Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 124
 • Item
  Quality of life as an indicator of efficiency of innovative models of modern economy
  ("International Journal of Management", 2021-06) Zaitsev, Y.; Moskalenko, O.; Deineka, T. A.; Дейнека, Тетяна Анатоліївна
  The work attempted to integrate indicators of economic growth, innovation and knowledge with the quality-of-life indicator. The review of previous studies allowed determining a range of socio-economic problems of nation-states. The major components of the quality-of-life indicator were identified such as knowledge, economic growth and innovation. The composite indicator of the quality of life consists of measures and variables from the international indexes (i.e., Quality of Life Index, Human Development Index, Knowledge Economy Index, and Enabling Trade Index).
 • Item
  Сучасна специфіка міжнародного маркетингу в умовах Сovid-19.
  (м. Полтава, ПДАУ, 2023) Яковлєва, О. С.; Шкурупій, Ольга Всеволодівна
  Сучасний маркетинг відрізняється від того, яким він був два роки тому. Світова пандемія істотним чином змінила відносини між суб’єктами міжнародних економічних відносин. Це підтверджують результати моніторингу світових ринків – їх стану та динаміки. Такі дослідження є надзвичайно актуальними, зважаючи на особливість взаємодії учасників ринкових процесів, опосередкованої в умовах пандемії переважно інформаційно-комунікаційними (цифровими) технологіями.
 • Item
  Концептуальні підходи до визначення основних трендів еволюції глобальної економічної системи
  ("Економічний аналіз", 2022-10-14) Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Дейнека, Тетяна Анатоліївна; Дивнич, Ольга Дмитрівна; Загребельна, Ірина Леонідівна; Антоненко, Я. В.
  Сучасний розвиток суспільства – надскладний процес, який формується під дією численних чинників. Він суперечливий, може переходити від однієї точки біфуркації до іншої, піддаватись численним змінам. Тому для вироблення перспективних стратегій та управління ризиками суспільству потрібен певний аналітичний і прогностичний інструментарій – своєрідний алгоритм опису визначальних тенденцій, за якими рухається суспільство. Мегатренди є стійкими і довгостроковими процесами, які визначають закономірності формування взаємопов’язаних і взаємообумовлених економічних, політичних, соціокультурних відносини та відносин взаємодії людини з природою.
 • Item
  Зміни міжнародного бізнес-середовища та інноваційно- інвестиційної поведінки компаній в умовах пандемічної кризи
  (2022) Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Дейнека, Тетяна Анатоліївна; Загребельна, Ірина Леонідівна; Дивнич, Ольга Дмитрівна
  Формування міжнародного бізнес-середовища відбувається під впливом кризових явищ, зокрема сучасної пандемічної кризи, що спостерігається в економіці та суспільстві і вихід з цієї (теперішньої «нової нормальності») як і до цього слід шукати у застосуванні інновацій і можливості їх фінансування. Інновації визначають можливості подальшого розвитку як субʼєктів господарювання, так і світового суспільства в цілому.
 • Item
  Vector and structural changes in the modern world
  (2020) Pedchenko, N. S.; Shkurupii, O. V.; Deineka, T. A.; Verhal, K. Y.; Tul, S. I.; Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Дейнека, Тетяна Анатоліївна
  The article examines the vector and structural changes in the modern world, caused by exogenous and endogenous factors and identified on the basis of determining the countries status taking into account the processes of changing their positions according to the group affiliation (hegemonic countries, applicant countries, «third world» countries, as well as other countries which gravitate to the world vanguard or rearguard ones). The proposed methodology of research into the countries global status is based on a comprehensive approach to the analysis of socio-natural systems, presented as a combination of economic, political, innovative, social and spiritual spheres, as well as the sphere of functioning of institutions and the sphere of human interaction with nature.
 • Item
  Закордонний досвід державного управління сферою освітніх послуг
  ("Економіка та суспільство", м. Одеса, 2021) Самойлик, Юлія Василівна; Samoilyk, Y. V.
  Стаття присвячена дослідженню проблем державного управління сферою освітніх послуг у різних країнах світу. Досліджено моделі державного управління сферою освітніх послуг, які мають організаційний вплив на суспільні відносини у сфері освітніх послуг із застосування державно-владних повноважень та включають у себе цілеспрямоване розроблення, прийняття і реалізацію регулюючих і координуючих впливів. Наведено визначення дефініції «державне управління сферою освітніх послуг». Проаналізовано особливості державних політик більшості розвинених країн світу щодо сфери освіти. Встановлено, що найхарактернішим досвідом зарубіжних країн є оптимальне збалансування між державним регулюванням і автономією навчальних закладів, зокрема управління ними та їхнє фінансування.
