Фахові видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 194
 • Item
  Morpho-biological traits of sexed and non-sexed sperm of Holstein bulls
  (2021) Shostia, A. M.; Usenko, S. O.; Шостя, Анатолій Михайлович; Усенко, Світлана Олексіївна
  Presented results of the comparative analysis of non-sexed and sexed sperm of the same Holstein bulls after defrosting considering: the concentration of spermatozoa in 1 ml, their motility, survival, the dynamic characteristics of the movement, the acrosome integrity (intactness), the level of microbial contamination. It has been established that the motility and survival of sexed sperm were lower by 15–20% compared with similar traits of non-sexed sperm. The sperm of the bull Vioris Sleeman HOCANM7817774 had the highest activity rate in non-sexed and sexed forms. This demonstrates the possibility of breeding bulls based on this quality trait. The experimental results indicate the necessity to improve the technology of freezing and thawing sexed bull sperm and the relevance of training specialists of breeding centers and farms in Ukraine.
 • Item
  Взаємозв’язок гормонального фону та прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок залежно від фаз статевого циклу
  (2018) Шостя, Анатолій Михайлович; Ступарь, Ілона Ігорівна; Усенко, Світлана Олексіївна; Слинько, Віктор Григорович; Бондаренко, О. М.; Мороз, О. Г.; Чухліб, Євгеній Володимирович
  Висвітлено результати дослідження про особливості динаміки гормонального фону і його взаємозв’язок з метаболічними процесами в організмі свинок різних генотипів залежно від фази статевого циклу. Виявлено, що концентрація естрадіолу у сироватці крові свинок великої білої породи в період еструса відносно діеструса підвищувалась на 21,6%, п’єтрен на 23,2%, Ці зміни відбувалися на тлі прискорення перебігу процесів пероксидації. Встановлено існування суттєвих кореляційних взаємозв’язків між гормональним фоном та проксидантно-антиоксидантним гомеостазом.
 • Item
  Взаємозв’язок гормонального фону та прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок залежно від фаз статевого циклу
  (2019) Шостя, Анатолій Михайлович; Ступарь, Ілона Ігорівна; Усенко, Світлана Олексіївна; Усенко, О. О.; Павлова, Інга Володимирівна
  Організм свині завдяки своїм видовим особливостям дозволяє використовувати її в якості моделі в медико-біологічних дослідженнях.
 • Item
  Динаміка вмісту стероїдних гормонів та інтенсивність пероксидного окислення у свинок у період становлення статевої функції
  (2019) Шостя, Анатолій Михайлович; Ступарь, І. І.; Усенко, Світлана Олексіївна; Чухліб, Євгеній Володимирович; Мироненко, Олена Іванівна; Бондаренко, О. М.; Цибенко, В. Г.
  Висвітлено результати досліджень про вміст стероїдних гормонів та процеси пероксидного окислення у сироватці крові свинок в період становлення статевої функції.
 • Item
  Ознаки довготривалої адаптації та їх зв’язок з показниками відтворювальних якостей у свиноматок універсального напрямку продуктивності
  (2021) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович
  У роботі наведено результати дослідження ознак багаторічної адаптації та показників відтворювальних якостей свиноматок універсального напряму продуктивності, а також розраховано економічну ефективність результатів досліджень. Експериментальна частина роботи виконана в агроформуваннях Дніпропетровської області та лабораторії тваринництва ДУ « Інститут зернових культур НААН України » . Робота виконана відповідно до наукової програми № 31 « Генетичне вдосконалення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорізноманіття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві) » , завдання – 31.02.01.18. свиней різних генотипів та розробити комплексну систему створення високопродуктивного поголів’я» (№ ДР 0121U107903). Оцінку свиноматок за показниками багаторічної адаптації та відтворювальних якостей проводили з урахуванням таких ознак: тривалість життя, міс.; тривалість племінного використання, міс.; отримано опорос; отримано поросят всього, гол.; отримано живих поросят, гол.; кратність, гл.; маса гнізда на момент відлучення у віці 28 днів, кг; збереження поросят до відлучення, %. Показник « рівень адаптації » розраховували за методикою Смирнова (2003), індекс репродуктивних якостей – за методикою М. Д. Березовського.
