Вплив наноаквахелатів на якість спермопродукції у кнурів-плідників

Abstract
Висвітлено експериментальні дані щодо впливу наноноаквахелатів на якість спермопродукції та формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників. Встановлено, що додаткове згодовування кну-рам-плідникам лактатів Zn, Se, Cu і Fe на 10 % більше від норми сприяє збільшенню концентрації сперміїв у еякуляті на 21,7 %, загальної кількості сперміїв - 33,6 %, підвищенню рухливості сперміїв на 7,2 % збільшенні об’єму еякуляту на 29,2 % та виживаності сперміїв - 17,1 %. Згодовування кормосуміші з додаванням лактатів мікроелементів на 20 % більше від норми порівняно з контрольною групою позитивно впливає на отримання біологічно-повноцінних еякулятів що проявля-ється у вигляді вищої рухливості сперміїв на 11,3 % (р<0,05), концентрації сперміїв - 28,7 % та загальної кількості спер-міїв на 82,9 % (р<0,01). Встановлено оптимізацію перебігу процесів пероксидного окиснення у спермі та спермальній плазмі за рахунок підсилення системи антиоксидантного захисту: збільшення вмісту відновленого глутатіону і аскорбі-нових кислот, активності супероксиддисмутази та каталази.
Description
Keywords
сперма, спермальна плазма, кнури, спермопродукція, пероксидне окиснення, ТБК-активні комплекси, наноаквахелати
Citation
Шостя А. М. Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин / А. М. Шостя, В. О. Рокотянська, В. Г. Цибенко, М. П. Сокирко, В. М. Гиря, О. С. Невідничий, В. Г.Каплуненко , А. Г. Пащенко // вісник сумського національного аграрного університету. - 2018. - № 7(35). - С. 156-160.