Формування soft skills як дескриптор якості сучасної вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Аверіна, К.
Байрамова, О.
Япринець, Тетяна Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблема формування soft skills посідає вагоме місце серед актуальних напрямів підготовки фахівців у різних сферах діяль- ності. Процес надання якісних освітніх послуг напряму пов’язаний із розвитком компетентностей, необхідних для працев- лаштування, самореалізації та соціальної адаптації. У статті розглянуто питання щодо висвітлення ролі й значення soft skills для професійного розвитку особистості; з’ясування точок взаємодії hard і soft skills у процесі підготовки майбутніх фахівців у різних сферах діяльності. Окремо при- вернуто увагу до питання змістовного наповнення soft skills і визначення фунда- ментального значення вказаних навичок як індикатора якості вищої освіти. Поєднуючи розвиток професійних, техніч- них (“hard skills”) і гнучких навичок (“soft skills”), зростає якість і прогресивність освітньої політики, що дозволяє досягнути високих показників у процесі формування гармоній- ної особистості, розвинути в неї навички ораторського мистецтва, взаємодії, кому- нікації, вдосконалити управлінські й лідерські якості, сформувати критичне й страте- гічне мислення. Надання можливості розвивати soft skills є свідченням прогресивної освітньої політики, яка відповідає вимогам ринку праці, кращим міжнародним практикам і стандартам. Недооцінка ролі й значення закріплення в освітній парадигмі необхідності формування універсальних навичок командної роботи значно звужує перспективи успішної соціа- лізації, побудови кар’єри й досягнення успіху студентами. Зниження рівня якості освіти є прямим наслідком невикористання сучас- них інструментів і практик, які розвивають навички міжособистісної взаємодії, лідерські й управлінські якості, універсальні й при- кладні вміння. Відзначимо, що формування гнучких навичок повинно бути орієнтиром для всіх учасників освітнього процесу, а цінності, які лежать в основі soft skills, потребують чіткого закріплення в освітніх програмах, практи- ках і стандартах. Це дозволить підвищити рівень освіти на якісно новий щабель і сфор- мувати міцні основи для розвитку особис- тості.
Description
Аверіна К., Байрамова О., Япринець Т. Формування soft skills як дескриптор якості сучасної вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2021. № 39. С. 11–15.
Keywords
Якість освіти, особистість, система вищої освіти, soft skill
Citation