08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Стратегія розвитку та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-09-28) Прийдак, Тетяна Борисівна
  Дисертаційна робота присвячена розробці й обґрунтуванню теоретичних і прикладних засад формування стратегії розвитку та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва. У роботі визначено сутнісну характеристику розвитку бурякоцукрового виробництва та його державного регулювання, обґрунтовано необхідність і концептуальні підходи до формування стратегії розвитку бурякоцукрового виробництва в сучасних ринкових умовах, систематизовано методичні засади оцінки ефективності у бурякоцукровому виробництві. Визначено місце й роль бурякоцукрового виробництва в економіці держави, здійснений стратегічний аналіз розвитку та проведена оцінка його ефективності в Україні. Розроблено організаційно-економічні заходи формування стратегії розвитку та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва, запропоновано шляхи удосконалення державного регулювання розвитку і підтримки бурякоцукрового виробництва, обґрунтовано перспективи розвитку виробництва цукрових буряків як сировинної бази для отримання цукру та біоетанолу.
 • Item
  Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості населення
  (Полтавська державна аграрна академія, 2015-10-22) Большая, Оксана Вікторівна
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад функціонування ринку праці України. Розкрито особливості національного і локальних ринків праці та визначено принципи формування їх основних показників. Проведено аналіз тенденцій на ринку праці України, здійснено оцінку його розвитку. Розкрито особливості трансформації місцевого ринку праці. Запропоновано та обґрунтовано комплекс практичних заходів щодо вдосконалення механізмів трансформації локального ринку праці в сучасних умовах. Визначені спеціальні принципи регулювання ринку, дотримання яких разом із деякими загальноекономічними забезпечують розвиток системи ринку праці в напрямі досягнення певної продуктивної і вільно обраної зайнятості. Проаналізовано локальні ринки праці України та визначено критерії оцінки їх ефективності функціонування. Для оцінки стану ринку праці Полтавської області розроблена кластерна модель, що дозволяє поділити локальний ринок на урбанізовані, стабілізаційні, промислово-депресивні та аграрно-стагнуючі райони. Запропоновано модель санації депресивних районів. Розроблено шляхи удосконалення державної підтримки розвитку ринку праці в Полтавському регіоні.
 • Item
  Організаційно-економічне регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва
  (Полтавська державна аграрна академія, 2015-10-22) Макаренко, Наталія Олексіївна; Макаренко, Наталія Олексіївна
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню основних складових організаційно-економічного регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах ринку, а також обґрунтовано шляхи його удосконалення. Розглянуто теоретичну сутність сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, обґрунтовано зміст механізму організаційно-економічного регулювання сталого розвитку виробництва в умовах ринку, визначено основні методи діагностики. На основі аналізу сучасного стану розвитку сільськогосподарського виробництва визначено його складові організаційно-економічного регулювання та ефективність використання ресурсного потенціалу. Сформовано напрями удосконалення регулювання та розроблено організаційно-економічні стратегії сталого розвитку сільськогосподарського виробництва на локальному рівні, обґрунтовано функціональну структуру кластера сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та визначено ефективність кооперативних ланок у ньому.
 • Item
  Формування та розвиток плодоовочевої продукції
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-06-30) Яснолоб, Ілона Олександрівна
  Дисертаційне дослідження присвячено розробці науково-обґрунтованих теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку ринку плодоовочевої продукції. Визначено сутнісну характеристику, специфіку та структуру ринку плодоовочевої продукції, визначено його особливості, передумови ефективного формування та розвитку. Запропоновано комплексну методику оцінки його функціонування. Проведено кон’юнктурний аналіз та визначення місткості плодоовочевого ринку. Здійснено оцінку суб’єктивної визначеності респондентів аграрно-промислової території щодо смакових переваг на овочеву продукцію в умовах низької купівельної спроможності населення та формування ринкового попиту, для споживачів плодоовочевої продукції із сукупними доходами нижче прожиткового мінімуму. Запропоновано формування ґрунтово-кліматичних територій Полтавської області за видами вирощування продукції овочівництва та розширення мережі інфраструктурних об’єктів, шляхом створення логістичних розподільчих центрів.
