Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 680
 • Item
  Оплата праці в державному секторі: соціально-облікові аспекти
  (2024) Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  У статті висвітлюються особливості оплати праці в державному секторі України на основі застосування тарифних ставок, затверджених у Єдиній тарифній сітці розрядів і коефіцієнтів. Зазначається, що посадові оклади в державному секторі в більшості своїй не відповідають рівню кваліфікаційних вимог до персоналу і не можуть забезпечити гідного рівня оплати праці. Наголошується на необхідності приведення тарифної ставки першого тарифного розряду ЄТС до рівня мінімальної заробітної плати з метою забезпечення справедливої диференціації посадових окладів залежно від умов праці, рівня кваліфікації та рівня відповідальності працівників бюджетної сфери. Крім того, висловлюється пропозиція щодо зміни організаційних підходів до системи матеріального заохочення та преміювання працівників в державному секторі
 • Item
  Digital economy: opportunities for transformation of entepreneurial structures
  (2024) Drinke, Z.; Mazhnyk, L.; Zvirgzdina, R.; Mokiienko, T. V.; Holovash, L.; Kryshtal, H.; Мокієнко, Тетяна Володимирівна
  To analyze the stages of digital transformation of entrepreneurial structures and identify the levels of transformation. In the process of scientific research on the digital economy and the transformation of entrepreneurial structures, the following methods were utilized: expert assessment (involving experts from various fields of economic activity allowed for additional conclusions and recommendations regarding the possibilities of implementing digital technologies in entrepreneurial structures), scenario modeling (by developing various scenarios for the implementation of digital initiatives, the potential consequences and results of each were investigated), systems analysis (enabled considering the interrelations between various aspects of digital transformation and its impact on the economy and society as a whole), and marketing research (helped identify market needs and requirements for the implementation of digital solutions and products). The research considered the stages of digital transformation of entrepreneurial structures, which involve assessing the current state and readiness of the enterprise for the implementation of digital transformation; studying the potential offered by digital transformation and its effective implementation; investing in advanced digital technologies and the development of new digital products; designing and releasing products and services based on advanced digital technologies; controlling the transformed business and implementing advanced digital technologies and innovative business models. Advantages of digital transformation of business models are considered, which involve increasing the number of customers, enhancing customer satisfaction, increasing lead generation, traffic growth. The authors identified six levels of “digital transformation” of entrepreneurial structures, describing the stages of changes in business models caused by digital transformations: unsystematic level, opportunities monitoring, replicable level, results-driven, achieved controlling, and optimized level. A stage of digital transformation of entrepreneurial structures has been proposed: controlling the transformed business and implementing advanced digital technologies, which allows tracking the implementation of the strategy and achieving goals in the context of digital development. The authors highlighted such stages of digital transformation of entrepreneurial structures as opportunities monitoring and achieved controlling, which, unlike those existing in the scientific community, play a key role in the path of digital transformation of entrepreneurial structures. The analysis conducted confirms the relevance of issues related to the digital transformation of entrepreneurial structures, the formation of changes in views on stages and levels of digital transformation in accordance with current trends and uncertain conditions. The research results can be taken into account and practically implemented when forming policies for the digital transformation of entrepreneurial structures, regardless of the field of activity
 • Item
  Цифровий облік в Україні: потенціал та підводні камені ефективного впровадження
  (2023) Ліпський, Роман Вікторович; Татарець, К.
  Паперові носії інформації дедалі менше використовуються для збереження та передачі облікової інформації, особливо в сучасному світі, де технології швидко розвиваються. Електронні документи стали більш популярними завдяки своїм численним перевагам:  легко зберігаються, редагуються та пересилаються без необхідності фізичного переміщення паперу;  швидко можна знайти за допомогою пошукових функцій, що дозволяє значно скоротити час на пошук необхідної інформації;  замість фізичних файлів, які потребують місця для зберігання, електронні документи можуть бути збережені на комп'ютерах або в хмарних сервісах;  доступні з будь-якого місця і в будь-який час за умови підключення до мережі Інтернету
 • Item
  Облік благодійної та гуманітарної допомоги установ державного сектору в умовах воєнного стану
  (2023) Ліпський, Роман Вікторович; Россоха, А. О.
