Онтологічні засади визначення сутності конкурентоспроможності підприємства як засобу протидії підприємницьким ризикам

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Дячков, Дмитро Володимирович
Крепко, К.В.
Кисіль, І.Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ
Abstract
В статі охарактеризовано значення конкурентоспроможності для забезпечення протидії підприємницьким ризикам. Доведено багатоаспектність застосування в теорії та практиці категорії «конкурентоспроможності», неоднозначність її трактування. Як вітчизняна так і світова наукова спільнота має різні, іноді протилежні, підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства. Узагальнення напрацювань в зазначеній предметній сфері дослідження дозволило визначити три основні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства: компаративний, ресурсний та системний. Визначено характерні особливості кожного з підходів, позитивні та негативні аспекти. З урахуванням підходів надано власне визначення досліджуваного поняття.
Description
The article describes the importance of competitiveness in order to counteract business risks. The multidimensional application in the theory and practice of the category of "competitiveness", the ambiguity of its interpretation, has been proved. Both the domestic and world scientific communities have different, sometimes opposite, approaches to determining the competitiveness of the enterprise. The generalization of the results in the given subject area of the research allowed to determine three approaches to the definition of enterprise competitiveness: comparative, resource and systemic. The characteristic features of each approach, positive and negative aspects are determined. Taking into account the approaches provided the proper definition of the concept under study. Key words: enterprise competitiveness, resource approach, comparative approach, system approach, entrepreneurial risk, competitive advantages, competitive ability.
Keywords
конкурентоспроможність підприємства, ресурсний підхід, компаративний підхід, системний підхід, підприємницький ризик, конкурентні переваги, конкурентна здатність
Citation