Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 291
 • Item
  Актуальні проблеми розвитку психології вищої школи в Україні
  (2023) Плаксієнко, Ірина Леонідівна
  Збірка наукових праць «Актуальні проблеми розвитку психології вищої школи в Україні» є бібліографічним виданням, що висвітлює основні проблеми, які розглядаються психологами вищої школи за останнє десятиріччя. У збірці представлені роботи за чотирма номінаціями: монографії, навчальні посібники; статті у наукових міжнародних виданнях (в т.ч. проіндексованих в БД WoS та SCOPUS); статті у фахових виданнях (категорії Б) та інших наукових виданнях; а також тези доповідей на наукових форумах в Україні та зарубіжжі. Збірка розрахована на психологів, практичних психологів, науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти усіх рівнів; здобувачів PhD у галузі психології; а також тих, хто цікавиться сучасним станом розвитку психології вищої школи, у тому числі під час війни
 • Item
  Забезпечення психологічної підтримки здобувачів вищої освіти в умовах війни
  (2023) Плаксієнко, Ірина Леонідівна
  В ситуації безпрецендетних ризиків для життя та здоров’я, пов’язаних з жахіттями війни, особливо важливою для кожного мешканця України є здатність подолати ці важкі випробування, турбуючись про cвоє психічне здоров’я. Зараз, відповідно до листа № 1/3737-22 МОН України від 29.03.2022р. «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», пріоритетним напрямом діяльності закладів вищої освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу. В цих умовах на психологічну службу закладів вищої освіти покладається велика просвітницька, профілактична, консультаційна та корекційно-виховна робота з метою піклування про психічне здоров’я та особистісну цілісність здобувачів вищої освіти
 • Item
  Фізична терапія як важлива складова забезпечення психологічної стійкості здобувачів вищої освіти
  (2023) Плаксієнко, Ірина Леонідівна
  Зараз, під час воєнних дій в нашій країні, в ситуації безпрецедентних ризиків для життя, фізичного і психічного здоров’я українців, навантаження на нервову систему будь-якого мешканця нашої країни надмірне і навіть нестерпне. У цих умовах на психологічну службу вищої школи покладається велика просвітницька, профілактична та корекційна робота з піклування про психічне здоров’я та особистісну цілісність здобувачів вищої освіти.
 • Item
  Роль психологічної служби у формуванні валеологічної культури учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти
  (2023) Плаксієнко, Ірина Леонідівна; Рябік, П.; Гриднєва, Т.
  Реалії нашого сьогодення, особливо тривала пандемія ковід-19, нові для студентів умови дистанційної форми навчання, стресогенні чинники суттєво знижують функціональні резерви організму людини, порушують процеси саморегуляції нервової системи. В цих умовах кожен учасник освітнього процесу вищої школи потребує знань та навичок з підтримки та відновлення стану фізичного та психічного здоров’я. Якщо представити комплексне поняття здоров’я у вигляді піраміди Маслоу, то найнижчий рівень – це фізичне здоров’я, вище – психічне здоров’я, далі соціальне та духовне. Тож підтримка та відновлення базового фізичного і тісно пов’язаного з ним психічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу засобами фізичної реабілітації стає актуальнішим завданням у роботі психологічної служби закладів вищої освіти
 • Item
  Комунікативність як невід’ємна риса лідера
  (2023) Черчата, В.; Плаксієнко, Ірина Леонідівна
  Комунікативні навички є однією з найбільш важливих лідерських якостей, які допомагають лідеру ефективно керувати колективом. Це вимагає високого рівня емпатії, вміння слухати і чути, чітко та зрозуміло висловлювати свої думки та ідеї. Лідер є ініціатором спілкування, коли шляхом кодування певної інформації передається повідомлення іншим. Оскільки група може неправильно інтерпретувати отримані повідомлення, зворотній зв’язок як компонент комунікаційного процесу допомагає лідерам переконатися, що підлеглі правильно розуміють повідомлення
 • Item
  Особливості психологічної допомоги та соціальної роботи психологічної служби в умовах війни
  (2022) Плаксієнко, Ірина Леонідівна; Овсієнко, Юлія Іванівна
  Відповідно до «Положення про психологічну службу у системі освіти України» (Наказ МОН України № 509 від 22.05. 2018 р.). наріжним завданням психологічної служби закладів освіти є збереження та зміцнення психічного і соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному і соціальному розвитку здобувачів освіти на основі застосування ефективних психологопедагогічних методів та технологій, тобто містить як саме психологічний, так і соціальний аспекти. Тому найбільш ефективною моделлю психологічної служби вишів є та, коли до її складу входять як практичні психологи, так і соціальні педагоги. Це особливо важливо для закладів вищої школи, в яких не ведеться фахова підготовка здобувачів зі спеціальності «психологія», тобто немає достатньої наукової бази та фахівців з практичної психології, тоді для забезпечення соціальної роботи можна долучати фахівців з педагогіки та соціальної роботи
 • Item
  Case-інтерв’ю як метод відбору на посаду перекладача
  (2024) Манойло, О. О.
