Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти
  (2023) Маренич, Микола Миколайович; Оніпко, Валентина Володимирівна
  У статті розкрито особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти, актуалізовано проблему такої підготовки майбутніх фахівців, що поєднує в собі принципи як знаннєвої, так і практико зорієнтованої парадигми, сукупність яких дає можливість зберегти фундаментальність вищої освіти в опорі на накопичення досвіду практичної діяльності та сформувати професійно мобільного фахівця. Охарактеризовано специфіку практичного компонента професійної підготовки здобувачів освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в умовах університетської освіти, яка свідчить, що процес підготовки майбутніх фахівців організовано в різних формах продуктивної та творчої пошукової діяльності. З’ясовано, що зміст практичної складової професійної підготовки забезпечує формування професійної мобільності, а також оволодіння здобувачами значущими професійними компетентностями, спрямовано на виконання ними комплексу завдань: набуття умінь і первинних практичних навичок роботи з аналоговими геодезичними приладами, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітнього процесу, закріплення інтегрованих геодезичних знань, виконання комплексу польових геодезичних робіт, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних фахових задач (навчальна практика на І курсі); комплексне опанування геодезичними методами розв’язання різних прикладних завдань, вивчення геодезичного забезпечення виконання робіт у землеустрої та будівництві, отримання практико зорієнтованих знань будови, принципів роботи, юстування, навичок роботи з сучасними геодезичними приладами, оволодіння технікою геодезичних вимірювань і побудов, нової геодезичної техніки у виробничих умовах (навчальна практика з геодезії); набуття досвіду фахової діяльності, отримання досвіду проведення топографо-геодезичних робіт та практичних навичок виконання проєктно-вишукувальних робіт; збору, вивчення й оцінки економічних, статистичних, планово-картографічних та інших матеріалів; установлення на місцевості меж; геодезичної зйомки та коректування планів землекористувань і землеволодінь, виконання землевпорядних та земельно-кадастрових робіт (виробнича практика); компетентнісного узгодження із замовленням на фахівця, формування інтегрованих знань, набутих у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування, отримання навичок виконання самостійного дослідження, розвиток професійних компетентностей, пов’язаних із вирішенням прикладних проблем у галузях землевпорядкування, геодезії, геоінформатики, підготовка до виконання кваліфікаційної роботи (переддипломна практика). Доведено, що майбутні геодезисти завдяки переходові від однієї базової форми діяльності до іншої отримують більш розвинуті практичні навички застосування навчальної та наукової інформації, реалізації засобів здійснення квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності, оволодівають реальним професійним досвідом, отримуючи можливості природного та ефективного входження в професію.
 • Item
  Міждисциплінарні електронні проєкти як засіб організації самостійної роботи бакалаврів з професійної освіти аграрного профілю
  (2023) Антонець, Анатолій Вікторович; Оніпко, Валентина Володимирівна; Япринець, Тетяна Сергіївна
  Зростаючі потреби вітчизняного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях аграрної галузі зумовлюють необхідність якісної підготовки сучасного викладача професійної освіти аграрного профілю. Одним із шляхів ефективного формування фахових компетентностей майбутніх педагогів є ефективна організація їх самостійної роботи.
 • Item
  Актуальність запровадження інноваційних технологій у освітній процес
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Шпилька, Микола Миколайович
  На сьогодні традиційна підготовка фахівців, що орієнтується на формування знань, навичок і умінь у предметній області, все більше відстає від сучасних вимог. Основою сучасної освіти повинні бути не тільки навчальні дисципліни, але і способи мислення та діяльності студентів. Завданням будь-якого ВНЗ окрім випуску фахівців з високим рівнем підготовки є і задіяння студентів уже в процесі навчання в розробку принципово нових технологій, їх адаптація до реальних умов виробничого середовища. У той же час у процесі навчання важливо розвивати у студентів такі здібності як: творча активність, креативне мислення, вміння оцінювати, раціоналізувати, швидко адаптуватися до мінливих потреб ринку.
 • Item
  Застосування особистісно зорієнтованої технології у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності геодезія та землеустрій
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Оніпко, Валентина Володимирівна; Шевчук, Сергій Миколайович; Чувпило, Вадим Вікторович
  Застосування особистісно зорієнтованої технології у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності геодезія та землеустрій
 • Item
  Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі спеціальності агрономія
  (2022) Оніпко, Валентина Володимирівна; Пархоменко, Р. М.
  Особливості реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення професійних дисциплін молодшими бакалаврами зі спеціальності агрономія
 • Item
  Problems of overweight and obesity among students at general secondary educational institutions
  (2021) Shmyhol, I.; Hrytsai, N.; Onipko, V. V.; Оніпко, Валентина Володимирівна
  In many countries around the world, about 63% of deaths are caused by chronic noncommunicable diseases. Obesity is one of the factors in the development of a number of noncommunicable diseases (cardiovascular, diabetes, etc.). It is the most common metabolic disease among people of all ages in all countries. The WHO (the World Health Organization) recognized obesity as a new non-communicable «epidemic» of our time. Despite the fact, that noncommunicable diseases kill adults more frequently, the predisposition to risk factors begins in childhood and its negative consequences accumulate throughout the lifespan. That is why regular monitoring of the prevalence of overweight and obesity among children and adolescents is relevant and appropriate. Materials and methods. 340 schoolchildren, including 196 boys aged 8-16 and 144 girls aged 8-15 research took part in the research. Analysis of the prevalence of overweight and obesity among schoolchildren was carried out using anthropometric data (body weight and height) and the calculation of the body mass index, taking into account the standards of the percentiles. Results and conclusions. The results of the study during 2017-2020 showed that a higher prevalence of overweight and obesity was observed in boys aged 8-12 years and girls aged 8-11 years. The predominance of overweight and obese people among girls or boys cannot be stated unequivocally, because of a disproportion throughout the years. In 2017 and 2020, a higher percentage of overweight people was observed among boys, in 2018-2019 - among girls. The prevalence of obesity in 2017-2018 was higher among girls, in 2019-2020, respectively, among boys. It was also found that the percentage of obese and overweight schoolchildren during the study period was high. In 2020 there was a significant increase of obese and overweight schoolchildren in comparison with previous years.
