Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Агроландшафти: інноваційні підходи у землеустрої та плануванні територій
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024)
  У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції висвітлено результати досліджень та інноваційні підходи у геодезії, землеустрої, плануванні територій садово-паркових та лісових агроландшафтів. Видання може бути корисним для викладачів закладів вищої освіти, фахівців-практиків, здобувачів вищої освіти.
 • Item
  Виготовлення та використання біогазу в Україні
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Микитенко, А. О.; Гапон, Світлана Василівна
  Збереження навколишнього середовища є дуже актуальною сучасною проблемою, тому люди шукають різні способи виробництва енергії з мінімізацією використання природних ресурсів. Виробництво біогазу дає таку можливість, при цьому зберігаючи екологічний стан нашої планети. Метою цієї роботи є показ особливостей виробництва біогазу в Україні, ознайомлення з джерелами для його видобутку.
 • Item
  Однорічні квітникові культури в озелененні м. Полтава
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Гапон, Світлана Василівна; Шевчук, Сергій Миколайович; Нагорна, Світлана Вікторівна; Чувпило, Вадим Вікторович; Куришко, Роман Валентинович
  Озеленення населених пунктів відіграє важливу роль в оздоровленні довкілля та створення сприятливих умов для життєдіяльності людини. Зелені насадження є невід’ємним компонентом міських урбоекосистем, сприяють еколого-просвітницькому, патріотичному та естетичному вихованню населення. Важливою складовою в озелененні є квітники, асортимент рослин на яких не тільки повинен бути різноманітним, а й перебувати в постійній динаміці, адже з кожним роком він збагачується на нові види та сорти рослин.
 • Item
  Дослідження процесу цвітіння води в Кам'янському водосховищі з використанням методів ГІС і ДЗЗ
  (2023) Глухота, В.; Шевчук, Сергій Миколайович
  Досліджено стан вивчення явища евтрофікації та зазначено, що це є актуальною проблемою для більшості водойм нашої держави. Установлено, що активне водокористування, спорудження на водозборах об'єктів виробничої й соціальної інфраструктури та скидання великої кількості стічних вод у річки, озера й водосховища перевищує самоочисну здатність водних екосистем і призводить до їх ресурсної деградації. Зазначено, що виявом такої деградації водойми є явище цвітіння води, яке посилює процес евтрофікації, унаслідок чого порушуються або взагалі припиняються процеси саморегуляції, самоочищення, погіршується стан усієї системи, що може призвести до утворення токсичних водоростей, забруднення води й загрози зникнення мешканців водойм і здоров'ю людей. Здійснено аналіз поняття евтрофікація та зазначено, що це природний процес "харчування" водойми. Проаналізовано причини надмірної евтрофікації, зокрема її природні й антропогенні чинники. Охарактеризовано особливості методів ГІС і ДЗЗ для моніторингу, вивчення та прогнозування явища цвітіння водойм. Визначено гідрохімічні й гідрографічні параметри Кам'янського водосховища якнайменшого серед каскаду дніпровських водосховищ, але із характерним виявом цвітіння води, що є загрозливим для цього водосховища. За допомогою даних супутників Landsat-8 і Sentinel-2 показано особливості цвітіння води в Кам'янському водосховищі за 2021 р. Установлено кореляційний взаємозв'язок між температурою води у водосховищі та її цвітінням. Виявлено, що саме прогрівання акваторії Кам'янського водосховища є причиною його надмірного цвітіння. За допомогою методів ГІС і ДЗЗ досліджено наслідки цвітіння води для Кам'янського водосховища, зокрема визначено площі заростань акваторії водосховища. Обґрунтовано основні геоекологічні підходи до розв'язання проблеми цвітіння води для Кам'янського водосховища.
 • Item
  Розвиток геодезії та землеустрою у світі
  (2024) Чечель, В. В.; Дерев’янко, В. В.; Куришко, Роман Валентинович
  Останнім часом досить активного розвитку набули такі галузі знань як геодезія та землеустрій. З розвитком новітніх технологій спеціалісти, котрі працюють у цій сфері почали висувати вищі вимоги до точності, якості виконаних робіт, а також часу, втраченого на виконання. Саме це стало рушійною силою для розвитку як приладів, за допомогою яких виконуються геодезичні роботи, так і самих наук геодезично-землевпорядного циклу.
