Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 189
 • Item
  Експериментальне дослідження удосконаленої конструкції електропневмоклапану пневматичної системи автопоїзду-зерновозу.периментальне дослідження удосконаленої конструкції електропневмоклапану пневматичної системи автопоїзду-зерновозу.
  (Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2023-04-23) Попов С.В.; Семенов А.О.; Євменов Р.Ю.
  На даний час електропневмоклапани широко застосовуються у практиці машинобудування для керування стиснутим повітрям пневматичних систем вантажних колісних транспортних засобів, зокрема й тих, що застосовуються для перевезення продукції сільськогосподарського виробництва, наприклад автопоїздів зерновозів. Певним недоліком існуючих конструкцій є перегрів котушок електропневмоклапанів. Це призводить до втрати їх роботоздатного стану. Виникають збої у перерозподілі робочого середовища. Запропоновано удосконалити існуючий вузол заміною конструкції котушки, збільшенням діаметру сідла та зміною жорсткості пружини. Наведено методики дослідження вузла за визначеними критеріями роботоздатності. Отримано результати експериментальних досліджень оновленої конструкції електропневмоклапану
 • Item
  КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЖУРАВЛИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
  (Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі., 2019) Левченко Юлія
  Актуальною проблемою сьогодення є проведення досліджень, спрямованих на розширення асортименту та підвищення показників якості борошняних кондитерських виробів. Комплексне використання ресурсного потенціалу рослинної сировини в технології харчових продуктів є актуальним і перспективним напрямом досліджень. Мета дослідження – визначення впливу продуктів переробки рослинної сировини, а саме вичавок із журавлини, на якісні показники готових виробів із дріжджового та бісквітного тіста. Використано стандартні структурно-механічні та фізичні методи. Установлено позитивний вплив рослинних добавок на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні показники готових виробів. Удосконалено технології виготовлення борошняних виробів із дріжджового та бісквітного тіста. Отримані вироби характеризуються високою якістю, подовженими термінами зберігання, мікробіологічною стабільністю і рекомендовані до впровадження в закладах ресторанного господарства
 • Item
  Комплексна оцінка якості соусів на фруктово-овочевій основі
  (Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі., 2018) Левченко Юлія
  Соуси на фруктово-овочевій основі займають значне місце в харчуванні людини та асортименті страв закладів ресторанного господарства. Розрахунок комплексного показника харчового продукту дає можливість більш повно оцінити якість готової продукції. Метою досліджень є комплексний аналіз показників якості соусів із використанням методів кваліметрії. Предмет досліджень – соуси на основі фруктової та овочевої сировини й показники їх якості. Для проведення дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників напівфабрикатів і готової продукції було використано стандартні методи, а для аналізу показників якості – метод кваліметрії. Виділено основні групи показників, які визначають якість соусів. Розраховано комплексний показник і встановлено алгоритм його визначення. Виходячи з отриманих даних, побудовано модель якості соусів на фруктово-овочевій основі. Визначений комплексний показник якості готових соусів із використанням фруктових та овочевих пюре підтверджує їх високу якість, а також доцільність приготування у спеціалізованих цехах і в закладах ресторанного господарства
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СТРАВ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
  (Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», 2021-08-02) Левченко Юлія
  Солодкі страви та оздоблювальні напівфабрикати на основі шоколаду нале- жать до категорії продукції, що користується підвищеним попитом у споживача. Удоско- налення існуючих технологій їх виробництва є перспективним напрямом досліджень. Мета статті – дослідження впливу продуктів переробки рослинної сировини, зокрема желюючого соку з вичавок хеномелесу під час виробництва пана-коти та шоколадної дзеркальної глазурі, на структурно-механічні властивості виробів, їх фізико-хімічні та органолептичні показни- ки. Використано стандартні структурно-механічні та фізичні методи. Установлена мож- ливість покращення органолептичних, фізико-хімічних та структурно-механічних показників готових виробів за рахунок використання комплексного поєднання желюючих компонентів – желатину та желюючого соку. Розроблено нові технології солодких страв та оздоблюваль- них напівфабрикатів, які характеризуються високою якістю, подовженими термінами збері- гання, мікробіологічною стабільністю і рекомендовані до впровадження в закладах ресторан- ного господарства.
