101 «Екологія»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ
  (2022-02) Баган, Алла Василівна; Шакалій, Світлана Миколаївна
 • Item
  ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ
  (2020) Шокало, Наталія Сергіївна; Бажан, Богдан Олексійович; Озаров, Андрій Сергійович
 • Item
  Досвід вирощування насіння гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах ПСП «Колос» Кобеляцького району Полтавської області
  (2020-10) Шокало, Наталія Сергіївна; Писаренко, Світлана Валеріївна; Горгола, Олексій Васильович
 • Item
  Аналітична хімія в аналізі технологічних та природних об'єктів
  (2003) Супрунович, Вікторія Іванівна; Плаксієнко, Ірина Леонідвна; Федорова, Надія Георгієвна; Шевченко, Юлія Іванівна
 • Item
  ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРІЧНОЇ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ БАГАТОЇДНИХ ШКІДНИКІВ ТА ПРОГНОЗ ЇХ ПОЯВИ В ПОСІВАХ З ПШЕНИЦЕЮ
  (ПДАА, 2018-11-28) Піщаленко, М.А.; Лень, В.В.
  розглянуті еколого-біологічні особливості динаміки чисельності популяції багатоїдних шкідників та прогноз їх появи в агроценозах полтавської області
 • Item
  ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОРІЧНОЇ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ШКІДНИКІВ РЯДУ НАПІВТВЕРДОКРИЛІ (HEMIPTERA) РОДИНИ ЩИТНИКИ-ЧЕРЕПАШКИ (SCUTELLERIDAE) ТА ПРОГНОЗ ЇХ ПОЯВИ В ПОСІВАХ З ПШЕНИЦЕЮ
  (ПДАА, 2018-11-28) Піщаленко, М.А.; Живолуп, А.П
  взаємозв'язок динаміки чисельності комах з роками різких змін сонячної активності
 • Item
  АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗРОСТАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  (ПДАА, 2017) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Однією із найцікавіших наукових гіпотез є гіпотеза про циклічний характер змін врожайності на деякій обмеженій території. У якості міри схожості коливань врожайності сільськогосподарських культур можуть використовуватися коефіцієнти кореляції між рядами відхилень від трендів часових рядів однакової тривалості. У зв'язку з цим висновки, які ґрунтуються на дослідженні трендових залишків, завжди є неоднозначними через можливість вибору різних варіантів тренду. Для аналізу властивостей динамічної системи рекомендують позбутися тренду, що здійснюється або за допомогою механічного, або аналітичного згладжування.
 • Item
  РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЯХ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН
  (Інститут агроекології і природокористування НААН, 2015) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Сьогодні органічне сільськогосподарське виробництво в Україні, як і у всьому світі має позитивну динаміку до зростання. Так, зростання світового споживання органічних продуктів у 2013 р. становило 60 млрд дол. США. За даними Федерації органічного руху України, сучасний внутрішній споживчий ринок сертифікованих органічних продуктів в Україні склав у 2008 р. 600 тис. євро, 2009 р. – 1,2 млн. євро, 2010 р. – 2,4 млн. євро, 2011 р. – 5,1 млн євро, в 2012 р. – 7,9 млн євро, у 2013 р. зріс до 12,2 млн євро. Незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію, за попередніми оцінками, в 2014 р. очікується збільшення споживання органічних продуктів до понад 14 млн євро
 • Item
  ПроміжнІ культури як важлива складова сівозміни в органічному землеробстві
  (Аграрний бюлетень, 2015) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Проміжні культури за один календарний рік дають можливість отримати два, а в деяких випадках і три врожаї. У сівозміну повинні бути включені проміжні культури, вони є додатковою живильної базою,збагачують ґрунт азотом, утворюють додаткову кореневу масу, виконують роль живої мульчі, зберігають технологічну готовність ґрунту, перешкоджають вимиванню поживних речовин із ґрунту.
 • Item
  ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЯК ШЛЯХ ПРИМИРЕННЯ ЕКО-СОЦІО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  (Видавництво «Крок», 2015) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Органічне сільське господарство в умовах сучасних екологічних проблем набуває актуальності серед вітчизняних науковців та залишається поза уваги більшості сільськогосподарських виробників, які не бажають змінювати усталену практику на, як на їх думку, нове та тимчасове органічне агровиробництво.
 • Item
  Зелені добрива - Сидерати в органІчному землеробствІ
  (Аграрний бюлетень, 2015) Пономаренко, Сергій Володимирович
  У перекладі з латини означає «зірковий, променевий», тобто добриво, яке можна отримати шляхом перетворення сонячної енергії. Вважаємо, що під сидерацією слід розуміти заробку не тільки надземної частини, а і кореневої системи, тобто усієї рослинної маси.Зазвичай трав’янистий покрив спочатку скошується, потім проводиться закладення рослинних залишків у ґрунт. Підбір культур для зелених добрив залежить від кліматичних умов, типу ґрунту, від потреб і можливо- стей господарства. Слід зазначити, що велике значення при цьому має розмір кореневої системи, а також її здатність фіксувати азот.