 • Item
  Spatial planning of territorial communities in Ukraine: essence and significance
  (2023) Shevchuk, S. M.; Chuvpylo, V. V.; Hapon, S. V.; Nahorna, S. V.; Kuryshko, R. V.; Шевчук, Сергій Миколайович; Чувпило, Вадим Вікторович; Гапон, Світлана Василівна; Нагорна, Світлана Вікторівна; Куришко, Роман Валентинович
  The decentralization reform that began in Ukraine on the way to its European integration led to the formation of qualitatively new grassroots systems territorial communities. In 2020, with the adoption by the Verkhovna Rada of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Land Use Planning» [1], territorial communities received the right to plan the future use of the entire space of their community. The documentation that helps them do this is called the Comprehensive Plan for Spatial Development of the Territory of the Territorial Community and combines 10 types of urban planning and land management documentation. In the conditions of war, the development of comprehensive plans for the spatial development of community territories becomes even more relevant for the purpose of the successful development of both the community itself and the sustainable development of Ukraine in general.
 • Item
  Угруповання асоціації Pylaisietum polyantae Felf. 1941 як біоіндикатор антропічного навантаження в урбоекосистемах
  (2023) Гапон, Світлана Василівна; Фельбаба-Клушина, Л. М.; Гапон, Ю. В.
  Утворення стійких у часі мохових угруповань – бріоценозів є характерним явищем як для природних, так і для антропогенно трасформованих урбоекосистем. Як свідчать результати наших досліджень, в межах Лісостепу України [2, 3] бріоугруповання формуються в різних за ступенем трансформації умовах зовнішнього середовища і своєю специфікою (видовий склад, флористична насиченість, перевага вегетативного чи спорового розмноження та ін.) індикують умови середовища свого існування. У кожній природній чи штучній екосистемі (урбоекосистемі) формуються свої, властиві тільки їй, мохові угруповання.
 • Item
  Підготовка фахівців садово-паркового господарства – новий крок у розбудові міста
  (2023) Шевчук, Сергій Миколайович; Гапон, Світлана Василівна; Нагорна, Світлана Вікторівна; Чувпило, Вадим Вікторович; Куришко, Роман Валентинович
  Полтава – адміністративний центр Полтавської області – по праву вважалася одним з найзеленіших міст України. Парки і сквери, бульвари і газони, водоохоронні та санітарні насадження вздовж залізниці – все це створює каркас міста. Його доповнюють також залишки природніх лісів (Гришкин ліс – мікрорайон Половки, Шведський ліс – Полтавський міський парк), лісові масиви на околицях сіл Розсошинці, Патлаївка, Копили тощо. Але в останні роки зелені насадження міста зазнають певних містобудівних змін в бік зниження їхніх площ.
 • Item
  Аналіз використання геодезичних даних при плануванні та моніторингу агроландшафтів: оптимізація землекористування та охорони природи
  (2024) Шевчук, Сергій Миколайович; Прокопенко, Н. І.; Рожі, Т. А.
  Зроблена спроба оцінити ефективність використання геодезичних даних у процесах планування та моніторингу агроландшафтів. Дослідження зосереджене на визначенні ролі цих даних у вдосконаленні систем землекористування та розвитку стратегій збереження природних ресурсів. Основні завдання дослідження включають аналіз поточного стану використання геодезичних даних у сфері агроландшафтів, визначення переваг та обмежень їх використання, розробку рекомендацій щодо їх оптимізації та оцінку впливу на охорону природи та сталий розвиток сільського господарства.
 • Item
  Трансформаційне лідерство та наукова школа академіка Ярослава Олійника
  (2023) Запотоцький, С.; Мезенцев, К.; Шевчук, Сергій Миколайович
  Ярослав Богданович Олійник був одним з найвидатніших і найуспішніших організаторів географічної науки в Україні. Очолюючи географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, він не лише сформував потужну команду географів, а й створив власну наукову суспільно-географічну школу, давши дорогу у наукове життя багатьом кандидатам і докторам наук.