 • Item
  Сучасна трансформація енергетики України в контексті четвертої промислової революції
  (2020) Шкурупій, Ольга Всеволодівна; Самойлик, Юлія Василівна; Shkurupii, O. V.; Samoilyk, Y. V.
  У статті розглянуто сучасні зміни, що відбуваються в енергетиці України. Їх аналіз представлений у контексті світових трендів і трансформаційних процесів, що викликані Четвертою промисловою революцією. Дослідження сфокусовано на проблемі використання джерел енергії, що є альтернативними до традиційних (нафти, газу, вугілля). Аргументовано, що поширення нових ефективних технологій виробництва електроенергії, використання відновлюваних енергетичних ресурсів, децентралізація енергопостачання стали визначальними ознаками формування Індустрії 4.0. Констатовано, що Україна активно долучається до розбудови низьковуглецевої енергетики. Декарбонізацію в економіці слід розглядати як істотний чинник формування попиту і пропозиції на електроенергію з відновлюваних джерел, а отже, як стимул розвитку ринку електроенергії.
 • Item
  Науково-методологічні аспекти стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства сфери послуг
  (Журнал "Інтернаука". м. Київ, 2020) Макаренко, Петро Миколайович; Юдіна, Олена Іванівна
  У статті обґрунтовано методологію розробки та реалізації стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства сфери послуг. Встановлено, що забезпечення стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства готельно-ресторанної сфери. передбачає формування відповідної методології, яка дозволяє визначити та розв’язати конкретні завдання у межах головної стратегічної мети та досягти запланованих результатів діяльності. Визначено основні напрями управління сталим економічним розвитком, які передбачають економічне зростання на підставі резервного і прогресивного розвитку ресурсного потенціалу.
 • Item
  Ресурси конкурентних переваг у виробничому потенціалі підприємств
  ("Агросвіт" м. Дніпро, 2023) Макаренко, Петро Миколайович; Карась, Ю. М.
  Стаття присвячена дослідженню основ формування виробничого потенціалу підприємства та його складових елементів. В статті розглянуто поняття "виробничий потенціал", визначено фактори впливу на виробничий потенціал. Виробничий потенціал — це можливість людей, землі, засобів праці, галузі або підприємства виробити певний обсяг товару чи послуг.
 • Item
  Особливості маркетингової діяльності суб’єктів аграрного бізнесу в динамічних конкурентних структурах цільових ринків
  (м. Полтава, ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна; Мykolenko, I. H.
  В статті проведене комплексне дослідження конкурентних засад провадження маркетингової діяльності суб'єктами аграрної сфери в умовах трансформаційних змін ринкового середовища. Встановлено, що використання прогресивних маркетингових концепцій дозволяє підприємству не пасивно реагувати на ринкові явища, а здійснювати раціональну, добре координовану політику завоювання ринків збуту, з одного боку, пристосовуючи асортимент товарів до вимог ринку, а з іншого - активно формуючи потреби і попит з метою найбільш прибуткової реалізації наявних ресурсів.
 • Item
  Механізми управління розвитком кадрового потенціалу аграрних підприємств
  (м. Полтава, ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна
  У статті обґрунтовано та розроблено функціональні підходи до побудови стратегії управління кадровим потенціалом аграрних підприємств в контексті викликів трансформацій зовнішнього середовища. Обґрунтовано концептуальні засади побудови адаптивної стратегії управління кадровим потенціалом аграрних підприємств, в основі якої лежить імплементація результатів кількісного та якісного аналізу факторів і визначення тенденцій підвищення продуктивності праці персоналу з використанням інструментів моніторингу можливостей її підвищення з врахуванням ресурсних можливостей на конкретний період часу за видами діяльності.
 • Item
  Використання елементів дистанційного навчання для організації якості самостійної роботи студентів з економічних дисциплін
  (м. Полтава, ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна
  Розвиток інноваційних технологій в сфері вищої освіті створює умови для суттєвого вдосконалення навчального процесу та підвищення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів. При цьому суттєві зміни, що відбулися протягом останніх десяти-п’ятнадцяти років в сфері планування навчального процесу вищих навчальних закладів, впровадження та вдосконалення стандартів освіти за більшістю напрямів і спеціальностей, передусім, гуманітарного спрямування, сприяли суттєвій деформації академічних традицій, що не могло не вплинути на якість освіти.
