Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 395
 • Item
  Безпекова діагностика системи технологічного менеджменту інноваційно-орієнтованого підприємства: маркетинговий аспект
  (Електронний журнал «Ефективна економіка», м. Дніпро, 2024) Вовк, Микола Олександрович; Прилуцька, А. Є.; Заяц, О. В.; Артемчук, В. О.
  В статті розглянуто безпекову діагностику системи технологічного менеджменту інноваційно орієнтованого підприємства: маркетинговий аспект. Запропоновано маркетингові складові моделі технологічного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств. Здійснено безпекову діагностику системи технологічного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств України було здійснення шляхом анкетування респондентів, які здійснюють своє господарювання в Полтавській, Сумській та Київській областях. Розроблено етапи діагностичного аналізу системи технологічного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств. Здійснено аналіз організаційно управлінського забезпечення системи технологічного менеджменту інноваційно орієнтованих підприємств України.
 • Item
  Розвиток технологічного менеджменту інноваційно орієнтованого підприємствав контексті забезпечення соціально-економічної безпеки підприємницької діяльності
  ("Економічна наука", м. Київ, 2024-01) Вовк, Микола Олександрович; Бабаєв, В. Ю.; Михайлов, С. В.; Янечко, С. В.
  В статті розглянуто розвиток технологічного менеджменту інноваційно орієнтованого підприємства в контексті забезпечення соціально"економічної безпеки підприємницької діяльності. Доведено, що Технологічний менеджмент інноваційно орієнтованого підприємства є функціональним елементом системи забезпечення його стратегічного розвитку. Його завдання полягає у забезпеченні стабільності існування інноваційно орієнтованого підприємства, а також формування перспектив його сталого розвитку в майбутньому з урахуванням безпекових факторів.
 • Item
  Безпековий механізм технологічного менеджменту на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах диджиталізації
  ("Економічна наука", м. Київ, 2024-02) Багорка, М. О.; Вовк, Микола Олександрович; Савенко, О. А.; Брикайло, Є. Б.
  В статті розглянуто безпековий механізм технологічного менеджменту на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах диджиталізації. Доведено, що метою здійснення цілеспрямованого забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств доцільно впроваджувати комплексні та кардинальні зміни, щодо функціонування даних підприємств. До таких кардинальних змін доцільно віднести такі управлінські процеси як технологічне управління та інноваційний розвиток підприємства шляхом впровадження технологічного менеджменту.
 • Item
  Моделювання системи маркетингового та технологістичного менеджменту конкурентоспроможного підприємства в контексті забезпечення фінансово–економічної безпеки
  (Електронний журнал «Ефективна економіка», м. Дніпро, 2024-01) Антипенко, Н. В.; Вовк, Микола Олександрович; Бучнєв, М. М.; Зось-Кіор, Микола Валерійович
  В статті розглянуто моделювання системи маркетингового та технологістичного менеджменту конкурентоспроможного підприємства в контексті забезпечення фінансово–економічної безпеки. Доведено, що ефективне управління технологічними процесами на підприємстві з дотриманням загальних та спеціальних принципів сприяє реалізації мети маркетингового та технологістичного менеджменту підприємства, яка в свою чергу, забезпечує подальше удосконалення, конкурентоспроможність та фінансово економічну безпеку підприємств в умовах динамічних трансформаційних змін ринкового середовища.
 • Item
  Інформаційні системи в діагностиці технологічного менеджменту конкурентоспроможних підприємств агропродовольчих підприємств в умовах глобалізації
  (ТОВ "ДКС Центр", 2024-03) Орлова-Курилова, О. В.; Вовк, Микола Олександрович; Поповиченко, Г. С.; Зеленський, Б. О.