  Забезпечення ведення бухгалтерського обліку установами державного сектору на безперервній основі, навіть в умовах воєнного стану, є компонентом забезпечення стійкості держави. Для суб’єктів державного сектору відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, регулюються бюджетним законодавством. Зокрема, статтею 13 Бюджетного кодексу України визначено, що благодійні внески, гранти та дарунки входять до складу першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ
 • Item
  Перспективи використання систем штучного інтелекту в обліку суб’єктів державного сектору України
  (2023) Ліпський, Роман Вікторович
  Використання штучного інтелекту (ШІ) для ефективної діяльності суб’єктів державного сектору України однозначно призведе до значних поліпшень у веденні обліку та роботі зі звітністю, підвищить контроль та сприятиме оптимізації процесів і підвищенню ефективності управління державними ресурсами. Проте чи готові держава та законодавча база до таких інновацій?
 • Item
  Волонтерство та благодійна діяльність: критерії розмежування для облікових цілей
  (2023) Канцедал, Наталія Анатоліївна
  Стрімкий розвиток волонтерської діяльності в Україні є яскравим проявом самоорганізації активної частини громадян, особливо у період тотальної зовнішньої загрози, спричиненої незаконним вторгненням російського агресора на територію нашої суверенної держави. З точки зору розвитку громадянського суспільства в Україні та у світі набутий досвід волонтерського руху є надзвичайно цінним і широко обговорюваним у політичних колах, міжнародних спільнотах, в державному управлінні та науковому середовищі. Аналіз стану, розвитку і поточної діяльності благодійних та волонтерських організацій є об’єктивно необхідним з точки зору законності будь-яких дій громадян, що позиціонують свою місію як «волонтерство» або «благодійництво». Тобто, в першу чергу, це має бути благородна справа не лише за формою і назвою, а й за змістом. По-друге, такий аналіз дає можливість визначити шляхи ефективного залучення соціальних ресурсів для вирішення актуальних суспільних проблем, розробки відповідної стратегії розвитку суспільної формації у певний історичний період
 • Item
  Економічна сутність бухгалтерської оцінки: понятійна база
  (2023) Канцедал, Наталія Анатоліївна
  Оцінка є ключовим поняттям бухгалтерського обліку, оскільки упродовж всієї історії його як науки вчені прагнули знайти методологічні рішення для визначення справжньої цінності об’єктів обліку. Поняття «оцінка» тісно пов’язане з поняттями «інформація», «оціночна діяльність», «управління». Питання оцінки беруть початок від системи облікових регістрів давньоримської бухгалтерії і на ранніх етапах вони вирішувались стихійно – переважно за бажанням зацікавлених осіб. Ґрунтовні дослідження даного питання свідчать про те, що в історії бухгалтерського обліку «немає іншого такого ж складного питання, як проблема оцінки
 • Item
  Первинні документи в бухгалтерському обліку
  (2023) Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  Документування процесів, що відбуваються в господарському житті будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, є одним з елементів методу бухгалтерського обліку. Це означає, що без наявності первинного документа, в якому зафіксовано зміст операції, її вимірники, обсяги, діючі особи, час проведення, обліковий працівник не може відобразити в системі бухгалтерського обліку господарську подію. Тому важливість своєчасного і правильного складання первинних бухгалтерських документів не викликає сумнівів. Саме на бухгалтера покладається обов’язок не тільки контролювати правильність і своєчасність складання первинних документів, а й часто навчати працівників підприємства правилам заповнення первинних документів і дотримання встановленого графіку документообігу
 • Item
  Development of digital infrastructure and blockchain in Ukraine
