Геопросторовий аналіз урболандшафтів міста Полтави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Глухота, В.
Шевчук, Сергій Миколайович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження процесів урбанізації та розвитку урболандшафтів є надзвичайно актуальними в контексті політичних, економічних, соціально-культурних трансформацій, які відбуваються в Україні упродовж останніх років. Суспільні перетворення та процеси урбанізації є відображенням структурних зрушень в економічній і соціальній сферах життєдіяльності суспільства. Ці особливості яскраво простежуються на прикладі дослідження особливостей формування і розвитку урболандшафтів м. Полтави. Складність, проблематичність і всебічність дослідження сучасних урболандшафтів полягає в тому, що міський простір є територіальним комплексом, що містить транспортні, рекреаційні, техногенні, тафальні, водогосподарські, сакральні, сільськогосподарські ландшафти, об’єкти різновисотної житлової забудови тощо. Вивчення урболандшафтів м. Полтави має важливе практичне значення для розуміння проблем розвитку міста, планування та проектування його економічної, соціальної, планувальної, ресурсної, інфраструктурної бази тощо.У дослідженні висвітлено основні питання сутності урболандшафтів, проаналізовано сучасні дослідження в області загального і антропогенного ландшафтознавства, а також геоурбаністики, установлено його відмінність із міським селитебним ландшафтом. Визначено критерії виділення урболандшафтів та запропоновано авторський підхід до їх типології. Охарактеризовано фізико-географічні та суспільно-географічні чинники формування урболандшафтів м. Полтави. Здійснена класифікація урболандшафтів м. Полтави за допомогою методів ГІС та ДЗЗ із використанням програми QGIS та плагіна «dzetsaka», виділено їх наступні типи – багатоповерховий з промисловим, малоповерховий селитебний з незначним рослинним покривом, малоповерховий селитебний з переважаючим рослинним покривом, садово-парковий з аґроландшафтами та акваландшафти. На основі отриманих даних здійснено урболандшафтне районування м. Полтави, в якому виокремлено багатоповерховий із промисловим та малоповерхово-селитебний з ділянками садово-паркового та агроландшафтами; багатоповерховий з промисловим та малоповерхово-селитебний з незначним рослинним покривом; малоповерхово-селитебний з незначним рослинним покривом та багатоповерховий селитебний з ділянками садово-паркового та акваландшафтів. Установлено, що подальші дослідження урболандшафтів міста доцільно проводити з використанням супутникових знімків із більшою просторовою розрізненістю.
Description
Keywords
Урболандшафт, агроладшафт, акваландшафти, багатоповерхово-селитебний ландшафт, промисловий ландшафт, малоповерхово-селитебний ландшафт, садово-парковий ландшафт
Citation
Глухота В., Шевчук С. Геопросторовий аналіз урболандшафтів міста Полтави. Економічна та соціальна географія. 2023. Вип. 89. С. 21–30. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2023.89.21-30