08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-09-28) Дронова, Тетяна Сергіївна
  Дослідженнями встановлено, що поняття «трудові ресурси», «робоча сила», «трудовий потенціал» нетотожні. Для дослідження було використано різні методи, цифрові матеріали по Україні, Полтавській області та по господарствах районів. Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективне використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. Здійснено оцінку ефективності використання трудових ресурсів. Проаналізовані основні економічні показники (прибуток, собівартість, рентабельність, оплата праці, продуктивність праці) та встановлено між ними прямий зв'язок шляхом використання статистичних групувань та кореляційно-регресійного аналізу. Запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком та використання трудових ресурсів. Зроблено прогноз до 2020 року показників ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах сільського господарства. Досліджено роль інтенсивних факторів у підвищенні використання трудових ресурсів, формування мотиваційного механізму та його вплив на продуктивність праці, ефективність аграрного виробництва.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-09-22) Черкасов, Олександр Олександрович
  Дисертаційне дослідження присвячено розробці науково обґрунтованих теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування та відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. У роботі досліджено сутність та особливості використання і відтворення основних засобів у сільському господарстві, обґрунтовано економічну концепцію кругообігу об’єкту основних засобів, удосконалено класифікацію відтворення основних засобів у сільському господарстві, запропоновано методичний підхід до розрахунку інтегрального індексу ефективності відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Визначено рівень забезпеченості основними засобами сільського господарства, проведено діагностику результативності управління процесом відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, здійснено аналіз джерел фінансування відтворення основних засобів. Обґрунтовано напрями та форми відтворення основних підприємств, проведено аналіз розподілу корисності основних виробничих засобів рослинництва на основі мереженого підходу, розроблено модель проведення МТО-аналізу у сільськогосподарських підприємствах, удосконалено підходи до оцінки джерел фінансування основних засобів.
 • Item
  РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
  (Полтавська державна аграрна академія, 2015-10-22) Дашевська, Ніна Сергіївна
  В дисертації обґрунтовані теоретико-методичні основи маркетингової діяльності та визначено основні напрями її удосконалення в підприємствах-виробниках продукції тваринництва Полтавської області з метою підвищення економічної ефективності їх виробничо-господарської діяльності. Запропоновано методичні підходи щодо оцінки маркетингової діяльності та організаційні засади з формування єдиної маркетингової інформаційної системи. Вказано напрями розвитку економічних взаємозв’язків між виробниками продукції тваринництва та переробними підприємствами. Здійснено оптимізацію основних виробничих параметрів тваринницьких підприємств з урахуванням місткості регіонального та національного ринків, рівня конкуренції та запропоновано напрями покращення маркетингової діяльності підприємств Полтавської області, зокрема комунікаційної політики, як важливого елементу маркетингу.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ І ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-03-24) ХАМЗЕХ МАХМУД, ФАЛАХ АЛЬРВАШДЕХ
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних засад формування і підвищення конкурентоспроможності продукції, її оцінці, державному регулюванню і підтримці продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств. З’ясована сутнісна характеристика конкурентоспроможності, форми і способи впливу держави на її розвиток і підвищення. Запропоновано структуризацію методів і моделей оцінки ефективності регулювання і підтримки конкурентного розвитку та конкурентоспроможності товару і підприємства. Здійснено аналіз кон’юнктури ринку і експертно-імпортних операцій Йорданії та України, динаміки виробництва і ефективності вирощування продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах України та Полтавської області. Визначено рівень конкурентоспроможності продукції в залежності від впливу на суб’єкти господарювання зовнішніх мікро- і макрочинників. Проаналізовано розподіл видатків на державну підтримку розвитку виробництва продукції сільськогосподарських підприємств, та визначено номінальний коефіцієнт захисту продукції сільськогосподарського товаровиробника в Україні. Запропоновано програмно-цільовий підхід формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, розробку і реалізацію кластерних систем і розвиток в них приватно-державного партнерства за договорами концесії. Обґрунтовано вибір моделі стратегічної конкурентоспроможності рослинницької продукції та формування її оцінки в сільськогосподарських підприємствах.
 • Item
  Стратегія ефективного використання земель сільськогосподарських підприємств
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-03-24) Могилат, Микола Григорович
  Дослідження присвячене теоретичним, методичним положенням та практичним рекомендаціям підвищення ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств. Зокрема, з’ясовано місце земельних ресурсів у виробничому потенціалі, їх властивості та особливості використання з позиції форм власності і господарювання. Узагальнено погляди науковців на формування стратегії як елемента стратегічного управління підприємством і його земельними ресурсами та фактори впливу на її реалізацію. Обґрунтовано методичні положення оцінки ефективності використання ріллі та сільськогосподарських угідь. Охарактеризовано стан землекористування, землезабезпеченості і інтенсифікації виробництва та рівня ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність реалізації стратегії прямування за лідером органічного землеробства й інноваційного здійснення виробничих процесів землеробства за стратегією технологічного стрибка та визначено їх ефективність. Сформовано пропозиції щодо організаційно-економічних резервів підвищення родючості і ефективності використання землі сільськогосподарських підприємств.