  (2023) Ushenko, N.; Metelytsia, V.; Lytovchenko, I.; Yermolaieva, M. V.; Sharmanska, V.; Klopov, I.; Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  To determine the role of digital infrastructure in the context of the digital transformation of Ukraine and to analyze the possibilities of applying blockchain technologies
 • Item
  Узагальнення інформації про формування фінансової звітності у різних суб’єктів господарювання
  (2023) Дугар, Тетяна Євгеніївна; Тютюнник, Світлана Василівна; Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах потребує підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на підставі удосконалення управління виробництвом, створення конкурентноздатної продукції та залучення інвестицій. Для цього необхідно створити таку інформаційну систему, яка здатна задовольнити запити всіх зацікавлених користувачів для обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Інструментом інформування користувачів виступає фінансова звітність
 • Item
  Внутрішній контроль праці і заробітної плати на підприємстві
  (2023) Звягольська, О. С.; Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  Завданням бухгалтерської служби будь якого підприємства або установи є не тільки організація обліку розрахунків за заробітною платою, а й здійснення постійного контролю за дотриманням норм діючого законодавства, що регулює взаємовідносини між працівником і роботодавцем. Внутрішній контроль може здійснюватися як безпосередньо головним бухгалтером, до повноважень якого входить загальне керівництво роботою облікового персоналу, так і окремою посадовою особою, наприклад внутрішнім аудитором
 • Item
  Втрати аграрних підприємств внаслідок війни: актуальні питання обліку і звітності
  (2023) Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  У статті розглянуті основні проблеми, що існують в аграрному секторі України та які поглибилися внаслідок військових подій. Однією з нагальних проблем сільськогосподарського виробництва в світі є зростання рівня розораності земель. Україна при цьому має найбільший відсоток в Європі. Інтенсивне залучення земель у виробництво, відсутність належного контролю за використанням земельних угідь призводить до втрати родючого шару, що в свою чергу призводить до деградації ґрунтів. Повномасштабна агресія Російської Федерації значно поглибила цю проблему. З сільськогосподарського обороту вилучені значні площі земельних угідь, що перебувають на окупованих територіях. На деокупованих територіях звільнені земельні угіддя не можуть бути використані для сільськогосподарської діяльності, оскільки вони забруднені продуктами горіння нафтопродуктів, уламками знищеної військової техніки, великі площі заміновані. Для повернення сільськогосподарських угідь у виробництво необхідно здійснити цілий ряд меліоративних заходів, направлених на поліпшення стану ґрунтів. Перед підприємцями постає завдання організації проведення таких робіт, а перед державою-пошук джерел фінансування. Облікова служба підприємства покликана своєчасно і правильно відобразити витрати, пов’язані з проведенням відновлювальних ґрунтозахисних робіт та надати інформацію у фінансовій звітності. При цьому слід вирішити ряд облікових завдань, зокрема визначитись із характером робіт та джерелами їх фінансування. Актуальним є питання впливу витрат на виробничу собівартість сільськогосподарської продукції. Для правильного відображення понесених витрат необхідно застосувати нові підходи до облікового відображення витрат і формування собівартості продукції. Виникла необхідність повернення в облікову практику виокремленого відображення втрат підприємства від впливу надзвичайних подій. Потребує уваги фінансова звітність підприємства, яка повинна розкривати інформацію про витрати підприємства на подолання наслідків військових подій
 • Item
  Державні закупівлі під час воєнного стану
  (2023) Соколовська, А. В.
