕНДІВ, ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ПРИБУТКУ СІЛСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ПРИБУТКУ СІЛСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ, МОДИФІКАЦІЯ ЕКСПОНЕНТНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ, ЗАСОБИ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТЛА, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМО- ВАХ КІБЕРЗАГРОЗ ТА АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ, ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ ОНЛАЙН: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ДІЯ В ДІЇ, ЕТАПИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО САЙТУ, ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ, МАЛОЗНАЧНОГО ДІЯННЯ ТА АДМІНІСТРА- ТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ГРОМАДЯНСТВА НІМЕЧЧИНИ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ РІВ- НОСТІ У СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА, УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В РОСЛИННИЦТВІ, ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НИМ, ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ШПАЛЕР У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОС- ПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІДПРИЄМСТВА, ПІДЗАКОННИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ, ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ АДВОКАТАМИ ПРИ СПІЛКУВАННІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, АНАЛІЗ І ВИБІР КРИТЕРІЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЕНПОЛІЙ, ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПАПЕРУ ЗА РАХУНОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, ЗАСТОСУВАННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ, ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА, ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ, ЗНАЧЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ, ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНОЇ ПРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА, ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОГО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА, ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ SMM ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, СТАН ТА ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОД УКРАЇНИ, СУТНІСТЬ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, ІМІДЖ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ІМІДЖУ, ЗНАЧЕННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЇЇ ЦІЛІ ТА ТЕХНІКИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У КОЛЕКТИВІ, ПРИНЦИПИ ТА ТЕОРІЇ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПРИЧИНИ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА РАХУНОК ІМІДЖЕВИХ ФУНКЦІЙ Е-ВЗАЄМОДІЇ, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЕТИЧНІСТЬ ПОВЕДІНКИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАННЯ: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОПОРНИХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФРИЛАНСУ ЯК ФОРМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ, ЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА, РОЛЬ ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ВНЕСОК ЛУКИ ПАЧОЛІ В РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ, ІНДЕКС ЩАСТЯ – 2019, РОЗРАХУНКОВІ ВІДНОСИНИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇХ НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ВАГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА, РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ЇХ ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ, ПРИБУТОК ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАНІ: ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ, ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ, ФІНАНСОВІ РИЗИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМИ, МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА, УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА, ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПОВ’ЯЗАНІ З ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИС- ТАННЯМ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ, ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬ- НОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ, ЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ: ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК, УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ, ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, СУТНІСТЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ, ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ, УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА, ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ, ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ, РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОСОБИСТОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, ВІСІМ ПОСТАНОВ НАЦБАНКУ ПРО НОВУ СИСТЕМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ, ПЕРСПЕКТИВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ, АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ, ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА КОНТИНЕНТАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ, ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ, ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БАНКАХ, ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, ОСОБЛИВОСТІ ЗВІТУВАННЯ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗАСТОСУ- ВАННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ, ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ, СУТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ, РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: СУТНІСТЬ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ, ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА, ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК СПИСАННЯ ПАЛЬНОГО, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ДО СКЛАДЕНОГО КАПІТАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, ОСОБЛИВОСТІ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ, ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ І НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ТА ВІДОБРАЖЕН- НЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ В ОБЛІКУ, ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ЕКОНО- МІЧНУ РІВНОВАГУ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО- БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ГРОШОВИХ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ОРГАНИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В АВСТРАЛІЇ, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗВІТНОСТІ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ, ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, РЕКЛАМА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ, ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГРОШОВІ КОШТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ, ЦИФРОВЕ КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ, ДОКУМЕНТУВАННЯ РУХУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИНИКНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ У СУЧАСНІЙ ЕТИЦІ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ, ЧЕСНІСТЬ У ПОЛІТИЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ, ВЖИВАННЯ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ У СУЧАСНОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ПОДРУЖНЬОЇ СІМ’Ї У МАЙБУТНЬОМУ, DOING BUSINESS IN JAPAN, АФІКСАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ, TRANSLATING AND INTERPRETING LEGAL TERMS, STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN MODERN ENGLISH, LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF EMOTIONAL EXPRESSION IN THE NOVEL “A WALK TO REMEMBER” BY N. SPARKS, FORMATION OF CORN HYBRIDS PRODUCTIVITY DEPENDING ON THE AGROTECHNICAL TECHNIQUES, FASHION IS TIMELESS, РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ, УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ В УНІВЕРСАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, ПРОУКРАЇНСЬКА ПОЗИЦІЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МАСОНСЬКОЇ ЛОЖІ «ЛЮБОВ ДО ІСТИНИ», РЕШЕТИЛІВКА У ВИРІ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ, ШЛЯХАМИ ІСТОРІЇ СЕЛА АБАЗІВКА, КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРКИ НОВЕЛ МИ- РОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ХЛІБ І ШОКОЛАД», WRAPPED IN ASPIDISTRA LEAVES, MEDIEVAL ENGLISH DRAMA ANALYSIS, ENVIRONMENTAL IMPACT ON MIND AND BEHAVIOR OF ANIMALS, СЛЕНГ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ І КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЯК ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ, NEOLOGISMEN IN DER JUGENDSPRACHE, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДУЕТУ ГРАФА З МЮЗИКЛУ «РУДОЛЬФ»), UBERSETZUNGSMETHODEN DER DEUTSCHEN SPRICHWORTER, NEOLOGISMEN IN DER DEUTSCHEN SPRACHE, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА, БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО НАСЛІДКИ
Citation