 • Item
  The use of sweet potatoes in the technology of cake dough products
  (Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 2020-12-02) Левченко Юлія
  Кекcовіборошнянівиробипоcідаютьзначнеміcцеузагальній cтруктурізаобcягомвиробництва, хочааналізїхфізико-хімічного cкладудаєпідcтави cтвер-джувати, щовонинезавждимаютьвиcокий cтупіньпоживноїтабіологічноїцінноcті, збаланcованийхімічний cклад. Цезумов-леневиcокоючаcткоювїхньому cкладівуглеводів, жирівінизькимвміcтом – білків, вітамінівтаіншихбіологічноактивних cпо-лук. Окрімхарчовоїцінноcті, важливимфакторомєтриваліcтьзберіганнявиробів. Кекcовівиробиналежатьдожировміcнихборошнянихкондитерcькихвиробівівідповідновонипіддаютьcяокиcлювальномупcуванню, що cпонукаєдопошуківновихантио-кcидантівприродногопоходження. Метоюроботиєудоcконаленнятехнологіїкекcовоготіcтазвикориcтаннямпюребататутадоcлідженнявпливудобавокмісцевоїроcлинної cировинина cтруктурно-механічнійорганолептичніпоказникиготовихвиробів. Якполіпшувачбулаобранамісцевасировинабатат, щохарактеризуєтьсяціннимхімічнимскладомякджереловітамінів, мікро-тамакроелементівпектиновихтабарвнихречовин. Екcперементальнимшляхoмвизначені ocнoвніпoказникиякocтіпюрезбатату. Дocлідженo впливпюрезпюребататуна oрганoлептичніпoказникигoтoвихвирoбів, встанoвленo, щo oптимальнимєвнеcення20 % пюревідмаcиборошна. Призбільшеннікoнцентраціїпюревідбуваєтьcяпoгіршення cмакoвихякocтейвирoбу, атакoжзнижуєтьcяпoриcтіcтьтазміюєтьcякoлір. Вcтанoвленo пoзитивнийвпливпюрезбататунафізикo-хімічніпoказникиякocтігoтoвихвирoбів. Придoдаванніпюреукількocті 20 % відмаcибoрoшна cпocтерігаєтьcяпідвищенняпoриcтocтіна 8 % пoрівнянозкoнтрoльнимзразкoм. Рoзрoбленo технoлoгію oдержаннякекcузпюребатату. Oбґрунтoванo рецептурний cкладіпринципoвутехнoлoгічну cхемуїхвирoбництва. Дoведенo, щo бoрoшнянівирoбиздoдаваннямпюрезбататуукількocті 20 % дo маcибoрoшнапoвільнішепіддаютьcячерcтвіннютазберігають cвoївлаcтивocтіпрoтягoм 9 дібзберігання. Безпечніcтьпрoлoнгoванoгo зберіганняпідтвердженамікрoбіoлoгічнимидocлідженнями. Отже, вcтановленодоцільністьвикористанняпюребататувтехнологіївиробівзкексовоготістазметоюзниженнякалорійності, підвищеннябіологічноїцінності, поліпшенняорганолептичнихпоказників, атакожможливістьзаміништучнихполіпшувачівструктури, смакутаароматукекcовихвиробів, зарахунокречовин, якімістятьсяупюребатату.
