Особливості енергоспоживання в рослинництві

Abstract
У статті визначено особливості енергоспоживання при виробництві продукції рослинництва. Розглянуто процес виробництва в аспекті перетворення енергії в розрізі джерел, що відновлюються та не відновлюються. Проаналізовано базові передумови досягнення енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва. Запропоновано класифікацію особливостей енергоспоживання в рослинництві, що детермінують рівень використання засобів та предметів праці й кінцеву ефективність виробництва. Здійснено детальне дослідження вказаних особливостей у розрізі груп чинників (відносно біокліматичних умов, технологічного рівня розвитку виробництва, ступеня технічного забезпечення, організаційно-економічних змінних розвитку виробництва). Визначено відповідні причини нерівномірності темпів зростання енергоспоживання в галузі рослинництва та обсягів виробництва продукції.
Description
В статье определены особенности энергопотребления при производстве продукции растениеводства. Рассмотрен процесс производства в аспекте преобразования энергии в разрезе возобновляемых и невозобновляемых источников. Проанализированы базовые предпосылки достижения энергетической эффективности производства продукции растениеводства. Предложена классификация особенностей энергопотребления в растениеводстве, которые детерминируют уровень использования средств и предметов труда и конечную эффективность производства. Детально исследованы указанные особенности в разрезе групп факторов (относительно биоклиматических условий, технологического уровня развития производства, степени технического обеспечения, организационно-экономических переменных развития производства). Определены соответствующие причины неравномерности темпов роста энергопотребления в отрасли растениеводства и объемов производства продукции.
Keywords
енергія, поновлювана енергія, непоновлювана енергія, енергетична ефективність, енергомісткість
Citation
Калініченко О. В. Особливості енергоспоживання в рослинництві // Бізнес Інформ. – 2017. – №6. – C. 123–129.