  Нині актуальною є тема застосування новітніх та нестандартних методів співбесіди для відбору спеціалістів на різні посади, зокрема й на посади перекладача або редактора перекладів. Одним із таких методів є case- або ситуаційне інтерв’ю, яке дає змогу краще оцінити практичні навички та здатність людини нестандартно мислити в різних ситуаціях. Застосування доцільного способу відбору претендентів на посаду перекладача є дуже важливим, адже саме від його професійних навичок безпосередньо залежить якість і достовірність перекладу
 • Item
  Вправи на розвиток ідіоматичного мовлення старшокласників (на матеріалі англійської мови)
  (2024) Палкіна, Є.; Сизоненко, Наталія Миколаївна
  Прислів‟я і приказки – невід‟ємний елемент повсякденного життя будьякого народу, джерело мудрості нації. Ці ідіоматичні одиниці фіксують оцінкові судження носіїв мови про поведінку, риси характеру людей, ситуації та ін. Використання прислів‟я та приказок на уроках англійської мови сприяє кращому засвоєнню учнями лексичного матеріалу, розвиткові ідіоматичного мовлення, а також розширенню знань про культурні аспекти країни, мову якої вивчають учні
 • Item
  Ефективність використання онлайн-ресурсів та соціальних медіа для навчання іноземної мови
  (2024) Кошаріна, А.; Сизоненко, Наталія Миколаївна
  Інформатизація сучасного суспільства сприяє широкій популяризації не лише соціальних мереж, а й доступних інтернет-сервісів. Молодь може скористатися соціальними платформами, будь-якими пристроями, що значно спрощує та удосконалює процес онлайн-спілкування. Соціальні мережі надають можливість вільного, спрощеного доступу та безпосереднього контакту з навчальною аудиторією, допомагають організовувати дискусії, досліджувати нові теми, отримувати та закріплювати нові знання та навички, оцінювати власну роботу та роботу інших здобувачів освіти, розвивати критичне мислення
 • Item
  Синтаксичні засоби експресивності (на матеріалі українських наукових статей із психології)
  (2024) Сизоненко, Наталія Миколаївна
  На різних етапах створення наукового тексту – аналітико-синтетична обробка інформації, формування наукової концепції, наукове її доведення і, зрештою, писемна/усна форма її репрезентації – відбувається тісна взаємодія понятійного, логічного та емоційно-експресивного складників у цій інтелектуальній діяльності. Визначаючи експресивність як додаткову властивість наукового тексту, сучасні дослідники виокремлюють такі її функції: прагматична, впливова, апелятивна, комунікативна. Окремі науковці, зокрема І. Завальнюк, О. Калита, виокремлюють афективну функцію, що, на нашу думку, пов‟язана радше з емотивністю, аніж з експресивністю. Останню розуміємо як інтелектуальний намір адресанта посилити перлокутивний ефект висловлювання і в такий спосіб вплинути на адресата
 • Item
  Педагогічні можливості командної гри як форми організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти
  (2024) Сизоненко, Наталія Миколаївна
  Для реалізації мети ОК «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і формування таких компетентностей у майбутніх фахівців, як здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність працювати автономно і в команді, доцільно застосувати ігрові форми, лінгводидактична цінність яких доведена викладачами-практиками, зосібна Н. Голярдик, Н. Макогончук, С. Шумовецькою, О. Гордієнко, Т. Ліштабою та ін.
