Формування проєктної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти у процесі фахової підготовки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Япринець, Тетяна Сергіївна
Келемеш, Антон Олександрович
Петраш, Руслан Васильович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено результати аналізу проблематики проєктної компетентності як невід’ємної складової професійної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти. Потрактовано проєктну компетентність майбутніх викладачів професійної освіти як інтегральну характеристику суб’єктів діяльності, сутність якої полягає у здатності особистості до теоретичної та практичної діяльності щодо розробки й реалізації фахових проєктів. З’ясовано сутність і структуру проєктної компетентності, визначено критерії її сформованості; доведено, що значущим засобом її формування є метод проєктів. Схарактеризовано проєкт як зорганізований викладачем і виконаний здобувачами вищої освіти комплекс дій, де вони самостійно ухвалюють рішення і є відповідальними за власний вибір, результат праці, якість творчого продукту. Виділено стадії реалізації проєкту (пошуково-дослідницька, технологічна, оформлення і оцінка результатів; захист проекту; оформлення результатів; рефлексія); встановлено, що для формування проєктної компетентності здобувачі вищої освіти мають володіти рефлексивними, дослідницькими, менеджерськими, комунікативними, презентаційними уміннями і навичками. Виокремлено взаємозалежні компоненти проєктної компетентності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-оцінний; описано світоглядну, дослідницьку, евристичну, інтегрувальну, прогностичну, рефлексивно-оцінювальну, конструктивно- управлінську функції проєктної компетентності. Схарактеризовано змістовий, технологічний, аналітико-продуктивний блоки проєктної компетентності. Проведено висновок щодо того, що формування проєктної компетентності у майбутніх викладачів професійної освіти є багаторівневим, складним процесом, тісно взаємопов’язаним із процесом проєктування та проєктною діяльністю, який проявляється в оволодінні здобувачами вищої освіти відповідними знаннями, уміннями і навичками, виборі обґрунтованих рішень, здатності застосовувати отримані результати в конкретній професійній сфері. Рівень сформованості проєктної компетентності є одним із вагомих орієнтирів успішності випускника на ринку праці, оскільки визначає професійно-ціннісні установки й суб’єктну позицію майбутнього фахівця через систему його поглядів та установок щодо особистісного і професійного зростання.
Description
Япринець Т. С., Келемеш А. О., Петраш Р. Формування проєктної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти у процесі фахової підготовки // Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : Scientific Journal / Poltava V. G. Korolenko Nat. Ped. University. Poltava, 2022. Iss. 12. C. 121-127.
Keywords
Професійна освіта, майбутні викладачі професійної освіти, професійна компетентність, проєктна діяльність
Citation