 • Item
  Інноваційні технології кондитерських виробів із використанням пюре з обліпихи
  (Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 2020-06-19) Левченко Юлія
  Удосконалення існуючих технологій виготовлення борошняних та цукристих кондитерських виробів є перспективним напрямком досліджень сьогодення. Ви­користання місцевої рослинної сировини для підвищення біологічної цінності та покращення реологічних і органолептичних властивостей харчових продуктів без застосування штучних поліпшувачів є актуальним напрямком досліджень. Борошняні кондитерські ви­роби та мармеладні вироби належать до групи кондитерських, які користуються попитом, що постійно підвищується.
 • Item
  The flour of soft wheat in the technologies of food products
  (Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 2020-05-13) Левченко Юлія
  The article considers the issue of improving the quality of flour confectionery products through the use of new technologies and different types of raw materials. There is only one type of wheat flour in the retail network of Ukraine, which is characterized as flour with strong or medium gluten. Scientists of NAAS of Ukraine have selectively developed new varieties of soft-grained wheat, which are used to produce extrusion flour. Taking into account the specific properties of extruded flour from soft wheat, it is advisable to explore the possibility of its use in the technology of confectionery and culinary products, in particular, in the production of biscuit flour products and sauces. Analysis of different types of flour and starch was performed on physicochemical and organoleptic parameters. The quality of the finished products was controlled by organoleptic and physicochemical parameters, among which special attention was paid to the indicators of foaming ability, foam stability, moisture and porosity, and in the case of sauces – viscosity. A comparative analysis of wheat flour and soft-grain wheat flour showed that the content of raw gluten in soft-wheat flour is lower by almost 15 %. The hydration capacity of gluten of soft wheat flour is 29 % higher than that of baking flour. The gluten color of soft wheat flour is yellower than the gluten of baking flour, which will affect the color of semi-finished and finished products. It has been determined that for the production of biscuits, it is best to use soft-wheat flour in a mixture with durum flour. According to organoleptic parameters, the highest score was obtained with a sample with a composition of the composite mixture of 60:40, which is also characterized by higher porosity (5 %) compared to the control sample. In samples of sauces with different structurants, their structural and mechanical properties were investigated by determining the dependence of the effective viscosity on the shear rate. It is established that the obtained model systems using structurants based on flour from soft wheat varieties have high structural and mechanical properties without delamination when reheated. The recipe composition and technological process of production of “Nasoloda” and “Béchamel” sauces and a new sponge cake with the use of soft-grade extruded wheat flour have been developed and substantiated. The main indicators of product quality and safety have been studied. The obtained products meet the requirements for organoleptic, physicochemical and microbiological safety indicators and can be recommended for use.
 • Item
  Використання фруктових соків у технології маринування морепродуктів
  («Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки», 2020-11-01) Левченко Юлія
  Меню сучасних закладів ресторанного господарства не можливо уявити без страв із морепродуктів, які користуються підвищеним попитом у споживача. Удосконалення існуючих технологій їх виробництва є перспективним напрямом досліджень. Мета дослідження – використання фруктових соків у технології маринування морепродуктів з метою поліпшення їх органолептичних показників і функціонально-технологічних властивостей. Методика дослідження. Використані стандартні структурно-механічні та фізичні методи. Результати. Доведено доцільність використання соку з хеномелесу в технології маринування м’яса креветок, а соку журавлини – у технології маринування м’яса рапани з метою розм’якшення структури, покращення органолептичних показників. Висновки. Удосконалено технологію маринування напівфабрикатів із морепродуктів (креветок і рапани) за допомогою використання попереднього маринування в соках фруктової сировини (хеномелесу та журавлини). Розроблено рецептури нових кулінарних страв з використанням маринованих напівфабрикатів морепродуктів.
