Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Деонтологічні аспекти науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я
  (2022) Оніпко, Валентина Володимирівна; Білаш, С.; Білаш, В.; Біланов, О.
  У статті з урахуванням деонтологічних аспектів освітнього процесу здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я розглянуто особливості організації та зразки науково-дослідницької діяльності здобувачівПолтавського державного медичного університету; обґрунтовано доцільність використання позааудиторних форм наукової роботи на прикладі функціонування студентського наукового товариства як необхідного складника процесу формування професійної компетентності майбутніх лікарів до саморозвитку й самореалізації. Систематизовано основні засади медичної деонтології, яка враховує три види норм: моральні як об’єкт вивчення професійної етики; деонтологічні, що передаються усно й проявляються в спілкуванні, стосунках; юридичні, які дозволяють сформувати професійну компетентність здобувачів вищої медичної освіти на підставі логічного права медиків на професійну гідність і честь та містять нормативні принципи поведінки лікаря. Визначено незаперечні принципи науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців у галузі охорони здоров’я: деонтологічна орієнтація пізнання, об’єктивність наукової позиції, що забезпечує загальнолюдську значущість висновків науки; відповідальність молодих науковців, які займаються розробками математичних моделей захворювань і визначають спільно з лікарем методи лікування; врахування загального й індивідуального в творчості наукового колективу; неможливість протиставляти техніку й технічний прогрес лікарському мисленню, досвідові, особистісним якостям.Проведено висновки стосовно того, що найважливішою деонтологічною якістю майбутнього лікаря-дослідника є сукупність належних моральних норм, обумовлених професійною діяльністю, дбайливе ставлення до хворого та високий професіоналізм, прагнення постійно підвищувати власну професійну кваліфікацію та наукову грамотність; що медична деонтологія в процесі науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я виражається в науково-етичному потенціалі, в потребі самовдосконалення в умовах подальшої професійної діяльності. У перспективах дослідження – перегляд деонтологічних аспектів науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я з метою комплексного підходу до інтеграції науково-практичної медицини та професійної деонтології.Ключові слова:професійна підготовка, галузь охорони здоров’я, здобувачі вищої освіти, деонтологічна культура, науково-дослідницька діяльність, позааудиторні форми науково-дослідницької діяльності.
 • Item
  Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти
  (2023) Маренич, Микола Миколайович; Оніпко, Валентина Володимирівна
  У статті розкрито особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти, актуалізовано проблему такої підготовки майбутніх фахівців, що поєднує в собі принципи як знаннєвої, так і практико зорієнтованої парадигми, сукупність яких дає можливість зберегти фундаментальність вищої освіти в опорі на накопичення досвіду практичної діяльності та сформувати професійно мобільного фахівця. Охарактеризовано специфіку практичного компонента професійної підготовки здобувачів освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в умовах університетської освіти, яка свідчить, що процес підготовки майбутніх фахівців організовано в різних формах продуктивної та творчої пошукової діяльності. З’ясовано, що зміст практичної складової професійної підготовки забезпечує формування професійної мобільності, а також оволодіння здобувачами значущими професійними компетентностями, спрямовано на виконання ними комплексу завдань: набуття умінь і первинних практичних навичок роботи з аналоговими геодезичними приладами, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітнього процесу, закріплення інтегрованих геодезичних знань, виконання комплексу польових геодезичних робіт, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних фахових задач (навчальна практика на І курсі); комплексне опанування геодезичними методами розв’язання різних прикладних завдань, вивчення геодезичного забезпечення виконання робіт у землеустрої та будівництві, отримання практико зорієнтованих знань будови, принципів роботи, юстування, навичок роботи з сучасними геодезичними приладами, оволодіння технікою геодезичних вимірювань і побудов, нової геодезичної техніки у виробничих умовах (навчальна практика з геодезії); набуття досвіду фахової діяльності, отримання досвіду проведення топографо-геодезичних робіт та практичних навичок виконання проєктно-вишукувальних робіт; збору, вивчення й оцінки економічних, статистичних, планово-картографічних та інших матеріалів; установлення на місцевості меж; геодезичної зйомки та коректування планів землекористувань і землеволодінь, виконання землевпорядних та земельно-кадастрових робіт (виробнича практика); компетентнісного узгодження із замовленням на фахівця, формування інтегрованих знань, набутих у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування, отримання навичок виконання самостійного дослідження, розвиток професійних компетентностей, пов’язаних із вирішенням прикладних проблем у галузях землевпорядкування, геодезії, геоінформатики, підготовка до виконання кваліфікаційної роботи (переддипломна практика). Доведено, що майбутні геодезисти завдяки переходові від однієї базової форми діяльності до іншої отримують більш розвинуті практичні навички застосування навчальної та наукової інформації, реалізації засобів здійснення квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності, оволодівають реальним професійним досвідом, отримуючи можливості природного та ефективного входження в професію.