 • Item
  Methods of using artificial intelligence in the teaching of philological disciplines in higher educational institutions
  (2024) Matviienko, L. G.; Матвієнко, Леся Григорівна
  The use of artificial intelligence in the teaching of philological disciplines in a higher educational institution increases the quality of education, promotes innovations in teaching methods and research, and also makes the educational process more accessible and effective for all participants
 • Item
  Municipal reforms in EU countries in the context of realizatiov of the principles of decentralization and deconcentrations of the authorities
  (2019) Nekriach, A. I; Lopushynskyi, I.; Vinogradchii, V.; Некряч, Анастасія Іванівна
  The article deals with the issues of radical constitutional reforms in the countries of Europe, among which an important place is given to the reorganization of power in the field, which is connected with the revival of the institution of local self-government; the factors influencing the formation of municipal systems are analyzed and the general tendencies of development of local self-government are revealed; the degree of correlation of self-governing mechanisms with state administration on the ground is determined, the peculiarities of the organization of local self government of the countries of the European Union and its adaptation to Ukrainian realities are clarified
 • Item
  Current local government reforms in the EU as a “Road map” for Ukraine
  (2018) Vinogradchyi, V. I.; Nekriach, A. I; Некряч, Анастасія Іванівна
  The presented article introduces and discusses the peculiarities o f the administrative-territorial system forming processes and the current state and trends o f local self-government reforming in certain EU countries (Italy, France, Slovakia, Poland); advantages and risks o f decentralized governing are explored; tendencies o f strengthening administration levels under different schemes are revealed; key aspects o f practical experience o f territorial communities amalgamation are investigated; recommendations for adopting the European experience into domestic practice are stated
 • Item
  Oсобливості перекладу фахових термінів німецькою мовою
  (2023) Влох, І. Ю.; Садовий, Д. О.; Семиразум, І. Ю.; Воловик, Лариса Борисівна
  Вивченням термінології різних фахових мов займається багато українських та зарубіжних лінгвістів, таких як А. С. Дьяков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделко, В. М. Лейчик, О. А. Сербенська, R. Arntz, F. Mayer, G. Picht та інші. Більшість укрaїнських дослідників визнають, що термін може існувaти як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти упорядкoвану сукупність термінів, які адекватно виражають понятійний апарат теорії, що описує певну специфічну галузь людських знань або діяльності. Вони зазначають, що переклад не лише передає певну інформацію засобами іншої мови, а й аналізує можливості мови перекладу
 • Item
  Структурно-семантичні особливості інфінітивних конструкцій (на матеріалі німецької мови)
  (2023) Воловик, Лариса Борисівна
  У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості інфінітивних конструкцій (на матеріалі німецької мови). Кожен компонент налізованих конструкцій характеризується власним семантичним значенням, яке функціонально реалізується у фразеологічних зв’язках з іншими німецькими лексемами, але у складі інфінітивних конструкцій вони зазнають певних семантичних змін. Усе це свідчить про те, що топологічний і структурно-семантичний аналіз напівморфологізованих конструкцій показав, що на їхньому поверхневому рівні виявлено як контактні, так і дистантні відношення членів речення між собою, а на глибинному – граматичні ознаки порівняльних, модальних і каузативних відношень. Ці утворення використовуються для вираження цілої низки морфологічних значень завдяки своїй монолітній та синкретичній формі. Функціонально вони є економним засобом побудови зв’язного тексту та складного синтаксичного цілого. Інфінітивні конструкції, будучи синтаксичними трансформаціями, слугують засобом реалізації компресії в синтаксисі, що призводить до економнішої побудови речення, його конструктивної гнучкості, імплікації речень (або ситуації). Ми також визначили, що інфінітивні конструкції мають модальне значення оцінки з різним ступенем категоричності, не називаю- чи конкретної особи, яка має безпосереднє відношення до оцінюваних фактів. Аналіз глибинних синтаксичних зв’язків дозволяє виявити універсальну синтаксичну основу, відповідно до вмотивованості речення. Так, можна стверджувати, що інфінітив одночасно має дієслівні ознаки, також має категорію відносного часу, способу, а наступним аспектом є те, що інфінітив має потенційне відношення до особи, зберігає дієслівне керування, може мати ряд залежних членів речення (додатки, обставини). Можна впевнено стверджувати, що інфінітив складається з трьох обов’язкових компонентів, а саме службових або допоміжних дієслів haben, sein, lassen, bleiben, stehen, gehen, які сучасні німецькі лінгвісти називають сполучниками, наступним компонентом є частка zu та незмінна, інакше неозначена форма повного дієслова, яка в сучасній синтаксичній науці називається інфінітивом головного дієслова. Є підстави вважати, що інфінітив поєднується переважно з абстрактними іменниками, які характеризуються значенням дії або стану в широкому розумінні цього слова
 • Item
  Viacheslav Lypynskyi’s Concept of Political Power
  (2023) Шаравара, Тамара Олексіївна; Sharavara, T. O.; Приходько, Сергій Миколайович; Prykhodko, S. M.
