Фахові видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 189
 • Item
  Удосконалення конструкції зернокидача у технології переробки зерна
  (Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка., 2023-07-31) Левченко Юлія; Басова Юлія
  Важливим аспектом розвитку зернопереробної галузі є забезпечення оптимальних умов зберігання в період після збору. Ефективним вирішенням цього питання залишається максимальна технічна переоснащеність та модернізація існуючих післязбиральних комплексів. В статті охарактеризовані загальноприйняті способи післязбиральної обробки зерна, зокрема провітрювання, сортування та зворошування зерна. Розглянуто застосування зернокидачів у технологічному процесі післязбиральної обробки зерна, проаналізовані серійні конструкції робочих органів зернокидальних машин. Визначено основні недоліки конструкцій робочих органів зернокидальних машин, що застосовуються на сьогодні, основним з них залишається травмування зерна за рахунок недосконалої конструкції самого зернокидача. Обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих машин зі збереженням параметрів продуктивності для зниження пошкодження зерна. Розглянуто конструкцію вдосконаленого комбінованого стрічкового зернокидача, спрямованого на зниження пошкодження обробленого зерна. Особливістю запропонованої конструкції зернокидача є використання лопатевої системи подачі зерна на заміну суцільній безпервній стрічці. Ефективність роботи і зниження травмування відбувається за рахунок еластичного матеріалу, а також специфіка їх монтажу – встановлені з невеликим зазором до нескінченної стрічки. Проаналізовано робочий процес запропонованої конструкції комбінованого стрічкового зернокидача. Наведено показники якості зерна після обробки його в удосконаленій конструкції зернокидальної машини. Запропоновано напрямки для подальших досліджень, зокрема вивчення параметрів роботи зернокидача за різних умов розміщення лопатей, а також дослідження зміни показників якості зерна.
 • Item
  Особливості формування спермопродукції та перебігу пероксидного окиснення у кнурів
  (Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2023) Анатолій Михайлович Шостя; Андрій Анатолійович. Замазій; Світлана Олексіївна Усенко; Іван Геннадійович Шпирна
  Інтенсивне використання кнурів-плідників та отримання від них біологічно повноцінних еякулятів можливе за рахунок ранньої оцінки якості спермопродукції та своєчасного визначення їх генетичного потенціалу. Метою досліджень було встановити особ- ливості формування спермопродукції та перебігу пероксидного окиснення у кнурів в період статевого дозрівання. Для досліду було використано кнурців полтавської м’ясної, великої білої та миргородської порід у віці 5–10 місяців. Оцінку якості отриманих еяку- лятів проводили за стандартними показниками згідно з інструкцією штучного осіменіння свиней. Результати досліджень свід- чать про істотне збільшення кількісних показників спермопродукції в молодих кнурців у віковому проміжку з окремими особливо стями для кожної породи. До 8-го місяця життя спостерігається загальна тенденція підвищення параметрів в отриманих еяку- лятах, при цьому найбільший рівень збільшення об’єму еякуляту і концентрації сперміїв виявлено у кнурців сального напряму про- дуктивності на 240-ву добу розвитку (у 4,6 і 1,9 раза). Мінімальну рухливість та виживаність гамет виявляли у віці 5 місяців незалежно від породи з поступовим підвищенням до максимальних значень у 7- і 8-місячному віці залежно від напрямку продук- тивності тварин. Використання помірного статевого навантаження для молодих кнурців після досягнення ними 9-місячного віку забезпечує функціональну активність сперміїв, придатну до штучного осіменіння (рухливість вище ніж 80 % і виживаність вище ніж 70 %). Істотні зміни прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурців 7–8 місяців відбуваються у напрямі прискорення пероксидного окиснення ліпідів, про що свідчить збільшення вмісту дієнових кон’югатів і ТБК-активних сполук та підвищення активності ензимів антиоксидантної ланки. Більш раннє формування стану прооксидантно-антиоксидантного го- меостазу в даному секреті спостерігається у представників м’ясного та сального напрямку продуктивності. Таким чином, отри- мані результати вказують на істотні вікові зміни параметрів еякуляту та особливості перебігу процесів пероксидного окиснення залежно від породної належності кнурів.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ У СВИНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
  (2019-02) Усенко, С. О.; Шостя, А. М.; Слинько, В. Г.; Бондаренко, О. М.; Березницький, В. І.; Шаферівський, Б. С.; Чухліб, Є. В.