 • Item
  Формування інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-06-30) Муллер, Марина Вячеславівна
  Дисертація присвячена дослідженню та узагальненню теоретико-методичних та науково-практичних рекомендацій щодо формування інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств. Досліджено сутність інноваційного розвитку та понять, що в нього входять – новацій, інновацій, інноваційної діяльності. Проаналізовано й доповнено існуючу класифікацію інновацій та визначені чинники інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств. Удосконалено методичні аспекти оцінки інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств. Проаналізовано виробничо-економічну діяльність та стан інноваційного розвитку м’ясопереробних підприємств Полтавської області. Обґрунтовано вибір та використання стратегічних альтернатив за типами інноваційного розвитку досліджуваних підприємств. Удосконалено стратегічне управління інноваційним розвитком м’ясопереробних підприємств.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2016-07-01) Кухта, Катерина Олексіївна
  В дисертаційній роботі обґрунтовані теоретико-методичні основи економічної ефективності виробництва зернових культур та визначено основні напрями її підвищення в підприємствах Полтавської області. Запропоновано методичні підходи щодо оцінки рівня економічної ефективності виробництва та переробки зернових культур. Досліджено вплив організаційних взаємозв’язків між виробниками зернових культур та переробними підприємствами на рівень економічної ефективності. Визначено оптимальні параметри виробництва, переробки зернових культур та формування каналів збуту в складі стратегії підприємства, використання якої в умовах функціонування сільськогосподарських підприємств Полтавської області дозволяє максимально використати їх потенціал.
 • Item
  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-12-01) АЛ-ДАЛАІЕН, РАШАД ХАЛІФ ХАММАД
  Дисертаційна робота присвячена розробці й обґрунтуванню теоретичних і прикладних положень формування і підвищення ефективності використання ресурсів та їх потенціалу сільськогосподарських підприємств. В роботі розкрито сутнісну характеристику ресурсів, ресурсного потенціалу та виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств. Визначено об’єктивну і суб’єктивну складові та їх взаємозв’язок в системі використання ресурсного потенціалу. Опрацьовано модель організаційноекономічного механізму розвитку ресурсного потенціалу підприємства та здійснено його систематизацію за елементами показників оцінки використання ресурсів. Визначено рівень забезпечення сільськогосподарських підприємств земельними, трудовими ресурсами, засобами та предметами праці. Здійснено економічну оцінку рівня ефективності їх використання. Удосконалено підходи до планування потреби в матеріальних ресурсах та встановленно їх співвідношення із основними засобами. Проведено оцінку сукупного потенціалу виробничих ресурсів досліджуваних сільськогосподарських підприємств та визначено рівень впливу окремих ресурсів на показник ресурсовіддачі. Обґрунтовано необхідність техніко-технологічних змін при використанні земельних ресурсів та збереженні родючості ґрунтів сільськогосподарських підприємств. Запропоновано напрями формування та управління кадровим потенціалом, систему мотивації і стимулювання праці. Розробили пропозиції щодо активізації та фінансування інноваційно-інвестиційної складової ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
 • Item
  Формування та розвиток господарств сільського зеленого туризму
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-06-30) Пеньковський, Валентин Сергійович
  У дисертаційній роботі ідентифіковано основні принципи здійснення підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму, сутність господарств та малих підприємств як його суб’єктів, обґрунтовано організаційно-економічний механізм та управління їх функціонуванням, методичні засади визначення ефективності та конкурентоспроможності. Визначено ресурсний потенціал, умови та чинники функціонування господарств та малих підприємств у сфері сільського зеленого туризму, здійснено оцінку конкурентного середовища, проаналізовано соціально-економічні показники та індикатори підприємницької діяльності. Розроблено засоби посилення екологічних пріоритетів та природоохоронних функцій суб’єктів сільського зеленого туризму, обґрунтовано покращення інноваційно-інвестиційного забезпечення туристичної діяльності, напрями державної підтримки.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ І НІГЕРІЇ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2017-12-29) ОКЕ ОПЕОЛУВА, АДЕДЕДЖІ
  У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методичні засади та запропоновано практичні рекомендації щодо управління стійким розвитком переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії. Розглянуто методологічні засади управління стійким розвитком переробних підприємств, обґрунтовано потребу у застосуванні моніторингу стійкого розвитку підприємства та визначено інформаційно-аналітичне забезпечення процесу стійкого розвитку переробних підприємств. Проаналізовано основні тенденції розвитку переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії, сформовано систему індикаторів та удосконалено методичний інструментарій моніторингу стійкого розвитку переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії. Сформовано інформаційно-аналітичну систему моніторингу переробних підприємств агропродовольчої сфери України і Нігерії, апробовано методичні підходи до моніторингу стійкого розвитку переробних підприємств, акцентовано увагу на оцінюванні впливу соціальної відповідальності переробних підприємств на якість життя населення України і Нігерії.