 • Item
  Особливості прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок впродовж відтворювального циклу
  (2019) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Поліщук, Анатолій Анатолійович; Слинько, Віктор Григорович; Мироненко, Олена Іванівна
  Експериментальні дані багатьох вчених свідчать про провідне значення активних форм оксигену у забезпеченні рухливості, виживаності сперміїв і дозрівання яйцеклітин. Після настання вагітності материнський організм знаходиться під впливом оксидативного стресу, що може супроводжуватись порушення процесів розвитку плаценти, плодів та передчасними пологами. Це вимагає розроблення програм антиоксидантного живлення на основі глибокого розуміння механізму і їх специфічної дії Метою досліджень було встановити особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок у різні періоди статевого циклу та вагітності. У дослідах за принципом аналогів використано 5 клінічно здорових свинок миргородської породи віком 8 місяців та масою тіла 125–130 кг. У свинок проводили забір крові натще у різні періоди відтворювального циклу: лютеальна фаза, еструс, на 15, 20, 30, 60, 90, 104, 113 доби вагітності та через 12 годин після опоросу. Стан проосидантно-антиоксидантного гомеостазу у крові досліджували за активністю ксантиноксидази, концентрацію дієнових кон’югатів, вмістом ТБК-активних сполук. Оцінювали рівень антиоксидантного захисту за активністю супероксиддисмутази, активністю каталази, вмістом відновленого глутатіону, аскорбіновою і дегідроаскорбінової кислот, вмістом вітаміну А та концентрацію вітаміну Е. Встановлено, що в свинок у період еструсу в крові пришвидшуються процеси пероксидного окиснення: зростає активність ксантиноксидази (р<0,05), підвищується вміст дієнових он’югатів (р<0,05) та ТБК-активних сполук в 1,3 раза. Ці зміни супроводжуються зниженням резистентності еритроцитів до пероксидного гемолізу на 16,5% та зростанням рівня антиоксидантного захисту – активності супероксиддисмутази на 10,3%, вітаміну А – 20,5% і вітаміну Е – 20,7%. Встановлено, що у свинок перед пологами спостерігалось зміщення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в напрямі інтенсифікації пероксидації, а саме за рахунок збільшення активності ксантиноксидази (р<0,05) і супероксиддисмутази (р<0,01). Ці зміни відбуваються на тлі прискорення процесу пероксидного окиснення – збільшення концентрації дієнових кон’югатів (р<0,05) та ТБК-активних комплексів та зниженням кількості низькомолекулярних антиоксидантів: відновленого глутатіону (р<0,01) та вітаміну Е. Особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у крові свинок визначається періодами статевого циклу та вагітності.
 • Item
  Репродуктивні якості свинок різних порід
  (2019) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Бондаренко, Віктор Петрович; Ступарь, Ілона Ігорівна; Чухліб, Євгеній Володимирович; Слинько, Віктор Григорович
  Висвітлено результати досліджень взаємозв’язку гормонального фону ремонтних свинок порід п’єтрен та велика біла з їх репродуктивними якостями. Виявлено, що у тварин великої білої породи порівняно з п’єтрен терміни настання фізіологічної та господарської зрілості настають скоріше на 14,5% (І охота), на 6,9% (ІІІ охота). Встановлено, що концентрація прогестерону у фазу еструса у п’єтрен істотно корелювала із кількістю новонароджених поросят (r=0,79), кількістю поросят при відлученні (r=0,68) та масою гнізда при відлученні (r=0,70), а вміст тестостерону у сироватці крові свинок великої білої породи був суттєво пов’язаний із живою масою новонароджених поросят (r=0,79).
 • Item
  Проникність цервікса та оптимальні строки запліднення у пубертатних свинок
  (2018) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Поліщук, Анатолій Анатолійович
  Висвітлено результати досліджень про особливості проникнення цервікса та оптимальні строки запліднення у пубертатних свинок. Встановлено, що проникність цервікса підвищується із збільшенням віку свинок та кількості статевих циклів.
 • Item
  Удосконалення конструкції зернокидача у технології переробки зерна
  (Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка., 2023-07-31) Левченко, Юлія Вікторівна ; Басова, Юлія Олександрівна
  Важливим аспектом розвитку зернопереробної галузі є забезпечення оптимальних умов зберігання в період після збору. Ефективним вирішенням цього питання залишається максимальна технічна переоснащеність та модернізація існуючих післязбиральних комплексів. В статті охарактеризовані загальноприйняті способи післязбиральної обробки зерна, зокрема провітрювання, сортування та зворошування зерна. Розглянуто застосування зернокидачів у технологічному процесі післязбиральної обробки зерна, проаналізовані серійні конструкції робочих органів зернокидальних машин. Визначено основні недоліки конструкцій робочих органів зернокидальних машин, що застосовуються на сьогодні, основним з них залишається травмування зерна за рахунок недосконалої конструкції самого зернокидача. Обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих машин зі збереженням параметрів продуктивності для зниження пошкодження зерна. Розглянуто конструкцію вдосконаленого комбінованого стрічкового зернокидача, спрямованого на зниження пошкодження обробленого зерна. Особливістю запропонованої конструкції зернокидача є використання лопатевої системи подачі зерна на заміну суцільній безпервній стрічці. Ефективність роботи і зниження травмування відбувається за рахунок еластичного матеріалу, а також специфіка їх монтажу – встановлені з невеликим зазором до нескінченної стрічки. Проаналізовано робочий процес запропонованої конструкції комбінованого стрічкового зернокидача. Наведено показники якості зерна після обробки його в удосконаленій конструкції зернокидальної машини. Запропоновано напрямки для подальших досліджень, зокрема вивчення параметрів роботи зернокидача за різних умов розміщення лопатей, а також дослідження зміни показників якості зерна.