 • Item
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОЗІВНИТЦВА В УКРАЇНІ
  (2021-02) Усенко, Світлана Олексіївна; Васильєва, Ольга Олександрівна; Кравченко, Оксана Іванівна; Шаферівський, Богдан Сергійович; Карунна, Тетяна Іванівна; Желізняк, Іван Миколайович; Карбан, Юлія Володимирівна
 • Item
  ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВАРЕНИХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
  (2020) Калашник, Олена Володимирівна; Кайнаш, Алла Петрівна; Скорик, Л.В.
 • Item
  Якість спермопродукції у кнурів-плідників залежно від типів вищої нервової діяльності
  (2020-07) Стояновський, Валентин Павлович; Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Гиря, Володимир Григорович; Сокирко, Михайло Петрович; Васильєва, Ольга Олександрівна; Березницький, Віктор Іванович
 • Item
  Вплив лактатів мікроелементів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників
  (2020-03) Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Стояновський, Володимир Григорович; Бірта, Габріела Олександрівна; Кузьменко, Лариса Михайлівна; Мироненко, Олена Іванівна
 • Item
  Influence of vitamins on the prooxidant-antioxidant homeostasis in boars under the conditions of heat stress.
  (2020-02) Usenko, Svitlana O.; Shostya, Anatolii M.; Stojanovskyi, Volodymyr G.; Tenditnyk, Volodymyr S.; Birta, Gabriela O.; Kravchenko, Oksana I.; Kuzmenko, Larysa M.
 • Item
  Якість спермопродукції у кнурів-плідників залежно від типів вищої нервової діяльності
  (2020-07) Стояновський, Валентин Павлович; Усенко, Светлана Алексеевна; Шостя, Анатолий Михайлович; Гиря, Володимир Миколайович; Сокирко, Михайло Петрович; Васильєва, Ольга Олександрівна; Березницький, Віктор Іванович
 • Item
  Hormonal regulation of prooxidant-antioxidant homeostasis in gilts.
  (2020-08) Stoyanovskyy, Volodymyr; Usenko, Svitlana; Shostya, Anatolyy; Kuzmenko, Larysa; Slynko, Viktor; Tenditnyk, Volodymyr
 • Item
  ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  (2020-09) Стояновський, Володимир Григорович; Усенко, Світлана Олексіївна; Шостя, Анатолій Михайлович; Березницький, Віктор Іванович; Усенко, Олег Олександрович; Слинько, Євген Вікторович
 • Item
  Оцінювання плодів ківі залежно від умов пакування
  (2019) Калашник, Олена Володимирівна; Мороз, Світлана Едуардівна; Кайнаш, Алла Петрівна; Бородай, Анжела Борисівна; Заркуа, Кетеван Рамазівна
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ТА ОСНОВНИХ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДІВ КІСТКОВОЇ ХАРЧОВОЇ ПАСТИ
  (2011-06-30) Пешук, Людмила Василівна; Будник, Ніна Василівна; Холодний, Леонід Павлович
 • Item
  Аналіз сенсорних характеристик плавлених сирів із використанням дескриптивного методу
  (2017) Кайнаш, Алла Петрівна; Назаренко, Валентина Олексіївна; Офіленко, Наталія Олександрівна
 • Item
  Сучасні види паковання м’яса птиці та м’ясних продуктів
  (2014) Кайнаш, Алла Петрівна; Офіленко, Наталія Олександрівна; Бурбак, Анатолій Миколайович
 • Item
  Профільний аналіз сенсорних характеристик пробійної ікри
  (2013) Кайнаш, Алла Петрівна; Назаренко, Валентина Олексіївна; Горячова, Олена Олександрівна
 • Item
  ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
  (2014) Кайнаш, Алла Петровна; Назаренко, Валентина Алексеевна; Офиленко, Наталья Александровна
 • Item
  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЛБАС С ОВОЩАМИ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
  (2013-03) Кайнаш, Алла Петровна; Офиленко, Наталья Александровна; Назаренко, Валентина Алексеевна
 • Item
  Вплив стресчутливості свиней із використанням ДНК-тестів на якість м’яса
  (2016) Кайнаш, Алла Петрівна; Офіленко, Наталія Олександрівна