 • Item
  ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
  (2022) Оніпко, Валентина Володимирівна; Япринець, Тетяна Сергіївна; Келемеш, Антон Олександрович
  У статті розкрито особливості застосування технологічного підходу в підготовці магістрів професійної освіти; розглянуто теоретичні аспекти технології освітнього процесу як об’єктивну тенденцію розвитку сучасної професійної освіти; обґрунтовано технологічний потенціал фахової підготовки магістрів професійної освіти спеціалізації (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, відображений у змісті та способах засвоєння здобувачами навчальної інформації, визначено типи технологій: соціально-освітні, виробничі та види технологій магістра професійної освіти: освітні (педагогічні), аграрно-виробничі. Досліджено основні переваги технологічного підходу як методологічної основи трансформації професійної освіти з галузі Агрономія, що дозволяє сформувати технологічну компетентність здобувачів вищої освіти, та потрактовано таку компетентність як логічне поєднання теоретичних знань, способів організації освітнього процесу в закладах професійної освіти і практичних умінь застосовувати спроєктовану освітню роботу, аналізувати й оцінювати результати підготовки. Визначено: теоретичну складову технологічної компетентності, що виявляється у сформованості професійних знань щодо цілей, засобів, компонентів педагогічного процесу, розуміння важливості добирати та впроваджувати педагогічні технології з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти та специфіки аграрної галузі; практичну складову, що охоплює вміння оптимально проєктувати педагогічний процес, спрямовані на досягнення запланованого результату (співвіднесення методів, засобів і технологій з цілями навчання й індивідуальними особливостями суб’єктів підготовки). Проведено висновки стосовно того, що технологічна компетентність забезпечує позитивну динаміку рівнів професійної компетентності як здобувача вищої освіти, так і керівника освітньої програми та керівника закладу освіти, що дає підстави для твердження про успішність життєдіяльності закладу освіти, його конкурентоспроможність, яку можна забезпечити, використовуючи технології проєктного менеджменту, технологізацію процесу підготовки майбутніх магістрів професійної освіти для інноваційного розвитку закладів освіти в постійно змінюваному освітньому середовищі.
 • Item
  Особливості професійної підготовки майбутніх викладачів професійної освіти
  (2023) Антонець, Анатолій Вікторович; Япринець, Тетяна Сергіївна; Оніпко, Валентина Володимирівна
  Реформування професійної (професійно-технічної) освіти в умовах сьогодення є пріоритетним завданням національного рівня, яке має на меті підготовку висококваліфікованого, мобільного фахівця, здатного швидко реагувати на виклики суспільства та запити стейкхолдерів, що є можливим, між іншим, за умови якісного кадрового забезпечення. Складні соціальні та освітні зміни в структурі та змісті освітнього процесу,реалізація компетентнісного, практико зорієнтованого підходів при підготовці фахівців аграрного сектору, розмаїття дедалі більших вимог до результатів підготовки аграріїв, упровадження нових засобів навчання – усе це змушує усвідомлювати необхідність підвищення освітньої кваліфікації, збільшення та збагачення професійної культури та компетентності майбутніх викладачів професійної освіти. Дедалі очевиднішим постає завдання формування професійної особистості майбутнього викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти аграрного сектору, який усвідомлює внутрішню логіку і закономірності освітнього процесу як основу своєї професійної самореалізації
 • Item
  Міждисциплінарні електронні проєкти як засіб організації самостійної роботи бакалаврів з професійної освіти аграрного профілю
  (2023) Антонець, Анатолій Вікторович; Оніпко, Валентина Володимирівна; Япринець, Тетяна Сергіївна
  Зростаючі потреби вітчизняного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях аграрної галузі зумовлюють необхідність якісної підготовки сучасного викладача професійної освіти аграрного профілю. Одним із шляхів ефективного формування фахових компетентностей майбутніх педагогів є ефективна організація їх самостійної роботи.
