МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Abstract
Description
Стаття розкриває сутність маркетингових аспектів стратегічного управління підприємством. Проаналізовано визначення поняття «маркетингова стратегія». Визначено фактори, що впливають на формування системи маркетингового стратегічного управління. Розкрито етапи формування системи маркетингового стратегічного управління підприємством. Зазначено, що використання маркетингових інструментів формування стратегії підприємства підвищує ефективність стратегії вцілому. Досліджено основні елементи системи маркетингового менеджменту підприємства. Доведено необхідність упровадження випереджаючого, тобто маркетингово орієнтованого, управління у підприємстві. Обґрунтовано сутність та загальні положення оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства та напрями її удосконалення. Система маркетингового управління підприємства відображає багатофункціональну систему взаємопов’язаних елементів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що структуру системи маркетингового менеджменту утворюють елементи, реалізація яких забезпечує конкурентоспроможність підприємства. Вони можуть бути використані для покращення якості управління та підвищення рівня конкурентоспроможності виробничого підприємства. У статті наведено визначення маркетингового управління діяльністю підприємства та класифікацію маркетингових стратегій. Запропоновано етапи здійснення маркетингового стратегічного управління діяльністю підприємства. Результатом застосування методики є формування рекомендацій щодо удосконалення системи маркетингового стратегічного менеджменту підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно використовувати маркетингові інструменти у діяльності, що пов’язано із зростанням конкуренції на ринку. Обґрунтовано, що система маркетингового стратегічного управління підприємством є основою ефективності його діяльності, що впливає на конкурентоспроможність та визначає напрями подальшого розвитку. The article reveals the essence of marketing aspects of strategic enterprise management. The definition of the term «marketing strategy» is analyzed. The factors influencing the formation of the marketing strategic management system are identified. The stages of formation of the system of marketing strategic management of the enterprise are revealed. It is noted that the use of marketing tools for the formation of enterprise strategy increases the effectiveness of the strategy as a whole. The basic elements of the enterprise marketing management system are investigated. The necessity of introducing a leading, marketing oriented, management in the enterprise has been proved. The essence and general provisions of the estimation of the effectiveness of the marketing strategy of the enterprise and directions of its improvement are substantiated. The enterprise marketing management system reflects a multifunctional system of interconnected elements that form a single whole.. It is proved that the structure of the marketing management system is formed by elements, the implementation of which ensures the competitiveness of the enterprise. They can be used to improve the quality of management and enhance the competitiveness of the manufacturing enterprise. The article describes the definition of marketing management system of the enterprise and classification of marketing strategies. The stages of realization of marketing strategic management of activity of the enterprise are offered. The result of the application of the methodology is to formulate recommendations for improving the strategic marketing management system of the enterprise, which will allow to increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business executives need to use marketing tools in activities that are associated with increased competition in the market. It is substantiated that the system of marketing strategic management of an enterprise is the basis for the effectiveness of its activity, which affects the competitiveness and determines the directions of further development.
Keywords
стратегічне управління, маркетингові стратегії, ринкові інструменти, ефективність
Citation