ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Abstract
Description
1. Пилипенко К. А., Гусаренко Н. Ю. Особливості обліку операцій з основними засобами за МСБО 16 ТА П(С)БО 7: порівняльний аспект. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 403-405. URL:http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9268/1/%D0%86%D0%86%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%9F%D0%94%D0%90%D0%90_23.04.20.pdf
Keywords
основні засоби, організація обліку, міжнародні стандарти обліку
Citation