 • Item
  Засоби регулювання параметрів пневматичної підвіски АТЗ
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шпилька, Микола Миколайович
  Завжди актуальною була і залишається проблема бездоріжжя українських шляхів. Зважаючи на це автотранспортний засіб повинен мати підвіску, яка б забезпечувала: з одного боку  оптимальну прохідність, а з іншого  плавність ходу. Цим вимогам може відповідати лише підвіска з пневматичним пружним елементом.
 • Item
  Глобалізація вищої освіти – переваги і недоліки
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шпилька, Микола Миколайович
  Глобалізація є процесом інтеграції людства в єдине ціле, характеризує нову епоху розвитку людства – епоху глобального світу. Основним двигуном прогресу і найбільшою цінністю у світі визнаються знання, тому вища школа кожної держави, що прагне до поступального розвитку, повинна відповідати деяким загальним для всього світу вимогам, щоб відповідати тим умовам, які на освіту покладають і нова система економіки, і нова система міжнародного устрою. Всі ці вимоги втілилися в тих напрямках глобалізації, які зараз впливають на розвиток і існування вищої освіти в усьому світі, незважаючи на те, наскільки природні ці напрямки розвитку для кожної системи освіти.
 • Item
  Актуальність запровадження інноваційних технологій у освітній процес
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шпилька, Микола Миколайович
  На сьогодні традиційна підготовка фахівців, що орієнтується на формування знань, навичок і умінь у предметній області, все більше відстає від сучасних вимог. Основою сучасної освіти повинні бути не тільки навчальні дисципліни, але і способи мислення та діяльності студентів. Завданням будь-якого ВНЗ окрім випуску фахівців з високим рівнем підготовки є і задіяння студентів уже в процесі навчання в розробку принципово нових технологій, їх адаптація до реальних умов виробничого середовища. У той же час у процесі навчання важливо розвивати у студентів такі здібності як: творча активність, креативне мислення, вміння оцінювати, раціоналізувати, швидко адаптуватися до мінливих потреб ринку.
 • Item
  Особливості формування готовності майбутніх фахівців галузі аграрні науки та продовольство до фітосанітарного моніторингу
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Нечипоренко, Наталія Іванівна; Оніпко, Валентина Володимирівна; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
  Особливості формування готовності майбутніх фахівців галузі аграрні науки та продовольство до фітосанітарного моніторингу
 • Item
  Застосування особистісно зорієнтованої технології у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності геодезія та землеустрій
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Шевчук, Сергій Миколайович; Чувпило, Вадим Вікторович
  Застосування особистісно зорієнтованої технології у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності геодезія та землеустрій
 • Item
  Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі спеціальності агрономія
  (2022) Оніпко, Валентина Володимирівна; Пархоменко, Р. М.
  Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі спеціальності агрономія
 • Item
  Формування у майбутніх агрономів понятійно-термінологічного апарату при вивченні освітнього компоненту ґрунтознавство
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Ласло, Оксана Олександрівна; Калашнік, Оксана Петрівна
  Формування у майбутніх агрономів понятійно-термінологічного апарату при вивченні освітнього компоненту ґрунтознавство
 • Item
  Формування громадянської компетентності здобувачів вищої освіти на засадах професійної діяльності
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Поспєлов, Сергій Вікторович; Поспєлова, Ганна Дмитрівна
  Формування громадянської компетентності здобувачів вищої освіти на засадах професійної діяльності
 • Item
  Підготовка майбутніх учителів біології та основ здоров’я до застосування проблемного навчання
  (2021) Оніпко, Валентина Володимирівна; Максименко, Наталія Тарасівна; Лень, Рімма Володимирівна
  У статті автором встановлено специфіку забезпечення здоров’язбережувальних компетенцій учнів, поглиблення життєвих навичок, усвідомлення учнями необхідності відповідати за життя, здоров’я, безпеку та добробут своє та оточуючих. шляхом впровадження методичних інновацій вчителями Біології та основ здоров’я, що сприятимуть участі в пошуку нових знань, зокрема, прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина.. Розглянуто особливості застосування проблемного методу навчання та психолого-педагогічні прийоми організації та управління пізнавальною активністю майбутніх учителів при вивченні предмету «Основи здоров’я».
 • Item
  Тhe key competencies of future specialists in the framework of the sustainable development concept
  (2021) Шевчук, Сергій Миколайович; Япринець, Тетяна Сергіївна; Palekha,O.; Kondel, V.; Cherniavskyi, T.; Myronenko, V.; Shevchuk, S. M.; Yaprynets, T. S.
  The article aims to identify key competencies of specialists in the context of the sustainable development concept. The method of cluster analysis was used to assess the key competencies of specialists in the context of sustainable development. The research used the OECD Skills for Jobs database (2021), which contains estimates of surplus (score from -1 to 0) and deficit (score from 0 to +1) of different skill groups of specialists in 44 EU countries, OECD, and other countries.The key competencies of specialists in the context of sustainable development include systemic, strategic, critical thinking, creativity, cooperation, integrated problem solving, empathy, interdisciplinarity. The assessment and analysis of workforce competencies across countries and the productivity of the employed prove the importance of skills development for sustainable economic development.
 • Item
  Формування дослідницьких компетентностей учнів під час екскурсій із біології
  (2020) Гриньова, М. В.; Оніпко, Валентина Володимирівна; Купріян, К. В.
  У пропонованому навчально-методичному посібнику подані матеріали, розроблені викладачами природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Практикум базується на циклі екскурсій, які охоплюють біологічні об’єкти, що вивчаються у всіх розділах методики навчання біології. Кожне заняття містить теоретичну та практичну частину (дидактичну і методичну складову). Корисною є рубрика «на замітку майбутньому вчителю», яка включає регіональний, довідковий матеріал, опрацювання літературних даних. Використання пропонованого посібника дає можливість для ґрунтовної підготовки і проведення екскурсій та опрацювання одержаного матеріалу. Посібник може бути використаний студентами, магістрами, методистами інституту післядипломної педагогічної освіти, вчителями шкіл різних типів та викладачами педуніверситетів.
 • Item
  STEM-орієнтований підхід до навчання у підготовці майбутніх учителів природничих наук
  (2020) Оніпко, Валентина Володимирівна;
  Під впливом сучасних соціальних та економічних реалій відбувається становлення нової парадигми педагогічної освіти, яка вимагає кардинального переосмислення теоретичних положень підготовки професіонала освітньої сфери. Зміни в освіті, передбачені в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті, концепції «Нової української школи», спрямовано на підвищення інтелектуального потенціалу держави та забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, зазначено, що «педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти». Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти потребує підготовки нового покоління творчо мислячих, професійно компетентних вчителів природничих наук. Одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничого профілю освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик до вивчення природничих дисциплін, підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності, а саме: компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, екологічна грамотність і здорове життя, що гармонійно поєднується системою STEM освіти.
 • Item
  Поняття проєктної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти у вимірі дефінітивного аналізу
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Морозов, А. В.