 • Item
  Особливості формування спермопродукції та перебігу пероксидного окиснення у кнурів
  (Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2023) Анатолій Михайлович Шостя; Андрій Анатолійович. Замазій; Світлана Олексіївна Усенко; Іван Геннадійович Шпирна
  Інтенсивне використання кнурів-плідників та отримання від них біологічно повноцінних еякулятів можливе за рахунок ранньої оцінки якості спермопродукції та своєчасного визначення їх генетичного потенціалу. Метою досліджень було встановити особ- ливості формування спермопродукції та перебігу пероксидного окиснення у кнурів в період статевого дозрівання. Для досліду було використано кнурців полтавської м’ясної, великої білої та миргородської порід у віці 5–10 місяців. Оцінку якості отриманих еяку- лятів проводили за стандартними показниками згідно з інструкцією штучного осіменіння свиней. Результати досліджень свід- чать про істотне збільшення кількісних показників спермопродукції в молодих кнурців у віковому проміжку з окремими особливо стями для кожної породи. До 8-го місяця життя спостерігається загальна тенденція підвищення параметрів в отриманих еяку- лятах, при цьому найбільший рівень збільшення об’єму еякуляту і концентрації сперміїв виявлено у кнурців сального напряму про- дуктивності на 240-ву добу розвитку (у 4,6 і 1,9 раза). Мінімальну рухливість та виживаність гамет виявляли у віці 5 місяців незалежно від породи з поступовим підвищенням до максимальних значень у 7- і 8-місячному віці залежно від напрямку продук- тивності тварин. Використання помірного статевого навантаження для молодих кнурців після досягнення ними 9-місячного віку забезпечує функціональну активність сперміїв, придатну до штучного осіменіння (рухливість вище ніж 80 % і виживаність вище ніж 70 %). Істотні зміни прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурців 7–8 місяців відбуваються у напрямі прискорення пероксидного окиснення ліпідів, про що свідчить збільшення вмісту дієнових кон’югатів і ТБК-активних сполук та підвищення активності ензимів антиоксидантної ланки. Більш раннє формування стану прооксидантно-антиоксидантного го- меостазу в даному секреті спостерігається у представників м’ясного та сального напрямку продуктивності. Таким чином, отри- мані результати вказують на істотні вікові зміни параметрів еякуляту та особливості перебігу процесів пероксидного окиснення залежно від породної належності кнурів.
 • Item
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОЗІВНИТЦВА В УКРАЇНІ
  (2021-02) Усенко, Світлана Олексіївна; Васильєва, Ольга Олександрівна; Кравченко, Оксана Іванівна; Шаферівський, Богдан Сергійович; Карунна, Тетяна Іванівна; Желізняк, Іван Миколайович; Карбан, Юлія Володимирівна
 • Item
  ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
  (2020) Калашник, Олена Володимирівна; Кайнаш, Алла Петрівна; Скорик, Л.В.
 • Item
  Якість спермопродукції у кнурів-плідників залежно від типів вищої нервової діяльності
  (2020-07) Стояновський, Валентин Павлович; Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Гиря, Володимир Григорович; Сокирко, Михайло Петрович; Васильєва, Ольга Олександрівна; Березницький, Віктор Іванович
 • Item
  Вплив лактатів мікроелементів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників
  (2020-03) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Стояновський, Володимир Григорович; Бірта, Габріела Олександрівна; Кузьменко, Лариса Михайлівна; Мироненко, Олена Іванівна
 • Item
  Influence of vitamins on the prooxidant-antioxidant homeostasis in boars under the conditions of heat stress.
  (2020-02) Usenko, S. O.; Shostya, A. M.; Stojanovskyi, V. G.; Tenditnyk, V. S.; Birta, G. O.; Kravchenko, O. I.; Kuzmenko, L. M.; Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Тендітник, Володимир Сергійович; Кузьменко, Лариса Михайлівна; Кравченко, Оксана Іванівна
 • Item
  Hormonal regulation of prooxidant-antioxidant homeostasis in gilts.
  (2020-08) Stoyanovskyy, V.; Usenko, S. O.; Shostya, A. M.; Kuzmenko, L. M.; Slynko, V. H.; Tenditnyk, V. S.; Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Кузьменко, Лариса Михайлівна; Слинько, Віктор Григорович; Тендітник, Володимир Сергійович
 • Item
  Оцінювання плодів ківі залежно від умов пакування
  (2019) Калашник, Олена Володимирівна; Мороз, Світлана Едуардівна; Кайнаш, Алла Петрівна; Бородай, Анжела Борисівна; Заркуа, Кетеван Рамазівна
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ТА ОСНОВНИХ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДІВ КІСТКОВОЇ ХАРЧОВОЇ ПАСТИ
  (2011-06-30) Пешук, Людмила Василівна; Будник, Ніна Василівна; Холодний, Леонід Павлович
 • Item
  Аналіз сенсорних характеристик плавлених сирів із використанням дескриптивного методу
  (2017) Кайнаш, Алла Петрівна; Назаренко, Валентина Олексіївна; Офіленко, Наталія Олександрівна