Підручники і посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Фінанси зарубіжних корпорацій
  (2019) Глущенко, Юлія Анатоліївна
  Програма навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» складена відповідно до освітньо-професійної програми напряму підготовки спеціальності «Фінанси і кредит». Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні і практичні основи функціонування корпоративних фінансів. Міждисциплінарні зв’язки: Окремі елементи змістовного наповнення навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» розглядалися попередньо при вивченні навчальних дисциплін: «Гроші і кредит», «Економічна теорія», «Фінанси», «Інвестиційний аналіз». Одночасно з навчальною дисципліною «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз». Знання набуті під час вивчення навчальної дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» можуть бути використані при вивченні наступних навчальних дисциплін: «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент», «Податкова політика»
 • Item
  Сучасні технології фінансового менеджменту
  (Полтава: ПДАУ, 2023. 218 с., 2023-05-31) Томілін, Олексій Олександрович; Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна; Аранчій, Дмитро Сергійович
  Навчальний посібник складено відповідно до спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти визначених в освітньо-професійній програмі Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Посібник розрахований для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня. В навчальному посібнику розглянуто сучасні технології фінансового менеджменту в ниніш-ніх ринкових умовах. Особливу увагу приділено технологіям управління підприємствами в сучасних ринкових умовах господарювання, технологіям управлінських рішень в системі фінансового менеджменту.
 • Item
  Фінансово-економічний словник – довідник
  (ПДАУ, 2023) Томілін, Олексій Олександрович; Тютюнник, Юрій Михайлович; Бражник, Людмила Василівна; Дроботя, Яна Анатоліївна
  Здійснено систематизацію фінансових та економічних термінів у фінансово-економічному словнику – довіднику згідно з навчальними дисциплінами, що є зручним для використання під час опанування здобувачами вищої освіти знань з відповідних дисциплін. Словник – довідник охоплює широкомасштабну та спеціалізовану термінологію, що містить широке застосування у сфері економіки, менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування. Фінансово-економічний словник – довідник містить тлумачення більш як тисячу сучасних фінансово-економічних термінів, категорій, понять, які зазвичай зустрічаються в науковій літературі та навчальних виданнях. Фінансово-економічний словник – довідник стане настільною книгою на семінарських та практичних заняттях за професійним спрямуванням, допоможе здобувачам вищої освіти фінансово-економічних спеціальностей опанувати наукові поняття. Понятійно-термінологічний словник – довідник рекомендовано для кращого засвоєння теоретичних знань з дисциплін кафедри фінансів, банківської справи та страхування, перевірки знань та їх поглиблення.
 • Item
  Регулювання розвитку аквакультури Туреччини на конкурентних технологіях формування пропозиції нішевої продукції та принципах ресурсозбереження й екосистемого підходу. Посібник. К.: НУБіП України. 2022. 28 с.
  (2022-10) Федоренко М. О.; Шарило Ю. Є.; Вдовенко Н. М.; Поплавська О. С.; Герасимчук В. В.; Томілін, Олексій Олександрович; Коробова Н. М.; Коваленко Б. Ю.
 • Item
  Підготовка кваліфікаційних робіт
  (2022-10) Безкровний, Олександр Валентинович; Бражник, Людмила Василівна; Чумак, Валентина Дмитрівна; Сизоненко, Наталія Миколаївна
 • Item
  Фінансова діяльність аграрних підприємств
  (2022-10-05) Безкровний, Олександр Валентинович; Бражник, Людмила Василівна; Чумак, Валентина Дмитрівна
 • Item
  Статистика
  (2014) Опря, Анатолій Трохимович; Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна; Єгорова, Олена Володимирівна; Кононенко, Жанна Андріївна
 • Item
  Фінансовий менеджмент
  (2021-04-19) Аранчій, Валентина Іванівна; Томілін, Олексій Олександрович; Дорогань-Писаренко, Людмила Олександрівна
 • Item
  Практичні рекомендації з виробництва камбали-калкан через призму впливу зростаючого попиту на рибу. Посібник. К.: НУБіП України. 2021. 28 с.
  (2021) Шарило Ю. Є., Вдовенко Н. М., Федоренко М. О., Коваленко Б. Ю., Герасимчук В. В., Боярчук С. В., Дмитришин Р. А., Шарило Д. Ю., Коваль В. В., Курмаєв П. Ю., Неліпа А. В., Коробова Н. М., Томілін О. О., Шепелєв С. С., Поплавська О. С.
 • Item
  Теорія бухгалтерського обліку
  (2011) Томілін, Олексій Олександрович; Гаврилова, Олена Анатоліївна; Мирошниченко, Анна Олександрівна
 • Item
  Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
  (2009) Томілін, Олексій Олександрович; Гаврилова, Олена Анатоліївна; Демчук, Галина Сергіївна
 • Item
  Гроші та кредит
  (2009) Томілін, Олексій Олександрович; Гаврилова, Олена Анатоліївна; Демчук, Галина Сергіївна
 • Item
  Навчально-методичний посібник «Фінанси»
  (2020-09) Борисова, Ірина Сергіївна; Краснікова, Оксана Миколаївна
 • Item
  Фінансове управління державним боргом
  (2018) Бражник, Людмила Василівна
 • Item
  Фінанси
  (2019-08) Капаєва, Людмила Миколаївна
 • Item
  МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  (2019-09) Капаєва, Людмила Миколаївна