  Проєктна компетентність майбутнього викладача професійної освіти є виразом інноваційної якості освітньої технології, творчий стиль діяльності викладача. Проєктну компетентність майбутнього викладача професійної освіти можна представити в якості відкритої, рухливої, системи що розвивається. Як професійно значущої характеристики особистості та майбутньої діяльності викладача, вона сприяє його індивідуальному зростанню, створенню результативного професійного досвіду.
 • Item
  Особливості підготовки майбутніх викладачів професійної освіти до інноваційної діяльності у закладах професійної освіти аграрного профілю
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Голуб, А. О.
  Проблема підготовки до інноваційної діяльності майбутніх викладачів професійної освіти аграрного профілю є значущою у зв’язку з тим, що для закладів освіти де готують фахівців агропромислового комплексу потрібні викладачі, здатні опанувати величезне різноманіття інноваційних процесів, що відбуваються. Виникає необхідність переосмислення змісту дисциплін та пошуку нових технологій підготовки фахівців для системи професійної освіти з урахуванням актуальних та перспективних потреб суспільства та держави. Майбутньому викладачу професійної освіти необхідно бути готовим до здійснення інноваційної діяльності, оскільки будь-які інновації у освітній галузі можуть бути зреалізовані, якщо вони внутрішньо прийняті та підтримані всіма учасниками освітнього процесу.
 • Item
  Педагогічний менеджмент у змісті фахової підготовки магістрів професійної освіти
  (2022) Япринець, Тетяна Сергіївна; Безрученков, Юрій; Черняєва, Олена
  Стаття присвячена удосконаленню фахової підготовки магістрів професійної освіти шляхом підвищення ефективності педагогічного менеджменту в закладах вищої освіти. Актуальність проведеного дослідження зумовлена необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців нового покоління, яка неможлива без органі- зації грамотного педагогічного менеджменту. Мета статті – розроблення шляхів вирішення проблем педагогічного менеджменту, які ускладнюють фахо- ву підготовку магістрів професійної освіти. Для досягнення мети в процесі дослідження було вирішено низку завдань: визначено роль педагогічного менеджменту в фаховій підготовці магістрів професійної освіти, проана- лізовано зарубіжний досвід педагогічного менеджменту в закладах вищої освіти та особливості його організації у вітчизняних освітніх закладах, визначено проблеми педагогічного менеджменту у змісті фахової підготовки магістрів професійної освіти та запропоновано шляхи їх вирішення. В процесі дослідження використані загальнонаукові методи пізнання. Поточний стан організації педагогічного менеджменту в зарубіжних та вітчизняних закладах вищої освіти визначено за допомогою методу критичного аналізу. Проблеми педагогічного менеджменту, які ускладнюють фахову підготовку магістрів професійної освіти, виявлені в процесі синтезу інформації. Шляхи вирішення даних проблем знайдені методами індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено, що успішність фахової підготовки магістрів професійної освіти залежить від грамотного педагогічного менеджменту, однак його організацію в закладах вищої освіти України ускладнює низка проблем: неефективна взаємодія з підприємствами, що унеможливлює отримання магістрами практичних навичок, неготовність магістрів до великого об’єму науково-дослідницької роботи, невідповідність навчальних програм сучасним вимогам, обмеженість повноважень керівників середньої ланки, низький рівень управлінської підготовки керівників закладів вищої освіти, відсутність незалежної системи управління власни- ми коштами в закладах вищої освіти. Вирішення цих проблем потребує створення центрів кар’єри, налагодження тісної співпраці з підприємства- ми, зміни умов прийому до магістратури, переорієнтації магістерських програм з пасивних форм навчання на більш практичні, розширення владних повноважень керівників середньої ланки, обов'язкове проходження курсів для формування та вдосконалення управлінських компетентностей керівників закладів вищої освіти, надання закладам вищої освіти автономії в частині розпорядження власними коштами. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів в процесі роз- роблення методології організації педагогічного менеджменту в закладах вищої освіти при підготовці магістрів професійної освіти.