Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Канцедал, Наталія Анатоліївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Облік і фінанси
Abstract
Систематизовано наукові підходи до трактування поняття «методологія бухгалтерського обліку» та на цій основі встановлено, що основні її положення формуються й модифікуються в межах предмета, методу, об’єктів та функцій бухгалтерського обліку. Доведено, що індикаторами змін методології бухгалтерського обліку є нові вимоги і умови існування суспільних формацій відповідного періоду, що обумовлюють потребу більш глибинного пізнання фактів господарського життя та невідкладного застосування удосконалених або раніше невідомих прийомів і способів їх облікового відображення. Глобалізаційні процеси, інституційні зміни та інші суспільні перетворення спричиняють появу принципово нових об’єктів обліку, або набуття вже існуючими об’єктами нових форм і властивостей, що потребують ідентифікації, оцінки та відображення в обліково-інформаційних системах. Зокрема, в умовах наростаючих потенційних суспільних загроз, пов’язаних із обмеженістю ресурсів, зростає потреба пошуку нових методологічних рішень щодо класифікації, оцінки та обліку об’єктів інтелектуального капіталу, об’єктів природно-ресурсного потенціалу, об’єктів синтетичної біології, об’єктів віртуальної економіки. Відповідно, розширюється зміст функцій бухгалтерського обліку, націлених на визначення реальних параметрів соціально-трудових, економіко-правових та еколого-економічних відносин. Обґрунтовано, що методологія бухгалтерського обліку є динамічним поняттям, а її композиційний вміст не може розглядатися ізольовано – вона є складовою методології економічної науки, її операційне середовище взаємодіє та інтегрується з економічною теорією, інституційною теорією, економічним аналізом, екологічною та поведінковою економікою. Дослідження змін облікової методології необхідно здійснювати всебічно і постійно з метою забезпечення взаємозв’язку системи наукових знань з системами професійної діяльності. З цією метою сформульовано алгоритм наукового пошуку у розв’язанні методологічних проблем обліку, що має прикладне значення для активної наукової аудиторії та орієнтований на побудову ефективної моделі національних облікових систем.Understanding of the concept of “methodology of science” in combination with the practical use of methodical methods of scientific research is one of the most effective tools for searching for new ideas and solutions to current scientific problems. The purpose of the article is to investigate the genesis of scientific thought regarding the interpretation of the concept of “methodology of accounting” and to identify the main indicators that cause its changes and determine the corresponding vectors of scientific research on improving the methodology of domestic accounting science and practice. The scientific approaches to the interpretation of the concept of “accounting methodology” were systematized and on this basis it was established that the main provisions of accounting methodology are formed and modified within the subject, method, objects and functions of accounting. It was proved that the new requirements and conditions for the existence of public formations of the relevant period are indicators of changes in the accounting methodology. They necessitate a deeper understanding of the facts of economic life and the urgent application of improved or previously unknown methods of their accounting. Globalization processes, institutional changes and other social transformations lead to the appearance of fundamentally new accounting objects, or the acquisition by existing objects of new forms and properties that require identification, assessment and reflection in accounting and information systems. In particular, in modern conditions, the need to search for new methodological solutions for the classification, assessment and accounting of intellectual capital objects, objects of natural resource potential, objects of synthetic biology, objects of virtual economy is growing. It was substantiated that the accounting methodology is a dynamic concept, and its composition content cannot be considered in isolation. It is the component of methodology of economic science. The operating environment of accounting methodology interacts and integrates with economic theory, institutional theory, economic analysis, ecological and behavioral economics. The study of changes in accounting methodology should be carried out comprehensively and constantly with the aim of ensuring the interrelation of the system of scientific knowledge with the systems of professional activity. For this reason, the algorithm for scientific search has been formulated in order to solving methodological accounting problems. This algorithm has an applied value for an active audience and is oriented toward building an effective model of national accounting systems.
Description
Канцедал Н. А. Наукова інтерпретація методології обліку у працях корифеїв бухгалтерської думки/ Н. А. Канцедал // Облік і фінанси. – 2018. – № 2(80) – С. 16.-23. Режим доступу до журн.: http://www.afj.org.ua/ua/article/566/
Keywords
облік, методологія наукових досліджень
Citation