 • Item
  Інноваційні підходи до підготовки фахівців із геодезії та землеустрою до реалізації проєктів планування територій
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Шевчук, Сергій Миколайович; Куришко, Роман Валентинович; Чувпило, Вадим Вікторович
  Протягом останнього часу в системі вищої освіти більшості країн світу відбулися значущі зміни. В Україні до цих тенденцій приєдналися проблеми, що виникли у ході війни і пов'язані з постійним реформуванням системи вищої освіти, необгрунтованими освітніми ініціативами, її стрімкою комерціалізацією, зменшенням кількості абітурієнтів тощо. Усі ці процеси суттєво впливають на якість підготовки фахівців із геодезії і землеустрою, що змушує нас до перегляду змісту та результатів навчання, методик та технологій навчання, а також діючих освітніх програм і навчальних планів.
 • Item
  Відстрочений контроль знань здобувачів як форма оцінювання навчальних досягнень
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Нагорна, Світлана Вікторівна; Гапон, Світлана Василівна; Шевчук, Сергій Миколайович
  Контроль якості навчання допомогає встановити різницю між очікуваними показниками та отриманими результатами і встановлює рівень знань і вмінь здобувачами вищої освіти, компетентностей відповідно до нормативних документів.
 • Item
  Вибір баз проведення практики як запорука успішної реалізації її мети та завдань
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Гапон, Світлана Василівна; Нагорна, Світлана Вікторівна; Куришко, Роман Валентинович
  Навчальна практика є обов'язковою складовою освітньо-професійної програми "Садово-паркове господарство" підготовки фахівців спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Вона дозволяє майбутнім спеціалістам набути низки програмних компетентностей (як загальних, так і фахових) та досягти заявлених у "Стандарті..." [3] програмних результатів навчання. Проведення навчальної практики вимагає попередньої підготовки методичного забезпечення та вибору відповідних практик.
 • Item
  Геопросторовий аналіз урболандшафтів міста Полтави
  (2023) Глухота, В.; Шевчук, Сергій Миколайович
  Дослідження процесів урбанізації та розвитку урболандшафтів є надзвичайно актуальними в контексті політичних, економічних, соціально-культурних трансформацій, які відбуваються в Україні упродовж останніх років. Суспільні перетворення та процеси урбанізації є відображенням структурних зрушень в економічній і соціальній сферах життєдіяльності суспільства. Ці особливості яскраво простежуються на прикладі дослідження особливостей формування і розвитку урболандшафтів м. Полтави. Складність, проблематичність і всебічність дослідження сучасних урболандшафтів полягає в тому, що міський простір є територіальним комплексом, що містить транспортні, рекреаційні, техногенні, тафальні, водогосподарські, сакральні, сільськогосподарські ландшафти, об’єкти різновисотної житлової забудови тощо. Вивчення урболандшафтів м. Полтави має важливе практичне значення для розуміння проблем розвитку міста, планування та проектування його економічної, соціальної, планувальної, ресурсної, інфраструктурної бази тощо.У дослідженні висвітлено основні питання сутності урболандшафтів, проаналізовано сучасні дослідження в області загального і антропогенного ландшафтознавства, а також геоурбаністики, установлено його відмінність із міським селитебним ландшафтом. Визначено критерії виділення урболандшафтів та запропоновано авторський підхід до їх типології. Охарактеризовано фізико-географічні та суспільно-географічні чинники формування урболандшафтів м. Полтави. Здійснена класифікація урболандшафтів м. Полтави за допомогою методів ГІС та ДЗЗ із використанням програми QGIS та плагіна «dzetsaka», виділено їх наступні типи – багатоповерховий з промисловим, малоповерховий селитебний з незначним рослинним покривом, малоповерховий селитебний з переважаючим рослинним покривом, садово-парковий з аґроландшафтами та акваландшафти. На основі отриманих даних здійснено урболандшафтне районування м. Полтави, в якому виокремлено багатоповерховий із промисловим та малоповерхово-селитебний з ділянками садово-паркового та агроландшафтами; багатоповерховий з промисловим та малоповерхово-селитебний з незначним рослинним покривом; малоповерхово-селитебний з незначним рослинним покривом та багатоповерховий селитебний з ділянками садово-паркового та акваландшафтів. Установлено, що подальші дослідження урболандшафтів міста доцільно проводити з використанням супутникових знімків із більшою просторовою розрізненістю.