 • Item
  ІНВЕСТИЦІЇ У СФЕРУ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-12-01) Яровенко, Тетяна Сергіївна
  Дисертаційна робота присвячена розв’язанню теоретико-методологічної та науково-прикладної проблеми впровадження багатоваріантної інвестиційної політики задля забезпечення розвитку сфери освіти України. У роботі вперше: сформульовано положення щодо співвідношення між обсягами ВВП, послуг та інвестицій задля забезпечення інтенсивного інвестиційного розвитку сфери освіти; визначено склад інвестиційної системи сфери освіти; запропоновано теоретико-методологічний підхід щодо управління освітніми інвестиціями; розроблено механізм інвестиційної політики. Вдосконалено: трактування понять освітнього інвестування та його статистичне забезпечення; організацію інноваційного інвестування; методологічний інструментарій управління освітніми інвестиціями; склад напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України. Дістали подальшого розвитку: технологія аналізу стану та розвитку освітньої сфери, методологічні підходи щодо моніторингу її інвестування, інвестиційне забезпечення її розвитку, визначення детермінант освітнього інвестування.
 • Item
  Формування та розвиток корпоративних відносин в аграрній сфері: теорія, методологія, практика
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-06-01) Рунчева, Наталія Вікторівна
  У дисертаційній роботі визначено сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері, обґрунтовано організаційно-економічний механізм їх формування на галузевому рівні, розроблено концептуальні положення стратегічного управління та регулювання розвитку. Обґрунтовано методологічні підходи щодо оцінки ефективності корпоративних відносин на основі сукупності показників та індикаторів, результатів функціонування корпоративного сектору у галузях рослинництва і тваринництва; визначено інструменти, моделі та методи удосконалення корпоративних відносин, їх регулювання та управління. Визначено ефективність концентрації банків землі і капіталів, використання ресурсів у процесі корпоративних відносин, здійснено оцінку ефективності функціонування корпоративного сектору у галузях рослинництва і тваринництва. Розроблено інноваційні стратегії розвитку корпоративних відносин та їх впливу на результати господарювання в аграрній сфері, обґрунтовано напрями удосконалення використання інвестиційних корпоративних ресурсів, посилено спрямованість корпоративних відносин на вирішення екологічних, соціально-економічних проблем села та розвиток сільських територій. Обґрунтовано можливості залучення маркетингових стратегій в удосконаленні корпоративних відносин та їх впливу на аграрний ринок, розроблено напрями підвищення конкурентоспроможності продукції корпоративного сектору, визначено засоби посилення державного контролю та регулювання розвитку корпоративних відносин.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-11-28) Термоса, Ірина Олександрівна
  Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування сталого розвитку сільських територій, спрямованих на забезпечення високого рівня матеріального добробуту сільського населення, підвищення загального рівня конкурентоспроможності сільських територій, їх інвестиційного забезпечення та економічного зростання. В роботі розкрито сутнісну характеристику сільських територій та організаційні чинники їх сталого розвитку, встановлено базові положення товарних сімейних ферм, проведено моніторинг потенціалу ресурсозабезпечення. Виділено порядок виконання цілей його забезпечення, застосовуючи виокремлену типологію для їх реалізації на сільських територіях. Досліджено ресурсний потенціал селянських домогосподарств в розрізі різних напрямів з метою визначення можливості сталого розвитку сільських територій на засадах підприємництва. Відповідно, обґрунтовано концепцію формування системи суб’єктів агробізнесу, що включає товарні сімейні ферми домогосподарств і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що створюються на їх базі. Опрацьовано засади створення логістичного комунального підприємства як інфраструктурного об’єкта даної системи. Удосконалено методичні підходи щодо створення та розвитку локального галузевого кластера, основою якого будуть сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, утворені товарними сімейними фермами на базі сільських домогосподарств та логістичними комунальними підприємствами і визначеним для них ефектом від діяльності даного кластеру. Визначено необхідні фінансові та інвестиційні ресурсів для заснування; створення та державна реєстрація для набуття юридичної особи з урахуванням методичного підходу реалізації цілей сталого розвитку сільських територій. Запропоновано модульну інформаційно-аналітичну систему забезпечення сталого розвитку сільських територій з окресленими компонентами та очікуваними результатами від її реалізації. Розроблено пропозиції щодо використання даної моделі локальними галузевими кластерами.
