АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-07
Authors
Пилипенко, Катерина Анатоліївна
Арутюнова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Пилипенко К. А., Арутюнова О. А. Актуальні питання обліку довгострокових активів в контексті міжнародного та вітчизняного досвіду. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7099 (дата звернення: 08.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.11
Keywords
національні стандарти бухгалтерського обліку; міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; необоротні активи; основні засоби; первісна вартість; переоцінка; облік., Кожен господарюючий суб’єкт в результаті своєї діяльності безпосередньо використовує довгострокові активи в тому чи іншому сенсі. Питання обліку необоротних активів та відображення їх даних у фінансовій звітності даних об’єктів обліку є досить актуальним. Вивчення міжнародного досвіду є необхідним для гармонізації обліку та звітності в Україні до міжнародних принципів та стандартів. Загалом в статті узагальнено міжнародний та вітчизняних досвід відображення інформації про основні засоби в обліку господарюючого суб’єкта. Розглянуто особливості та проблеми, які виникають при формуванні облікової інформації стосовно відображення та формування первісної вартості необоротних активів. Визначено, що існують відмінності в обліку необоротних активів в вітчизняній і в міжнародній практиці, хоча в обох системах діють окремі стандарти для регулювання обліку, які досить схожі за правовим наповненням. Теоретичною та методологічною основою дослідження є висвітлення у працях вчених-економістів, наукові положення в галузі упр
Citation