 • Item
  Агроекологічна детермінація тренду врожайності кукурудзи як енергетичної сільськогосподарської культури
  (ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Існує багато підходів до прогнозування та прогнозних моделей продуктивності аграрного виробництва. Усі методи прогнозування врожайності можна звести до чотирьох груп – космостатистичні, геостатистичні, абстрактно-статистичні та системно-статистичні.Однією із найцікавіших наукових гіпотез є гіпотеза про циклічний характер змін врожайності на деякій обмеженій території. У якості міри схожості коливань врожайності сільськогосподарських культур можуть використовуватися коефіцієнти кореляції між рядами відхилень від трендів часових рядів однакової тривалості. У зв'язку з цим висновки, які ґрунтуються на дослідженні трендових залишків, завжди є неоднозначними через можливість вибору різних варіантів тренду. Для аналізу властивостей динамічної системи рекомендують позбутися тренду, що здійснюється або за допомогою механічного, або аналітичного згладжування
 • Item
  Роль органического сельского хозяйства в развитии социальной инфраструктуры села
  (LAP LAMBERT, 2015) Пономаренко, Сергій Володимирович
  В статье обоснована необходимость перехода сельского хозяйства от интенсивных методов производства к органическим. Рассмотрено влияние развития органического производства в аграрном секторе экономики на развитие социальной сферы села и сельских территорий.
 • Item
  Ефективна сівозміна в органічному землеробстві
  (Видавництво «Сімон», 2015) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Рослини різних видів поглинають з ґрунту різні речовини. Коли не відбувається чергування культур, ґрунт виснажується. На поверхні, як і в самому ґрунті, накопичуються патогенні мікроорганізми, що викликають захворювання вирощуваної культури. Ці мікроорганізми, а також зимуючі форми шкідників на наступний рік з більшою силою атакують рослини.
 • Item
  Практичні рекомендації щодо організації змішаних посівів городніх культур за умов органічного землеробства
  (Видавництво ПП «Астрая», 2019) Пономаренко, Сергій Володимирович
  В сучасних умовах розвитку сільського господарства все більше актуальності набуває розвиток і впровадження органічного землеробства, яке можливо за умови поєднання науки та практики.Також, наявність родючих чорноземів у користуванні сільським населенням дозволяє використовувати систему органічного землеробства як для власних потреб, так і для реалізації вирощеної продукції.
 • Item
  АГРОЕКОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТРЕНДУ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР
  (Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 2017) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Запропоновано методичний підхід до встановлення значення агроекологічних факторів у тренді врожайності зернових та зернобобових культур. Тренд пов’язано з дією систематичних факторів агроекономічної та агротехнологічної природи. Циклічну компоненту ідентифіковано як таку, що має переважно агроекологічне походження. Встановлено чіткий тренд підвищення врожайності зернових та зернобобових в Полтавській області за 1995–2016 рр., який можна описати лінійною залежністю. Коефіцієнти лінійної моделі змістовно інтерпретовані як швидкість зростання врожайності згодом та потенціал урожайності в початковий період дослідження. Параметри лінійної моделі тренду врожайності досліджуваних культур можна пояснити за допомогою показників різноманіття ландшафтного покриву, топографічного індексу вологості, індексу ерозії та їх взаємодії. Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнта зростання врожайності культур, райони поділені на три агроекологічні групи: з низьким, помірним та високим потенціалом зростання.
 • Item
  ІСТОРІЯ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ШКІДНИКІВ КАПУСТИ В ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  (Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2013) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Проаналізовано сучасні погляди на можливість використання екологічних чинників (сонячної активності) для прогнозування масового розмно- ження популяцій комах-шкідників на прикладі основних шкідників капусти в умовах Лівобережного Лісостепу України. Враховуючи актуальність прогнозування масового розмноження основних листогризучих шкідників капусти з ряду лускокрилих (совки капустяної (Mamestra brassicacea L.), білана капустяного (Pieris brassicacea L.), виконано ретроспективний аналіз історичних даних про масові розмноження останніх у просторі й часі та розроблено якісний прогноз їх появи на території Полтавської області
 • Item
  ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ОДЕСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  (Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2010) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Викладено результати досліджень із вивчення фітосанітарного стану сортів пшениці озимої одеської селекції в умовах Лівобережного Лісостепу України. Доведено, що серед основних хвороб пшениці озимої в умовах Лівобережного Лісостепу України є бура іржа, септоріоз, борошниста роса та церкоспорельозна гниль. Установлено, що найбільшу шкоду посівам завдають особини пшеничних трипсів, хлібних п'явиць, клопів-черепашок, злакових попелиць, хлібних смугастих блішок. Виявлено, що серед різноманітного асортименту сортів пшениці озимої є такі, що мають високу стійкість до комплексу хвороб. Такими сортами виявилися сорти Айсберг одеський, Арґонавт, Дельфін та Досвід.
 • Item
  ОСНОВНІ ЛИСТОГРИЗУЧІ ШКІДНИКИ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  (Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2012) Пономаренко, Сергій Володимирович
  Одержання значних урожаїв капусти білоголової високої якості неможливе без вчасного застосування заходів із захисту її від шкідливих комах. Досліджено питання вивчення видового складу та багаторічної сезонної динаміки чисельності основних шкідників капусти білоголової в Україні та Полтавській області. В умовах Полтавської області серед спеціалізованих шкідників білоголової капусти найбільш поширеними є капустяна совка (Mamestra brassicae L.), капустяна міль Plutella maculipennis (Curt.) та білан капустяний (Pieris brassicae L.).