 • Item
  Кадастрові системи та землеустрій у містобудівному проектуванні: оптимізація землекористування та міського планування
  (2023) Чувпило, Вадим Вікторович; Шевчук, Сергій Миколайович; Гапон, Світлана Василівна; Нагорна, Світлана Вікторівна; Куришко, Роман Валентинович
  Присвячено дослідженню ролі кадастрових систем і землеустрою в містобудівному проектуванні. Автори розглядають способи оптимізації землекористування і міського планування на основі інтеграції сучасних кадастрових інструментів. Аналізуються потенційні переваги і можливості, які надають кадастрові системи для ефективного управління міськими територіями, забезпечення їх сталого розвитку та врахування екологічних, економічних і соціальних аспектів. У статті розглядається взаємозв'язок між кадастровими системами та землеустроєм у контексті містобудівного проектування. Основна увага приділена оптимізації землекористування та міського планування за допомогою сучасних кадастрових технологій. Розглядаються ключові принципи, за допомогою яких кадастрова інформація може сприяти більш раціональному та ефективному розподілу та використанню земельних ресурсів у міських умовах. Крім того, в статті обговорюється значення кадастрових систем у формуванні містобудівних стратегій та планів розвитку населених пунктів. Формування земельних відносин, особливості здійснення містобудівної діяльності. Були вивчені теоретичні засади які дали змогу розробити інтегроване середовище для містобудівного землекористування. Це середовище об'єднує методики та моделі спостереження, обробки та використання геоданих, реалізації містобудівних документів, оцінки динаміки міських об'єктів, ідентифікації невідповідностей, їх виявлення та корекції, а також методи моніторингу розвитку міських територій, враховуючи їх економічний, соціальний і правовий контекст. Відзначено актуальність застосування геоінформаційних систем у 408 Містобудування та територіальне планування зв'язку зі складністю містобудівної документації, великим обсягом даних, проблемами управління та розподілу земельних ресурсів міст. Такі системи розглянуті як комплексне рішення, що спрямоване на оптимізацію процесів прийняття рішень в містобудівному плануванні та землекористуванні. Стаття акцентує увагу на необхідності інтеграції сучасних технологій в процес міського планування для досягнення сталого розвитку міст та гармонійної взаємодії між людиною та довкіллям.
 • Item
  Моніторинг земель та родючості грунтів в Україні в умовах війни
  (2023) Куришко, Роман Валентинович; Чечель, В. В.
  За даними моніторингу, стан земель та родючості ґрунтів цілком задовільний. Однак існують регіональні відмінності, так як найбільш родючі ґрунти розташовані в південних областях України, а найбільш деградовані в північних та центральних областях. Раніше це питання було не таким нагальним, але на сьогодні дане питання потребує негайного вирішення, адже Україна має найбільший запас родючих ґрунтів в світі, за допомогою яких вирощується екологічно чиста продукція.
 • Item
  The use of gis for ecological and landscape land management of human settlements
  (2024) Shevchuk, S. M.; Hapon, S. V.; Chuvpylo, V. V.; Nahorna, S. V.; Kuryshko, R. V.; Шевчук, Сергій Миколайович; Гапон, Світлана Василівна; Чувпило, Вадим Вікторович; Нагорна, Світлана Вікторівна; Куришко, Роман Валентинович
  The issue of forming an analytical and informational base for management decisions in the field of land affairs is particularly relevant given the global trend of systemic social transformations. It requires active implementation of the latest information technologies. The study aims to comprehensively analyze the aspects of using geographic information systems (GIS) for ecological and landscape land management of human settlements. The research was carried out using general scientific methods of cognition: logical and structural analysis, induction and deduction, comparison, abstraction, specification, generalization, and formalization. The article investigates the basics of GIS and variations of their implementation in the field of land management. It highlights the main provisions and algorithmic structure of the process. The authors described the typical features of modern GIS technologies and their capabilities in the spheres of mapping, monitoring, and other aspects of land management. The main problems, challenges, and achievements of the GIS utilization process are considered. It has been determined that the effective utilization of GIS capabilities is a promising priority area for optimizing the land utilization system. The practical significance of the findings of this paper is manifested in the feasibility of using them in developing suitable programs to improve the efficiency of ecological and landscape land management of settlements. Also, the study's results can be used to form a universal effective model of GIS technologies application during the process of land utilization management.