 • Item
  РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-07-17) Бардіна, Тетяна Олегівна
  Дисертація присвячена визначенню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій задля розвитку сільських територій в умовах реформи децентралізації, що спрямовані на підвищення якості та рівня життя населення. У роботі визначено сутність, основні поняття та особливості розвитку сільських територій. Визначено роль соціальної відповідальності аграрних підприємств у формуванні та розвитку ОТГ, запропоновано характерні ознаки наявності об’єднаних територіальних громад за відповідними напрямами. Визначено основні принципи, за якими функціонують об’єднані територіальні громади. Проаналізовано ресурсний потенціал Полтавської області, адміністративно-територіальний устрій Полтавської області в умовах реформи децентралізації та проведено оцінку рівня та якості життя населення об’єднаних територіальних громад. У роботі визначено основні шляхи розвитку сільських територій, а саме визначено напрями забезпечення економічної спроможності ОТГ, розмір залучення інвестицій, спрямованих на їх розвиток та обґрунтовано рівні реалізації соціальної відповідальності аграрних підприємств, що функціонують на досліджуваній території.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СИРУ В УКРАЇНІ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-03-21) Парій, Людмила Віталіївна
  Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад формування та функціонування вітчизняного продовольчого ринку і місця продукції сиру на цьому ринку, аналізу кон’юнктури ринку сиру в національному господарстві та обґрунтуванню основних напрямів його розвитку. У роботі висвітлено процес формування товарного асортименту ринку сиру та розкрито методичні аспекти дослідження особливостей ринку сиру в Україні. Проаналізовано тенденції формування та споживання продовольчих товарів, а також попиту на продукцію сиру в Україні. Проведено оцінку ринкової пропозиції сиру і чинники її формування. Наведено результати аналізу динаміки цін та її впливу на кон’юнктуру ринку молока і сиру. Розглянуто окремі напрями розвитку ринку сиру в Україні відповідно до методичних основ прогнозування ринку в національному господарстві, обґрунтовано підходи і запропоновано модель державного регулювання ринку сиру на регіональному рівні та подано рекомендації щодо формування перспективних споживчих вподобань на українському ринку сиру.
 • Item
  Антикризове управління розвитком в сфері охорони здоров’я
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-12-28) Аль Ширафі, Мохаммед Авад
  У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методичні засади та запропоновано практичні рекомендації щодо антикризового управління розвитком у сфері охорони здоров’я на засадах сталого розвитку. Розглянуто концептуальні засади антикризового управління розвитком у сфері охорони здоров’я. Обґрунтовано теоретичні основи сутності медичного обслуговування населення. Визначено передумови сталого розвитку та напрями ефективного функціонування сфери охорони здоров’я в Україні. Поглиблено теоретичні положення щодо формування стратегії антикризового управління розвитком у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано основні тенденції розвитку медичної практики у сфері охорони здоров’я України та інших країн світу, визначено інформаційноаналітичне забезпечення процесу антикризового управління на засадах сталого розвитку. Удосконалено методичний інструментарій управління ефективністю лікувальної практики організацій сфери охорони здоров’я. Сформовано концепцію сталого розвитку сфери охорони здоров’я в рамках механізму антикризового управління, апробовано концептуальну модель вибору прийомів лікування з допустимим медичним навантаженням на основі технікоекономічного обґрунтування стратегії забезпечення якості медичного обслуговування. Акцентовано увагу на антикризовому управлінні кадровим потенціалом у системі сталого розвитку сфери охорони здоров’я.
 • Item
  РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2019-03-01) Самойлик, Юлія Василівна
  Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми – обґрунтуванню теоретико-практичних рекомендацій щодо розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Розкрито сутність глобалізації та її впливу на агропродовольчий ринок, сформульовано методологічний підхід щодо діагностики глобалізаційного розвитку країн та впливу на ці показники аграрної сфери. Обґрунтовано рекомендації щодо впровадження нового економічного напряму “збалансована соціальна ринкова економіка” для науково-концептуального осмислення сучасних явищ. Визначено місце та вектор розвитку суб’єктів агропродовольчого ринку, а саме інтегрованих об’єднань агропромислових формувань, фермерських господарств, сімейних ферм та господарств населення в умовах глобалізації. Розроблено пропозиції щодо розвитку органічного виробництва та системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Визначено перспективи розвитку соціально-економічної інфраструктури агропродовольчого ринку та логістичних систем з урахування глобалізаційних викликів.