Morphometric Analysis of Сapillaria anatis (Nematoda, Capillariidae) from Anas platyrhynchos domesticus

Abstract
Description
Yevstafi eva, V. O., Stybel, V. V., Melnychuk, V. V., Pishchalenko, M. А., Korchan, L. N., Kone, M. S., Nagorna, L. V., Feshchenko, D. V., Antipov, A. A., Bakhur, T. I. Morphometric Analysis of Сapillaria anatis (Nematoda, Capillariidae) from Anas platyrhynchos domesticus. Zoodiversity, 54(6), 2020. P. 493–500.
Keywords
nematodes, Сapillaria anatis, domestic duck, differential characters, morphological identification
Citation