Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків

Abstract
Калініченко О. В. Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, 2011. У дисертаційній роботі обґрунтовано класифікацію видів енергії у процесі виробництва цукрових буряків. Визначені основні чинники, що впливають на рівень та ефективність енергоспоживання при виробництві продукції рослинництва. Розроблені методичні підходи до оцінки рівня економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків. Проведений економічний аналіз сучасного стану й тенденцій розвитку буряківництва в Україні та Полтавській області. Визначено тенденції та закономірності енергоспоживання в процесі виробництва цукрових буряків. Проаналізовано досягнутий рівень економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області. Запропоновано організаційно-економічні, організаційно-технологічні, технічні заходи, спрямовані на зменшення енергомісткості виробництва цукрових буряків. Визначено внутрішньогосподарські резерви збільшення обсягів виробництва цукрових буряків за рахунок використання високопродуктивних сортів та гібридів, дотримання плану внесення мінеральних добрив, використання гербіцидів і пестицидів, відповідного комплексу машин і знарядь, ліквідації втрат при збиранні врожаю для сільськогосподарських підприємств Полтавської області. Розроблено автоматизовану систему економічної та енергетичної оцінки технологій виробництва сільськогосподарських культур у середовищі Microsoft Excel. Оптимізовано склад машинно-тракторного парку з використанням системи машин вітчизняного та закордонного виробництва.
Description
Keywords
економічна ефективність, енергія, енергетична ефективність, сукупні енерговитрати, енергомісткість, енергетичний прибуток, коефіцієнт енергетичної ефективності
Citation
Калініченко, Олександр Володимирович Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Олександр Володимирович Калініченко . – Полтава : Б.в., 2011 . – 20 с.