Використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва. Досліджено систему поглядів щодо універсальності енергетичної оцінки в аграрній сфері виробництва на основі категорії "енергія". Обгрунтовано класифікацію основних законів трансформації енергії у біосфері: односпрямованість потоку енергії, максимізація енергії, максимум біогенної енергії, внутрішня динамічна рівновага, оптимальності, піраміди енергії, толерантності, зменшення енерговіддачі у природокористуванні, обмеженість природних ресурсів. Запропоновано показники, які характеризують ефективність використання сонячної енергії: коефіцієнт якості енергії (еквівалент); еквівалент умовного палива; енергія ФАР, що надходить до посівів сільськогосподарських культур; коефіцієнт використання ФАР; енергія, що накопичена у сільськогосподарських культурах. Обгрунтовано класифікацію видів енергії у процесі виробництва продукції рослинництва: поновлювана (сонячна енергія, енергопотенціал грунту, температура повітря і грунту); непоновлювана (енергетичні ресурси; енергія, уречевлена в мінеральних та органічних добривах, пестицидах; енергія, уречевлена в насінні; енергія, уречевлена в техніці та обладнанні; енергія, уречевлена в будівлях та спорудах); енергія живої праці. Обгрунтовано класифікацію енергії як активу відповідно до застосування оціночних підходів: витратний (ресурсний), порівняльний, дохідний. Обгрунтовано особливості енергоспоживання в процесі виробництва продукції рослинництва: 1) біокліматичні умови (сонячна радіація; ентропія; земельні ресурси; водні ресурси; кліматичні та погодні умови; біологічні процеси росту та розвитку сільськогосподарських культур; біологічні властивості видів та сортів сільськогосподарських культур; сезонність виробництва; екологічність виробництва); 2) рівень розвитку технологій виробництва (технології виробництва сільськогосподарських культур; використання органічних та мінеральних добрив; система боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами; система сівозмін; частина продукції рослинництва входить до наступного циклу виробництва; система зберігання продукції рослинництва); 3) технічне забезпечення (система машин і обладнання; технічний стан засобів виробництва; матеріально-технічне забезпечення); 4) організаційно-економічні чинники (тенденції формування виробничих відносин у аграрному секторі; специфіка організації праці; територіальна розосередженість).
Description
Калініченко О. В. Використання енергії в процесі виробництва продукції рослинництва. Агросвіт. 2018. № 23. С. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.10
Keywords
енергія, поновлювана енергія, непоновлювана енергія, енергетична оцінка, енергетична ефективність в рослинництві, енергомісткість, продукція рослинництва
Citation