 • Item
  The modern model of training specialists in geodesy and land surveying for territory planning
  (2024) Shevchuk, S. M.; Hapon, S. V.; Chuvpylo, V. V.; Nahorna, S. V.; Kuryshko, R. V.; Pohribnyak, M. Yu.; Шевчук, Сергій Миколайович; Гапон, Світлана Василівна; Чувпило, Вадим Вікторович; Нагорна, Світлана Вікторівна; Куришко, Роман Валентинович
  The article is dedicated to reevaluating the priority directions of higher education development with the aim of creating an effective model for the professional training of specialists in the field of geodesy and land surveying. Given the increas ing demands for highly qualified professionals capable of undertaking tasks related to territory planning, the authors analyze the relevance and necessity of modernizing educational programs. The research results are aimed at improving the quality of training in the field of geodesy and land surveying, as well as adapting educational programs to contemporary challenges in this area. The article highlights crucial aspects and prospects of higher education development in geodesy and land surveying, aiming to ensure the efficient preparation of professionals who can meet the current demands of the job market. With the growing needs for highly skilled specialists, the primary focus of the authors is on rethinking priorities in higher education and modernizing educational programs. The authors of the article analyze the relevance and necessity of adapting educational programs to contemporary challenges in geodesy and land surveying, particularly in light of increasing demands for pro fessionals in territorial planning. They emphasize that the success of graduates in the job market is determined not only by deep theoretical knowledge but also by their practical application in real world conditions. The article covers key aspects such as optimizing the step-by-step training process, developing innovative pedagogical technologies, and providing a scientific rationale for the mechanisms of their implementation. It specifically draws attention to the importance of introducing innovative pedagogical methods that foster active interaction between theoretical knowledge and practical skills. The authors identify three criteria for the formation of professional competence in future specialists: motivational-value, cognitive, and activity-based. These criteria aim not only to convey theoretical knowledge but also to instill motivation for professional development, foster critical thinking, and develop the ability to engage in effective practical activities. Theresearch results presented in the article aim to enhance the quality of training for professionals in geodesy and land surveying, facilitate their successful integration into the job market, and adapt educational programs to contemporary challenges in this field.
 • Item
  Формування крони плодоносних дерев Ziziphus jujuba Mill. в Хорольському ботанічному саду
  (2024) Красовський, В. В.; Черняк, Т. В.; Гапон, Світлана Василівна; Шкура, Т. В.
  Серед сучасних плодових, паркових та інших декоративних насаджень значне місце займають деревні інтродуковані види, які в умовах зміни клімату поповнюються і субтропічними [2, 3, 5, 7]. Введення до складу таких насаджень Ziziphus jujuba Mill. є перш за все одним з перспективних шляхів збагачення фіторізноманіття населених пунктів, а також збільшення естетичної цінності культурних ландшафтів [8].
 • Item
  Moss vegetation of the class Hylocomietea splendentis marst. 1992 in the vegetation cover of Forest-Steppe in Ukraine
  (2024) Hapon, S. V.; Hapon, Y. V.; Гапон, Світлана Василівна
  The bryophyte vegetation of the class Hylocomiеtea splendentis was studied in natural and urban ecosystems of the Forest-Steppe of Ukraine. The work aims to analyse the bryophyte vegetation of this class, to characterise the bryocenoses that form it, and to describe new biosyntaxons. As a result of the study, it was found that the bryophyte vegetation of the class Hylocomiеtea splendentis in natural and urban ecosystems of the Forest Steppe of Ukraine is represented by one order, three alliances, seven associations, five subassociations and two unranked groups. The classification scheme of the class's bryophyte vegetation and the characteristics of syntaxa are presented. Two new associations are described: Tortulo subulatae-Brachythecioastretum velutini ass. nova, Plagiomnio cuspidataeOxyrrhynchietum hianti ass. nova. and for the first time for Ukraine the association Polytricho longiseti-Dicranetum scoparii and two subassociations of the association Pleurozietum schreberi: rhytidiadelphetosum triguetri, rhytidiadelphetosum squarrosi are presented.