 • Item
  КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ВИНОГРАДУ З ОТРИМАННЯМ АЛКОГОЛЬНИХ І БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
  (Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», 2022-09-01) Левченко Юлія
  Стаття присвячена комплексній переробці сировини та використанню продуктів переробки винограду сорту Молдова в якості джерела біологічно активних речовин в технології алкогольних та безалкогольних напоїв. Мета дослідження – переробка винограду з отриманням алкогольних і безалкогольних напоїв з використанням виноградного соку і водно-спиртових екстрактів з вичавок винограду. Методи досліджень – органолептичні, фізичні, хімічні методи визначення якості сировини, напівфабрикатів і готових продуктів; методи планування експерименту і математичної обробки експериментальних даних. Результати. Проведено аналіз показників якості винограду, соку та вичавок і підтверджено їх багатий хімічний склад, а наявність значного вмісту фенольних та барвних сполук дозволяє використовувати продукти його переробки в якості природного антиоксиданту. Для отримання соку використовували спосіб прямого віджиму як найбільш раціональний в умовах ресторанного господарства. Встановлено доцільність використання процесу екстрагування 50 % водно-спиртовим розчином вичавок з винограду. Запропоновано технологію проведення процесу екстрагування і визначені показники якості отриманого екстракту. Розглянуті напрямки використання виноградного соку в технології купажованих соків та безалкогольних напоїв та водно-спиртового екстракту з вичавок в технології слабоалкогольних напоїв. Показано, що напої мають збалансований кисло-солодкий смак, приємний аромат з легкими освіжаючими тонами, підвищену харчову та біологічну цінність, що свідчить про можливість використання виноградних соків та водно-спиртових екстрактів з вичавок у складі напоїв. Висновки. Доведена доцільність запровадження комплексної переробки винограду сорту Молдова в технології алкогольних та безалкогольних напоїв.
 • Item
  Development of Resource Effective and Cleaner Technologies using the Waste of Plant Raw Materials
  (Journal of Ecological Engineering (JEE), 2020-01) Levchenko Yuliia
  The expediency of implementing one or the other technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. Waste re-use is the second most acceptable technology after waste prevention or minimization during production. This scientific work is dedicated to the waste re-use in food production. The article presents the results of research and development of technologies of the use of organic waste - pomace of the juice production of Chaenomeles fruits in food production. It has been determined that vegetable waste occupies a significant place among the total amount of food waste. Ways of using the waste of the production of Chaenomeles juice have been developed and analyяed, which involve obtaining extract, gelling juice, powder, and ways of their use in the technology of flour-based products have been proposed. It is determined that the most effective is the use of powder from the pomace of Chaenomeles, which allows not only the maximum use of raw materials, but also to improve the technology of production of flour-based products, reducing the fermentation process, extend the shelf life of finished products and increase their biological value.
 • Item
  Use of fruit raw materials as soursec of organic acids in the technology of small flat semi-finished
  (Journal of Chemistry and Technologies, 2023-01-26) Левченко Юлія
  Aim. Study the effect of organic acids of raw fruit juices on the stability of microflora; develop recipes of kebab based on fruit marinade. Methods. Standard methods of analysis were used for research. The quality of finished food products was controlled by organoleptic, physicochemical and microbiological parameters. The results of experimental studies were subjected to statistical processing using standard Microsoft Office software packages. Results. The content of biologically active substances of resistant action (organic acids, phenolic and pectin compounds, etc.) in fruit juices was studied. The qualitative and quantitative content of organic acids in fruit raw materials has been determined. The influence of organic acids of fruit raw materials on microbiological indicators of juices, purees, marinades on the basis of juices is investigated and the positive influence of organic acids on formation of technological properties of semi - finished products and finished products is established. It is determined that the use of fruit juices (chaenomeles, cranberries) in the technology of small semi-finished pork and beef can not only reduce microbial contamination, but also affects the important consumer properties of the finished product. Conclusions. The expediency of using chаenomeles and cranberry juices in the technology of marinating raw meat (pork, beef) in the preparation of kebabs has been confirmed. The introduction of the proposed technology for the use of fruit acids will expand the range of natural marinades of high biological value.