  В статті розглянуто інформаційні системи в діагностиці технологічного менеджменту конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери в умовах глобалізації. В результаті аналізу даних анкетного дослідження управлінського та виробничого персоналу конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери різних розмірів було встановлено рівень здійснення технологічного управління в результаті якого було встановлено, що керівництво великих підприємств агропродовольчої сфери в переважній більшості усвідомлюють важливість впровадження та реалізації технологічного управління.
 • Item
  Загрози фінансово-економічній безпеці інноваційно-орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери в умовах управління змінами
  (ТОВ "ДКС Центр", 2024-01) Соломатіна, Т. В.; Вовк, Микола Олександрович; Прокопенко, О. В.; Ткачук, Р. В.
  В статті розглянуто загрози фінансово-економічній безпеці інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери в умовах управління змінами. Доведено, що основою технологічного менеджменту є технологія, яка є фундаментальною складовою виробничого процесу підприємства. Разом з тим необхідно відмітити, що технологічний процес потребує систематичного удосконалення, яке спричинене постійним розвитком інноваційних технологій, що напряму впливає на виробництво якісного та конкурентоспроможного товару.
 • Item
  Діагностика системи управління фінансово-економічною безпекою конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери в умовах цифровізації
  (ТОВ "ДКС Центр", 2024-02) Левченко, О. М.; Вовк, Микола Олександрович; Юрченко, Н. І.; Гаврилюк, А. Р.
  В статті розглянуто діагностику системи управління фінансово-економічною безпекою конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери в умовах цифровізації. З урахуванням пріоритетних завдань реалізації аграрної політики країн ЄС, основні напрями подальшого розвитку вітчизняного аграрного сектору мають концентруватись у напрямі розвитку органічного землеробства, впровадження біотехнології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, створення "розумних" агрофірм та реалізації проектів відродження сільських територій.
 • Item
  Інноваційні підходи в управлінні HR-процесами на вітчизняних підприємствах
  (Видавничий дім «Гельветика», м. Одеса, 2023) Чернікова, Наталія Миколаївна; Вороніна, Вікторія Леонідівна; Чеботарьов, К. Г.
  У статті представлено результати дослідження існуючих підходів до управління HR-процесами на вітчизняних підприємствах, а також сучасних трендів, спричинених цифровими трансформаціями, що відбуваються у країні та світі й було прискорено в умовах надзвичайних подій, які відбуваються останніми роками. Встановлено перелік завдань щодо управління персоналом, які має бути вирішено завдяки використанню інноваційних підходів та новітні тенденції у цьому напрямку діяльності підприємств, серед яких: HR-технології, аутсорсинг, нові моделі управління кар’єрою, автоматизація HR-процесів, формування культури навчання та сучасні тренди на ринку праці. Визначено основні функції управління персоналом на сучасному етапі, які є поєднанням функцій традиційного менеджменту та функцій HR.
 • Item
  Кадрова безпека в системі управління економічною безпекою підприємства
  («Наука і техніка сьогодні», м. Київ, 2023) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Вельбой, Катерина Андріївна; Дейнега, Вікторія Олегівна; Боженко, Світлана Іванівна
  В статті розглядається кадрова безпека як найважливіша складова економічної безпеки будь-якого підприємства. Встановлено, що єдиного наукового підходу до визначення поняття кадрової безпеки не існує. Тож, аналізуючи деякі визначення ключового поняття «кадрова безпека», авторська позиція його розуміння орієнтується на власне трактування, принципова відмінність якого спрямована на результативну діяльність системи управління. Автори підкреслюють, що кадрову безпеку слід розуміти одночасно з різних позицій. Йдеться, по-перше, про економіку праці, де головним ресурсом є кадри, що задають тон ефективності трудової діяльності та стійкості на ринку праці. По-друге, це значний аспект безпеки, який виникає на тлі можливих ризиків та загроз різного походження, які мають суттєвий вплив на соціально-економічний стан підприємства, керівників та працівників, регіону, галузі та держави.
 • Item
  Трудові ресурси і їх роль в інноваційних процесах
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023) Завгородній, В. Р.