 • Item
  Розвиток методичної компетентності майбутнього педагога професійного навчання
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Япринець, Тетяна Сергіївна; Пастрома, Віктор Анатолійович
 • Item
  Дидактична сутність біологічних екскурсій
  (2021) Оніпко, Валентина Володимирівна; Ханнанова, Олеся; Максименко, Наталія Тарасівна
  Біологічна екскурсія є ефективною формою рекреаційної діяльності, що сприяє формуванню фахових компетентностей майбутніх учителів природничих наук, біології та основ здоров’я. Яка забезпечує готовність здобувачів освіти до формування природознавчої компетентності учнів у процесі засвоєння системи інтегрованих знань про природу та людину, основ екологічних знань, вивчення способів навчальнопізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи на уроках та в позакласній роботі. Екскурсії дозволяють забезпечити ряд суттєвих дидактичних функцій: вироблення системи природничих уявлень і понять, відповідних умінь та навичок; реалізацію принципу наочності навчання, здобувачі освіти активно пізнають навколишній світ під час безпосереднього контакту з ним, здійснюють спостереження в природних умовах, яке дозволяє ознайомитися з ознаками природних об’єктів, безпосередньо ознайомитися з біометричними, фізіологічними, органолептичними показниками (формою, величиною, кольором, розміром характером поверхні, тощо), сприяння поширенню наукових знань, що реалізується завдяки тому, що зміст екскурсії викладається відповідно з досягненнями певної галузі сучасної науки; поєднання теоретичних знань із практикою під час цілеспрямованого показу об'єктів; здійснення культурного розвитку особистості; забезпечення екологічного, валеологічного виховання, прищеплення бережливого ставлення до природи, звернення уваги на раціональне використання її багатств, можливі наслідки негативного впливу людини на природу
 • Item
  Особливості виховної роботи зі студентами педагогічних вишів
  (2021) Максименко, Наталія Тарасівна; Оніпко, Валентина Володимирівна
  Виховання майбутніх вчителів має свої особливості. Сучасний вчитель не тільки професіонал, але і носій духовно етичних засад, що передбачає наявність високої особистої культури, загальну і політичну грамотність, орієнтацію в інтелектуальному житті людства, шанобливе ставлення до національних і релігійних поглядів, комунікабельність незалежно від місця існування, здатність до самоосвіти і самовиховання, творчу діяльність. Вчитель це не тільки спеціальність, а й покликання, яке вимагає особливих якостей особистості. Формування необхідної духовно моральної культури лежить в основі виховної діяльності в підготовці фахівців в навчальному закладі педагогічного профілю. У сучасній освіті посилюється значення морально етичного фактору.
 • Item
  Застосування проєктної технології навчання у процесі підготовки магістрів професійної освіти
  (2021) Япринець, Тетяна Сергіївна; Антонець, Анатолій Вікторович
  У статті обґрунтовано теоретичні та методичні аспекти застосування проєктної технології навчання у процесі підготовки магістрів професійної освіти. Відзначено переваги використання проєктного навчання, котре стимулює інтерес здобувачів вищої освіти до вирішення різноманітних виробничих завдань та ситуацій на основі раніше набутого ними досвіду, створює умови для підвищення мотивації та творчої самореалізації майбутніх магістрів, розвиває їхні інтелектуальні здібності. Виокремлено педагогічні умови реалізації проєктної діяльності майбутніми викладачами професійної освіти з урахуванням їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей. Висвітлено сутнісні характеристики класифікацій проєктів за домінантою діяльності, предметно-змістовими напрямами, характером взаємозв’язків та координування проєкту, за кількістю учасників проєкту та його тривалістю. Розкрито методичні аспекти та етапи реалізації проєктів у процесі опанування основ педагогічного менеджменту. Проведено висновки щодо того, що проєктна технологія навчання є сучасним інструментом усебічного розвитку особистості у процесі професійної підготовки майбутніх магістрів професійної освіти; її використання створює можливості поєднання традиційних методів навчання з активними та інтерактивними, дає змогу актуалізувати, інтегрувати і відпрацювати отримані знання, уміння і навички здобувачів вищої освіти, під час її реалізації викладач може використовувати сукупність пошукових, дослідницьких та творчих дидактичних засобів. Застосування проєктної технології у процесі професійної підготовки магістрів професійної освіти створює всебічні можливості для формування фахових знань та вмінь, умінь і навичок самоорганізації у власній педагогічній діяльності, розвитку критичного мислення, здатності до інформаційного пошуку та інноваційної діяльності.