  Установи, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету не можуть забезпечити виконання покладених на них функцій без використання матеріально-технічних ресурсів, отримання послуг та виконання тих чи інших робіт. Придбання матеріальних ресурсів, робіт та послуг може здійснюватися виключно в межах кошторисних призначень окремої бюджетної установи
 • Item
  Дистанційне навчання: переваги та недоліки
  (2023) Тютюнник, Світлана Василівна; Єрмолаєва, Марина Валентинівна; Чіп, Людмила Олександрівна; Дугар, Тетяна Євгеніївна
  Одним із пріоритетних напрямів діяльності в закладах вищої освіти впродовж останніх років стало дистанційне навчання, так як воно підтримує неперервність освітньої діяльності, зокрема, в умовах карантинних обмежень та оголошення воєнного стану. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти. Суб’єктами дистанційного навчання є особи, які навчаються (здобувачі вищої освіти), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти тощо). Технології дистанційного навчання – це комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційнокомунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах
 • Item
  До питання про зміст дефініції «Мінімальна заробітна плата»
  (2023) Абакумова, В. І.; Єрмолаєва, Марина Валентинівна
  Мінімальна заробітна плата (далі – МЗП) в Україні регулюється ст. 95 Кодексу Законів про працю України та ст. 3 Закону України «Про оплату праці». Ці статті наголошують, що МЗП — це мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Тобто йдеться про законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці. Звернемо увагу на визначення «некваліфіковану», що є ключовою у цьому формулюванні. Розглянемо на конкретних прикладах безглуздість такого визначення з огляду на перелік посад у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), тарифний розряд яких передбачає оплату праці на рівні мінімального. З’ясуємо про які тарифні розряди йдеться, а також зазначимо коло відповідних їм посад
 • Item
  Документальне оформлення публічних закупівель
  (2023) Єрмолаєва, Марина Валентинівна; Соколовська, А. В.
  Організації та установи, які повністю або частково утримуються за рахунок державного бюджету, здійснюють придбання товарів, робіт та послуг за допомогою відкритих торгів через систему ProZorro. Це надає можливості для здійснення моніторингу та контролю за використанням бюджетних коштів згідно їх цільового призначення. Крім того процедура публічних торгів дозволяє обрати найбільш прийнятну ціну придбання ресурсів, що сприяє раціональному та економному використанню коштів державного бюджету. Процедура публічних закупівель на сьогодні досить чітко прописана у нормативних документах і контролюється як державними органами, так і громадськістю
 • Item
  Заробітна плата як об’єкт обліку
  (2023) Єрмолаєва, Марина Валентинівна; Звягольська, О. С.
  Конституцією України кожному громадянину гарантується право на працю з метою отримання доходів для забезпечення себе і своєї родини. Конституція також гарантує право громадян на отримання заробітної плати за свою роботу на рівні, не нижчому від законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати.Тому облік розрахунків за заробітною платою є однією з найважливіших ділянок бухгалтерської роботи. В сучасній науці і практиці одночасно застосовуються поняття «заробітна плата» і «оплата праці» як синоніми. Дотепер тлумачення цих понять викликають активну наукову дискусію
 • Item
  Напрями аналізу та узагальнювальні показники ефективності використання майна підприємства
  (2023) Тютюнник, Світлана Василівна
  Аналіз ефективності використання майна слід розглядати як один із важливих етапів оцінювання майнового та загалом фінансового стану підприємства. Від рівня ефективності використання майнових ресурсів, а саме необоротних та оборотних активів, залежать обсяги виробництва та реалізації продукції, соціально-економічний розвиток суб’єкта господарювання, рівень його фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності
 • Item
  Зміни в законодавчому забезпеченні освіти дорослих
  (2023) Тютюнник, Світлана Василівна
  Модель освіти, коли людина здобуває компетентності в молодому віці в закладах освіти і працює, як правило, за одним фахом на одному підприємстві все життя, є застарілою і неактуальною. Через війну тисячі людей в Україні втратили роботу, а мільйони переселенців потребують перекваліфікації, щоб мати змогу працювати й забезпечувати свої сім’ї . Тож виникла потреба законодавчого врегулювання освіти дорослих і Верховна Рада України 12 січня 2023 року ухвалила в першому читанні проєкт Закону України «Про освіту дорослих» (реєстраційний № 7039), який впорядковує сферу освіти дорослих та передбачає ефективне її фінансування
 • Item
  Тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2018-2022 роках
  (2023) Тютюнник, Світлана Василівна
  Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктами господарювання забезпечує їм успішний розвиток, досягнення високих показників конкурентоспроможності та прибутковості, дозволяє проводити аналіз бізнес-процесів, запроваджувати нові організаційні форми в обслуговування клієнтів, розробляти проєкти управлінських рішень щодо економії ресурсів та підвищення продуктивності праці. Також за допомогою інформаційних технологій покращується та прискорюється ведення документообороту та обмін інформацією в ході ведення господарської діяльності