  Трудові ресурси, виступаючи у ролі суб'єктивного чинника виробництва, є сукупність фізичних і розумових здібностей людини, його уміння до праці. На підприємствах важливим є створення творчої обстановки, що сприятиме появі нових ідей, створенню нововведень, і перетворенню їх в інновації.
 • Item
  Принципи та функції управління прибутком
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023) Сердюк, С. Р.
  Роль та значення прибутку у забезпеченні ефективного функціонування та розширеного відтворення зумовлює необхідність розробки теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо формування системи управління прибутком підприємств. Безумовно, основною метою управління прибутком підприємства є максимізація та оптимізація абсолютної величини чистого прибутку та забезпечення стабільності його формування у часі.
 • Item
  Теоретичні аспекти системи управління кадровим потенціалом в стратегії формування конкурентних переваг підприємства
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023-05-15) Карпенко, В. С.; Вороніна, Вікторія Леонідівна
  Останнім часом дедалі більшої актуальності набуває питання системи управління кадровим потенціалом в стратегії формування конкурентних переваг підприємства. Швидкий розвиток ринку, постійне збільшення вимог клієнтів змушують підприємства використовувати гнучкіші способи функціонування. Крім того, світова економічна криза розставила жорсткі пріоритети, і вже зовсім не багато фірм здатні вижити в нових умовах. Саме тому на перший план висувається поняття інновацій та конкурентоспроможності, як основа успішного функціонування та розвитку сучасного підприємства. Також, змінюються підходи і до системи управління кадровим потенціалом підприємства.
 • Item
  Специфіка здійснення експортно-імпортних операцій у сфері агропромислового сектору в умовах дії воєнного стану
  ("Науковии вісник", м. Одеса, 2023) Шимановська-Діанич, Л. М.; Іщейкін, Тимур Євгенович; Вороніна, Вікторія Леонідівна
  Метою статті є дослідження специфіки здійснення експортно-імпортних операцій в агропромисловому секторі України та аналіз динаміки показників експорту та імпорту української агропродукції в умовах дії воєнного стану. У процесі дослідження було використано такі загальнонаукові методи дослідження як: аналіз та синтез, порівняння та абстрагування, дедукція та індукція. Досліджено основні проблеми експорту агропродукції в умовах блокади морських портів, порушення та розриву існуючих логістичних маршрутів постачання, значного подорожчання транспортних витрат. Проаналізовано нормативно-правові документи, що регулюють порядок здійснення експортно- імпортних операцій з агропродукцією в умовах дії воєнного стану. Також проаналізовано основні напрямки зовнішньої торгівлі продукцією АПК, зокрема зерновими культурами. Зазначено перспективи розвитку експорту агропродукції в умовах війни з врахуванням обмежених економічних та організаційних ресурсів.
 • Item
  Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери України: проблеми та перспективи розвитку
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023-09-28) Вороніна, Вікторія Леонідівна
  Агропродовольча сфера – найбільша міжгалузева сфера економіки та є основою життєдіяльності країни, оскільки саме АПК поєднує у собі галузі народного господарства, які відповідають за кінцеве виробництво продуктів харчування. Дана сфера формує аграрний ринок, економічний, соціальний та трудовий потенціал регіонів та забезпечує продовольчу та економічну безпеку. Інноваційний процес в агропродовольчій сфері – це постійний потік трансформації від НДДКР до нових або покращених продуктів, матеріалів, технологій, форм організації та управління та їх практичного застосування.
 • Item
  Ефективне управління командою: стратегії та інструменти успіху
  (ОДАУ, м. Одеса, 2023-11-01) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Захарова, Л. В.; Вельбой, К. А.
  Для підвищення ефективності стратегічного управління командами необхідним є розвиток наукової теорії стратегічного управління роботою команд. Поєднання різних напрямів досліджень у єдиний науковий підхід, як того вимагає практика командного менеджменту, поки-що не відбулося. Тому дослідження теоретико-методологічних і прикладних аспектів управління командами є актуальним.