 • Item
  Антикризове управління сільськогосподарським підприємством
  (Полтава, ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна
  Ринкова економіка за своєю суттю орієнтована на жорстоку конкурентну боротьбу суб’єктів виробничо-комерційних відносин, що зумовлює досягнення певного рівня адекватності організації та управління функціонуванням всіх сфер діяльності підприємств викликам зовнішнього та внутрішнього середовища. За останні десятиліття кількість нових завдань управління, обумовлених змінами зовнішнього середовища, значно зросла і продовжує невпинно зростати.
 • Item
  Підвищення якості м’яса – один із головних чинників забезпечення конкурентноздатного виробництва
  (м. Полтава, ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна
  В сучасних конкурентних умов проблема якості продукції є одним з найважливіших факторів успішної діяльності аграрних підприємств Полтавщини. Один з показників, що прямо впливає на економічну ефективність виробництва м’яса – якість. Міжнародні стандарти якості м’яса стають дедалі жорсткішими, зокрема, виробник молочних продуктів повинен мати можливість ідентифікувати, продавати та експортувати продукцію до іншої країни у разі підтвердження, що сировина, з якої вироблено продукцію відповідає вимогам міжнародних стандартів якості.
 • Item
  Роль стратегії в забезпеченні економічної безпеки сільськогосподарського підприємства
  (ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна; Стилик, Аліна Григорівна; Рожко, Лілія Юріївна
  Успішна діяльність сільськогосподарських підприємств за умов економічної кризи багато в чому залежить від ефективності стратегічного управління їх системою економічної безпеки. Ефективне забезпечення економічної безпеки підприємства можливе лише при комплексному та системному підході, що дає змогу забезпечити стратегічний розвиток підприємства, розробити тактичні та оперативні заходи для мінімізації негативних наслідків внутрішніх та зовнішніх загроз. На основі проведеного дослідження розглянуто сутнісну характеристику економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та оцінку визначення її рівня.
 • Item
  Особливості формування освітніх пропозицій за результатами моніторингу ринку праці
  (ПДАУ, 2023) Миколенко, Інна Григорівна
  Сформований та розвинутий людський капітал є основою розвитку соціально-економічних систем будь-якої рівня. При цьому ефективність діяльності суб’єктів економічних відносин безпосередньо залежить від кадрової складової їх економічного потенціалу, адже відповідальний, кваліфікований та вмотивований персонал є основою успішної реалізації управлінських рішень, імплементації стратегій розвитку, дотримання економічної безпеки суб’єкта.
 • Item
  Економічна безпека та мотивація діяльності підприємств у період повномасштабного вторгнення в Україну
  ("АГРОСВІТ", 2023-10-02) Березіна, Людмила Михайлівна; Дем'яненко, Наталія Василівна; Подольна, А. М.; Пастернак, М. В.; Штик, І. В.
  У статті зизначено, що як і до початку війни росії проти України, фронтиром між існуванням і розвитком для вітчизняного бізнесу крапкою опори є економічна безпека. Наведено визначення поняття економічної безпеки підприємства. Значна кількість підприємств під час війни успішно змогла тримати оборону, деякі підприємства навіть змогли розвиватися, відкрили бізнес нові середні та малі підприємці. Наведені виклики воєнного стану, що впливають на економічну безпеку підприємств.
 • Item
  Ефективність використання ресурсів аграрних підприємств та їх технологічний менеджмент
  (Вісник Хмельницького національного університету, 2023) Березіна, Людмила Михайлівна; Баган, Надія Валеріївна
  У статті доведено, що нині для ефективного функціонування аграрним підприємствам недостатньо мати необхідні матеріальні, фінансові та трудові ресурси, потрібно знати як їх ефективно використати, а, отже, мати інформацію про технології виробництва та управління ними. Особлива увага зосереджена на показниках оцінки ефективності використання інформаційних ресурсів за допомогою коефіцієнтів повноти, суперечності, точності, своєчасності та надійсності інформації. Запропоновано здійснювати оцінку ефективності використання часових ресурсів за допомогою коефіцієнтів використання робочого періоду, дня, часу та простоїв.
 • Item
  Становлення та особливості розвитку світового ринку скрапленого газу
  (м. Полтава, ПДАУ, 2022-11-30) Чернова, Ольга Вадимівна; Корольова, К.
 • Item
  Сучасні системи підтримки експортної діяльності в країнах-лідерах світової торгівлі
  (м. Полтава, ПДАУ, 2022-11-30) Чернова, Ольга Вадимівна; Шевченко, К.