Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Ефективність регульованого електроприводу в насосних установках водозабезпечення
  (2024) Семенов, Анатолій Олексійович; Харак, Руслан Миколайович; Бичков, Ярослав Михайлович; Скрипник, Вячеслав Олександрович
  Досліджено ефективність регульованого електроприводу в насосних установках для систем водоза безпечення. Аналізовано вплив регулювання швидкості обертання насосів на продуктивність та надійність системи. Результати досліджень вказують на зниження споживання електроенергії та оптимізацію роботи насосних установок при використанні регульованого електроприводу, що відкриває перспективи для ефе ктивного використання ресурсів у сучасних системах водопостачання та водовідведення.
 • Item
  Методика розрахунку ефективності сонячних колекторів для підігріву води в залежності від регіону України
  (2023) Горда, В. В.; Семенов, Анатолій Олексійович
  In modern conditions, there is a growing demand for energy. One of the ways to utilize solar energy is by installing solar collectors. Such rational use of natural resources contributes to the preservation of nature and the environment. As a result of conducted research, it was determined that for a family of three residing in the city of Poltava, it is necessary to install 94 solar collector tubes to meet their hot water needs (150 liters per day). This calculation, though approximate, can serve as reference information for those considering the installation of a solar system. В сучасних умовах попит на енергію стрімко зростає, і стандартні джерела не можуть впоратися з цим попитом. Відновлювані джерела, такі як сонячна енергія, набувають важливості через свою достатність та потенціал задовольнити попит на використання енергії [1]. Одним із таких напрямків – це використання сонячних колекторів.
 • Item
  Сучасні вимоги до автомобільного освітлення
  (2023) Басова, Юлія Олександрівна; Левченко, Юлія Вікторівна
  При водінні вночі людина особливо залежить від світлового обладнання, встановленого на автомобілі. Автомобільне світлове обладнання включає в себе, перш за все, фари головного світла та інші світлові прилади, які дозволяють водію бачити найближче оточення і роблять видимим його транспортний засіб для інших учасників дорожнього руху. Усередині кабіни автомобіля освітлення повинно забезпечувати видимість робочого місця водія з урахуванням фізіологічних та ергономічних вимог людини [1].
 • Item
  Вплив сортових характеристик та умов вирощування на геометричні розміри насіння промислових конопель
  (2023) Скоряк, Юлія Борисівна; Шейченко, Д. В.
  Відомо, що герметичні розміри насіння, які є об'єктом досліджень, прямо впливають на процеси його оброблення та перероблення. Визначення розмірів насіння є ключовим для оптимізації процесів сортування, очищення та перероблення, що відкриває шлях до підвищення ефективності виробництва.
 • Item
  Комплексна оцінка якості соусів на фруктово-овочевій основі
  (Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі., 2018) Левченко, Юлія Вікторівна
  Соуси на фруктово-овочевій основі займають значне місце в харчуванні людини та асортименті страв закладів ресторанного господарства. Розрахунок комплексного показника харчового продукту дає можливість більш повно оцінити якість готової продукції. Метою досліджень є комплексний аналіз показників якості соусів із використанням методів кваліметрії. Предмет досліджень – соуси на основі фруктової та овочевої сировини й показники їх якості. Для проведення дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників напівфабрикатів і готової продукції було використано стандартні методи, а для аналізу показників якості – метод кваліметрії. Виділено основні групи показників, які визначають якість соусів. Розраховано комплексний показник і встановлено алгоритм його визначення. Виходячи з отриманих даних, побудовано модель якості соусів на фруктово-овочевій основі. Визначений комплексний показник якості готових соусів із використанням фруктових та овочевих пюре підтверджує їх високу якість, а також доцільність приготування у спеціалізованих цехах і в закладах ресторанного господарства