 • Item
  Завдання для самостійної роботи із дисципліни: "Якість продукції в машинобудуванні"
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023)
  Завдання для самостійної роботи із дисципліни: «Якість продукції в машинобудуванні»
 • Item
  Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту із дисципліни «Технологія сільськогосподарського машинобудування» здобувачами вищої освіти ступеня магістра зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва галузі знань 13 Механічна інженерія
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Сайчук, Олександр Васильович; Попов, Станіслав Вячеславович; Сайчук, Олександр; Попов, Станіслав
  Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту із дисципліни «Технологія сільськогосподарського машинобудування» здобувачами вищої освіти ступеня магістра зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва галузі знань 13 Механічна інженерія
 • Item
  Визначення оптимальних робочих параметрів технологічного обладнання методом ортогонального планування експерименту
  (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2023-09-08) Попов С.В.; Левченко Ю.В.; Басова Ю.О.; Попов К.С.
  У статті проаналізована перспективність використання портативних сонячних електричних станцій, що складаються із сонячної панелі та зарядного блоку. За рахунок використання методики ортогонального планування реалізовано експеримент із двома факторами впливу. Межі змін факторів варіювання такі: для кута нахилу – 0…80°; для рівня освітленості – 2000…30000 лк. Визначено значення центру планування, а також інтервали варіювання. Складено матрицю ортогонального планування. Здійснено перевірку експериментальних значень на нормальність розподілу та однорідність. Для цього розраховано лінійні коефіцієнти регресії. Вагомість кожного коефіцієнта перевірена за допомогою критерію Стьюдента. Адекватність рівняння регресії підтверджується критерієм Фішера. Встановлено, що робочі параметри технологічного обладнання відповідають рекомендаціям виробників, а також даним програмного забезпечення Optimal Annual Tilt, що працює на платформі Android.
 • Item
  Визначення оптимальних робочих параметрів технологічного обладнання методом ортогонального планування експерименту
  (Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 2023-08-04) Левченко Юлія; Басова Юлія; Попов Станіслав
  У статті проаналізована перспективність використання портативних сонячних електричних станцій, що складаються із сонячної панелі та зарядного блоку. За рахунок використання методики ортогонального планування реалізовано експеримент із двома факторами впливу. Межі змін факторів варіювання наступні: для кута нахилу – 0…80°; для рівня освітленості 2000…30000 лк. Визначено значення центру планування, а також інтервали варіювання. Складено матрицю ортогонального планування. Здійснено перевірку експериментальних значень на нормальність розподілу та однорідність. Для цього розраховано лінійні коефіцієнти регресії. Вагомість кожного коефіцієнта перевірена за допомогою критерію Стьюдента. Адекватність рівняння регресії підтверджується критерієм Фішера. Встановлено, що робочі параметри технологічного обладнання відповідають рекомендаціям виробників, а також даним програмного забезпечення Optimal Annual Tilt, що працює на платформі Android
 • Item
  How to stay relevant? Stay digital
  (ПДАУ, 2023-05-24) Прілєпо, Наталія Володимирівна
 • Item
  Визначення деформацій зони контакту деформівного колеса з деформівною опорною поверхнею
  (ПДАУ, 2023-02-22) Прілєпо, Наталія Володимирівна; Ковбаса, Володимир Петрович
 • Item
  Чому дистанційне навчання залишиться з нами
  (ПДАУ, 2023-02-23) Прілєпо, Наталія Володимирівна
 • Item
  Вивчення досвіду великобританії щодо розробки та реалізації енергоощадності
  (Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»,, 2022-11-11) Басова Юлія; Кузнецов Руслан
  Вивчення британського досвіду щодо розробки та реалізації стратегічних планів у напрямку енергоощадності дозволяє нам зрозуміти його корисність та перспективність, особливо у сучасний для України час. Саме тому, вбачаємо за необхідне розробку на державному рівні та подальше впровадження в Україні адаптованого Переліку енергетичних технологій з подальшими вчасними оновленнями.
 • Item
  Торговельна марка як засіб ідентифікації товару
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-03-23) Басова Юлія; Губа Людмила