Реалізація освітньо-виховних засад компетентнісного підходу в системі вищої освіти України

Abstract
Одним із провідних напрямів удосконалення освітньої галузі України, що має забезпечити реалізацію гуманістичної парадигми вищої освіти та підготовку конкурентноспроможних фахівців, визнано компетентнісний підхід як у дослідженнях провідних науковців, так і на державному рівні. Спрямованість освітнього процесу в українських вишах на досягнення інтегральних результатів у навчанні (загальних і спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів вищої освіти) висвітлено в основних документах, що регламентують державну освітню політику: у Доктрині розвитку освіти в Україні, у Законі України «Про вищу освіту», у Державних стандартах тощо
Description
Токуєва Н. В. Реалізація освітньо-виховних засад компетентнісного підходу в системі вищої освіти України. Соціально-гуманітарні проблеми ххістоліття: актуальність, багатополярність, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29 листоп. 2022 р.). Полтава, 2022. С. 58-62.
Keywords
компетентнісний підхід, підготовку фахівців, вища освіта України
Citation