ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

Abstract
У статті аналізується питання формування іншомовної комунікативної компетенції у здобувачів вищої освіти немовних спеціальностей. Автор розглядає досвід вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням студентами-ветеринарами. Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» має свою специфіку викладання. Оскільки її пріоритетним завданням є підготовка фахівців з високим професійним рівнем, здатних працювати в іншомовному середовищі. Проблема вивчення іноземної мови здобувачами вищої освіти для різних професійних напрямків викликає інтерес багатьох науковців, методистів та викладачів. Мета даної роботи полягає у дослідженні проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції як необхідної складової професійного розвитку студентів спеціальності «Ветеринарна медицина». В рамках дослідження розглядаються поняття «комунікативна компетенція», «іншомовна комунікативна компетенція», «метод». Основна увага приділяється аналізові ефективних методів при вивченні іноземних мов студентами-ветеринарами. Це – ментальна мапа, ділова гра, метод проєктів. Ментальна мапа – це відносно нова технологія формування іншомовної компетенції, метод зручного запису і систематизації інформації. Ділова гра визначається як спосіб імітації ситуації з моделюванням професійної діяльності шляхом гри за попередньо повідомленими правилами. Метод проєктів забезпечує поєднання теоретичних знань та їхнього практичного втілення, це акт творення творчого продукту, особливий тип інтелектуальної діяльності, який спрямований на практичне дослідження. Розвиток у студентів професійної іншомовної компетенції є пріоритетним напрямком процесу навчання на немовних факультетах, що потребує розробки ефективної методики викладання іноземної мови у закладах вищої освіти
Description
Назаренко М. М. Особливості формування іншомовної компетенції у здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина».Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія Філологія. 2023. Вип. 19 (87). С. 119–122.
Keywords
іншомовна комунікативна комунікація, іноземна мова за професійним спрямуванням, метод, ментальна мапа, ділова гра, метод проєктів, ветеринарна медицина
Citation