 • Item
  The use of sweet potatoes in the technology of cake dough products
  (Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 2020-12-02) Boroday, A.; Horobets, O.; Levchenko, Yu. V.; Choni, I.; Левченко, Юлія Вікторівна
  Кекcовіборошнянівиробипоcідаютьзначнеміcцеузагальній cтруктурізаобcягомвиробництва, хочааналізїхфізико-хімічного cкладудаєпідcтави cтвер-джувати, щовонинезавждимаютьвиcокий cтупіньпоживноїтабіологічноїцінноcті, збаланcованийхімічний cклад. Цезумов-леневиcокоючаcткоювїхньому cкладівуглеводів, жирівінизькимвміcтом – білків, вітамінівтаіншихбіологічноактивних cпо-лук. Окрімхарчовоїцінноcті, важливимфакторомєтриваліcтьзберіганнявиробів. Кекcовівиробиналежатьдожировміcнихборошнянихкондитерcькихвиробівівідповідновонипіддаютьcяокиcлювальномупcуванню, що cпонукаєдопошуківновихантио-кcидантівприродногопоходження. Метоюроботиєудоcконаленнятехнологіїкекcовоготіcтазвикориcтаннямпюребататутадоcлідженнявпливудобавокмісцевоїроcлинної cировинина cтруктурно-механічнійорганолептичніпоказникиготовихвиробів. Якполіпшувачбулаобранамісцевасировинабатат, щохарактеризуєтьсяціннимхімічнимскладомякджереловітамінів, мікро-тамакроелементівпектиновихтабарвнихречовин. Екcперементальнимшляхoмвизначені ocнoвніпoказникиякocтіпюрезбатату. Дocлідженo впливпюрезпюребататуна oрганoлептичніпoказникигoтoвихвирoбів, встанoвленo, щo oптимальнимєвнеcення20 % пюревідмаcиборошна. Призбільшеннікoнцентраціїпюревідбуваєтьcяпoгіршення cмакoвихякocтейвирoбу, атакoжзнижуєтьcяпoриcтіcтьтазміюєтьcякoлір. Вcтанoвленo пoзитивнийвпливпюрезбататунафізикo-хімічніпoказникиякocтігoтoвихвирoбів. Придoдаванніпюреукількocті 20 % відмаcибoрoшна cпocтерігаєтьcяпідвищенняпoриcтocтіна 8 % пoрівнянозкoнтрoльнимзразкoм. Рoзрoбленo технoлoгію oдержаннякекcузпюребатату. Oбґрунтoванo рецептурний cкладіпринципoвутехнoлoгічну cхемуїхвирoбництва. Дoведенo, щo бoрoшнянівирoбиздoдаваннямпюрезбататуукількocті 20 % дo маcибoрoшнапoвільнішепіддаютьcячерcтвіннютазберігають cвoївлаcтивocтіпрoтягoм 9 дібзберігання. Безпечніcтьпрoлoнгoванoгo зберіганняпідтвердженамікрoбіoлoгічнимидocлідженнями. Отже, вcтановленодоцільністьвикористанняпюребататувтехнологіївиробівзкексовоготістазметоюзниженнякалорійності, підвищеннябіологічноїцінності, поліпшенняорганолептичнихпоказників, атакожможливістьзаміништучнихполіпшувачівструктури, смакутаароматукекcовихвиробів, зарахунокречовин, якімістятьсяупюребатату.
 • Item
  Завдання для самостійної роботи із дисципліни: "Якість продукції в машинобудуванні"
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023)
  Завдання для самостійної роботи із дисципліни: «Якість продукції в машинобудуванні»
 • Item
  Торговельна марка як засіб ідентифікації товару
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-03-23) Басова, Юлія Олександрівна ; Губа, Л.
 • Item
  Напрямки оптимізації освітніх втрат для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей
  (Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023-03-31) Левченко, Юлія Вікторівна ; Басова, Юлія Олександрівна
  При підготовці фахівців інженерного фаху важливим є створення ефективних шляхів подолання освітніх втрат. Розглянуті можливі варіанти зменшення прогалин у компетентностях і програмних результатах навчання в розрізі освітніх програм, і навіть відповідної адаптації освітнього процесу до глобальних викликів сучасності.
 • Item
  Цифрові інструменти як форма активізації пізнавальної діяльності здобувачів технічного профілю
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-02-22) Левченко, Юлія Вікторівна ; Басова, Юлія Олександрівна
  Використання цифрових технологій забезпечить покращення індивідуальних здібностей, компетентностей та опанування програмних результатів здобувачів. Така форма організації освітнього процесу підвищить роль самостійної роботи здобувача при наявності двостороннього зв’язз викладачем (може бути і електронний: електронна пошта та інші месенджери), то ймовірність складання екзамену чи іншого контрольного завдання буде близькою до 100 %.