 • Item
  Методичні підходи до побудови інноваційної стратегії підприємства
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Тарасенко, О. М.; Дейнега, В. О.
  В умовах динамічних змін зовнішнього середовища, викликаних проведенням соціально-орієнтованих трансформацій у вітчизняній економіці, одним із вирішальних факторів формування конкурентоспроможності сучасного підприємства стає грамотно обрана стратегія розвитку, що забезпечує можливість гнучкого реагування на умови сучасної дійсності, які постійно змінюються, і її стійке функціонування в довгостроковій перспективі.
 • Item
  Кадровий потенціал підприємства: економічна сутність, різновиди та особливості управління
  (ПДАУ, м. Полтава, 2024-11-23) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Зосіменко, І. А.; Горбатюк, Л. М.
  Поняття кадрового потенціалу слід розглядати з поняття «потенціал». Взагалі слово «потенціал» (potential з латинської – сила) в економічному розумінні означає сукупність економічних ресурсів і можливостей країни (груп країн), що можуть бути використані з метою досягнення цілей соціально-економічного розвитку суспільства. Вчені пов’язують виникнення поняття «кадровий потенціал» з посиленням ролі людського чинника в діяльності підприємства. Сьогодні це поняття застосовується для характеристики терміну «людський чинник» в об’ємному вираженні, як в масштабах усієї країни, так і в рамках окремої організації.
 • Item
  Основні способи стимулювання персоналу в умовах війни
  («Одеська політехніка», м. Одеса, 2023-11-10) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Зосіменко, І. А.; Горбатюк, Л. М.
  Останні роки для України досить важкі. Спочатку великого удару для економіки країни завдала пандемія COVID-19. Вона змінила вже усталені норми соціальної та ділової поведінки. Потім введення воєнного стану та початок бойових дій на території країни в лютому 2022 р. спричинило багато зрушень не лише в економіці, екології, духовній, політичній, соціальній, а й інших сферах життя українців. Зокрема, гостріше постали проблеми трудових ресурсів, адже велика кількість людей втратила роботу. Багато висококваліфікованих спеціалістів емігрувало. Відбувся від’їзд більш ніж 5,23 мільйона біженців до Польщі, Румунії, Молдові, Угорщині та Словаччині.
 • Item
  Особливості управління персоналом в Україні в умовах війни
  (Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», м. Київ, 2023) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Горбатюк, Л. М.; Зосіменко І. А.
  Визначено, що управління персоналом для кожної організації являє собою індивідуальний процес, який спрямований на ефективне використання працівників з метою досягнення основних цілей. Проаналізовано значну кількість загальнотеоретичних праць з менеджменту. З’ясовано, що управління персоналом в умовах воєнного стану є порівняно новою проблемою для вітчизняної науки. у минулому методи та моделі управління персоналом в умовах війни, у більшості випадків, виявились недієвими та потребують значного удосконалення. Доопрацьовані основні проблеми управління персоналом в умовах війни в Україні, зокрема: обмеження свободи дій та рішень, «кадровий голод», надзвичайні обставини, нестабільність економічної ситуації та інші.
 • Item
  Оцінка та управління структурою капіталу підприємства
  (ПДАУ, м. Полтава, 2023-11-23) Вороніна, Вікторія Леонідівна; Мотренко, С. М.; Боженко, С. І.
  На сьогодні, вартісний підхід до оцінки капіталу підприємства є найактуальнішим у процесі розробки інноваційної стратегії для підприємств, діяльність яких нерозривно пов'язана з додатковим ризиком, викликаним необхідністю розробки, освоєння та застосування різних інноваційних товарів і продуктів. Вибір системи управління капіталом підприємства, залежить не лише від специфіки самого підприємства та виду його виробничо-господарської діяльності, а й галузевих особливостей народного господарства.