  The purpose of the research is to find out the meaningful essence and defining components of the political power concept developed by Viacheslav Lypynskyi, as well as its comparison with the characteristics of political power in modern political science. The methodology of the research is based on the principles of systematicity, dialectics, reliability, concrete historical approach, logic. General scientific (analysis, dialectical, synthesis, structural functional, generalization) and special (content analysis, comparative, systemhistorical) methods have been used. The scientific novelty consists in the analysis of Viacheslav Lypynskyi’s political views, which has been carried out in the context of his development of the political power concept, the mechanisms of its implementation, and the legitimacy of power. A comparative analysis of this concept with the theory of political power presented in modern political science has been carried out. The Conclusion. Based on the analysis of Viacheslav Lypynskyi’s political views, it has been found out that the concept of political power is formulated in them. The scholar covered diverse aspects of its formation and functioning. The development of this concept could be explained by the scholar’s reaction to the defeat of the National Liberation Movement Viacheslav Lypynskyi’s Concept of Political Power of 1917 – 1920. In his opinion, its reasons were related to the inability to create stable forms of the state. In fact, it can explain the main focus on the organization of the power issues. The specified concept contains sufficiently detailed characteristics of the political power, mechanisms of its implementation, principles of ensuring its legitimacy. The scholar also highlighted the issues of social composition of the authorities. He emphasized that they must include representatives of industrial and land owners class necessarily. Only they were able to ensure consistent progressive development of society, restraining possible manifestations of radicalism in state politics. The classical theory of the political power appeared in political science in the second half of the 20th century. Hence, V. Lypynskyi’s developments should be considered as a component of it and an integral stage of its formation. Key words: power, political power, state, legitimacy, power resources
 • Item
  Безеквівалентна лексика як причина лексичних розбіжностей при перекладі з англійської мови на українську
  (2023) Деменко, А. В.; Антонюк, Марина Анатоліївна
  Вагомим проявом лексико-семантичних труднощів при перекладі з англійської мови на українську є так звана безеквівалентна лексика — слова, що несуть інформацію про англомовні країни, уклад їхнього громадського й культурного життя, етнозвичаєву та культурно-побутову специфіку. Про постійний інтерес мовознавців до цього класу слів свідчить низка термінів, що вживаються на його позначення: національно маркована лексика, безеквівалентна лексика, етнографізми, екзотизми, лакуни, реалії тощо. З-поміж українських мовознавців проблемою безеквівалентної лексики займалися І. Корунець, Р. Зорівчак, Л. Дяченко, Г. Прісовська, О. Тупиця тощо. Дослідники небезпідставно вказують на певну плутанину у визначенні безеквівалентної лексики, оскільки нерідко ототожнюються різні за обсягом поняття
 • Item
  Фрагментарний переклад: до визначення поняття
  (2023) Бондаренко, К. Ю.; Антонюк, Марина Анатоліївна
  Проблема визначення фрагментарного перекладу пов’язана з його малодослідженістю у вітчизняній науці, а також різними, часом протилежними способами витлумачити це явище в зарубіжному перекладознавстві. Як побачимо згодом, це зумовлене двома принципово різними підходами до перекладу: текстоцентричного й комунікативно-функціонального
 • Item
  Peculiarities of semantic transformations when translatig texts of various genres
  (2023) Захарчук, В. О.; Тагільцева, Яніна Михайлівна; Tahiltseva, Y. М.
  The translation is the process of conveying the meaning of a text from one language to another. It involves various stages, including comprehension, analysis, and interpretation, and the resulting output is often subject to semantic transformations. These transformations can occur due to linguistic, cultural, and contextual differences between the source and target languages, as well as the genre of the text being translated. This research paper aims to study the specific features of semantic transformations when translating texts of various genres