 • Item
  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПІД ЧАС КОНДУКТИВНОГО СУШІННЯ М’ЯСА
  (ДБТУ, 2023-06) Скрипник, Вячеслав Олександрович; Пономаренко, Богдан Геннадійович
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В НАПІВФАБРИКАТІ ПІД ЧАС ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРЕННЯ ЗА ТЕПЛОВОЮ МОДЕЛЛЮ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОГО МЕТОДУ
  (ПДАУ, 2023-04) Скрипник, Вячеслав Олександрович; Лелюх, Є. В.; Молчанова, Наталія Юріївна
 • Item
  Перевірка якості змішування та контамінації ветеринарних препаратів за допомогою мікротрейсерів
  (ДБУ, 2023-04-28) Сахно, Тамара Вікторівна; Семенов, Анатолій Олексійович ; Сахно, Ю.
 • Item
  НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ВПЛИВУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РІЗНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДІАПАЗОНУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
  (ПДАУ, 2023-05-18) Семенов, Анатолій Олексійович ; Сахно, Тамара Вікторівна; Горбань, О.; Атреп'єв, В.
 • Item
  Тягово-приводные комбинированные почвообрабатывающие машины: Теория, расчет, результаты испытаний : монография
  (Феникс, 2009) Ветохин, Владимир Иванович; Панов, Иван Михайлович; Шмонин, Владимир Алексеевич; Юзбашев, Валерий Андреевич
  У монографії викладено теорію, розрахунок та результати випробувань тягово-привідних комбінованих ґрунтообробних машин (ротаційних плугів, ґрунтообробних фрез та полицевих плугів з комбінованими робочими органами). Наведено історичний огляд конструкцій, теоретичні основи динаміки та силового аналізу тягово-привідних комбінованих ґрунтообробних машин. Проаналізовано вплив різних факторів на енергоємність та якість роботи, викладено результати експериментальних досліджень. Наведено приклади реалізації теоретичних положень у конструкціях машин. Книга призначена для науковців, студентів, аспірантів агроінженерії та спеціалістів сільгоспмашинобудування. В монографии изложены теория, расчет и результаты испытаний тягово-приводных комбинированных почвообрабатывающих машин (ротационных плугов, почвообрабатывающих фрез и лемешных плугов с комбинированными рабочими органами). Приведен исторический обзор конструкций, теоретические основы динамики и силового анализа тягово-приводных комбинированных почвообрабатывающих машин. Проанализировано влияние различных факторов на энергоемкость и качество работы, изложены результаты экспериментальных исследований. Приведены примеры реализации теоретических положений в конструкциях машин. Книга предназначена для научных работников, студентов, аспирантов агроинженерии и специалистов сельхозмашиностроения.
 • Item
  Аналіз енергоємності альтернативних технологій влаштування основи об'єктів АПК
  (2022-11-11) Іваніщева, Валерія Володимирівна; Глущенко, Олександр Олександрович
 • Item
  Залежність параметрів дробарки від величини її завантаження та заданого ступеня подрібнення
  (2021-10) Рибальченко, Владислав Дмитрович; Костенко, Олена Михайлівна
 • Item
  МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНИХ СПОСОБІВ ДЛЯ СУШІННЯ ЖАРЕНОГО М’ЯСА
  (2022-04) Скрипник, Вячеслав Олександрович; Пономаренко, Богдан Геннадійович
 • Item
  Devising technologies for harvesting hemp with belt threshers
  (2022-01-24) Sheichenko V. O. ; Shevchuk, V.; Dudnikov, I. A. ; Koropchenko, S.; Dnes, V.; Skoriak, Yu. B.; Skibchyk, V.; Шейченко, Віктор Олександрович; Дудніков, Ігор Анатолійович; Скоряк, Юлія Борисівна
 • Item
  Розширення галузі використання способу визначення твердості металів методом ударного впливу
  (2022-05-26) Васильєв, Євген Анатолійович; Попов, Станіслав Вячеславович