 • Item
  МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-07-17) Багорка, Марія Олександрівна
  Досліджено теоретико-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування та реалізації маркетингових стратегій розвитку екологічно орієнтованого господарювання аграрних підприємств. Поглиблено тлумачення змісту і сутності поняття «маркетингова стратегія». Систематизовано існуючі методи економічного і стратегічного аналізу, які становлять основу методологічного інструментарію при розробці маркетингової стратегії екологізації виробництва аграрних підприємств. Оцінено передумови, фактори і тенденції розвитку вітчизняного органічного сектора аграрної економіки, ідентифіковано проблеми його інституційного та інфраструктурного забезпечення. Досліджено практику застосування стратегічного маркетингового планування в діяльності аграрних підприємств, обґрунтовано системну концепцію і модель маркетингової стратегії екологізації. Обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування маркетингових стратегій аграрних підприємств, що реалізують сертифіковану органічну продукцію, за трьома товарними групами. Розроблено модель раціонального поєднання галузей в умовах екологічно орієнтованого господарювання аграрних підприємств; систему мотиваційних факторів екологічно орієнтованої поведінки споживачів; економічний механізм стимулювання екологізації аграрного виробництва, формування надбавки до ціни органічної продукції; заходи більш ефективного використання агромаркетингового потенціалу підприємствами та державної політики на шляху екологізації аграрного виробництва.
 • Item
  АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-11-23) Ястребов, Юрій Юрійович
  В дисертаційній роботі обґрунтовані теоретико-методичні основи аналітичного забезпечення розміщення фінансових ресурсів в підприємствах Полтавської області та визначено основні напрями удосконалення фінансового управління. Запропоновано методичні підходи щодо оцінки сукупного впливу факторів на рівень ефективності використання фінансових ресурсів з метою формування оптимального їх співвідношення для забезпечення ритмічності господарської діяльності та сталого розвитку підприємств. Досліджено вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на рівень ефективності фінансової діяльності з використанням багатомірних методів статистичного аналізу. Визначено основні методи аналітичної підтримки управлінських рішень при розробці фінансової стратегії підприємства в умовах міжнародної інтеграції сільськогосподарської галузі, які враховують вплив на поведінку господарюючих суб’єктів параметрів зовнішньоекономічної діяльності та стану національної економіки.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-12-28) Олійник, Аліна Сергіївна
  У роботі узагальнено сутність понять «витрати», «витрати виробництва» та «управління витратами». Встановлено, що витрати виробництва значно вливають не тільки на розмір прибутку, а і на конкурентоспроможність аграрних господарств та їх економічну ефективність. У системі господарської діяльності витрати відображають економічні, технологічні та організаційні взаємозв’язки та показують собою вартісний вираз, використаних ресурсів виробництва. Визначено роль системи управління витратами аграрних підприємств. Здійснено діагностику розвитку фермерських господарств та визначено вплив рівня витрат на конкурентоспроможність фермерської продукції. Встановлено, щоб більш раціонально використовувати кошти, потрібно дотримуватись оптимізації витрат та використовувати точну і достовірну інформацію, що потреби цільового ринку орієнтуються на споживчий попит. У роботі запропоновано економіко-математичне моделювання та оптимізація структури виробництва вибіркових фермерських господарств з метою визначення мінімальних матеріальних витрат і досягнення оптимуму прибутку. Розроблено комплексну систему управління витратами в скотарських фермерських господарствах з врахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів на їх функціонування. Запропоновано етапи, які спрямовані на створення центрів відповідальності та застосування засобів автоматизації, формування обґрунтованого потоку інформації для прийняття управлінських рішень апаратом управління фермерського господарства. Доведена необхідність фінансової підтримки і стимулювання виробниківфермерів, які вирощують велику рогату худобу.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-11-23) Мельник, Марія Іванівна
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в сільському господарстві. Запропоноване авторське визначення змісту поняття інноваційно-інвестиційного захитсту підприємств в сільському господарстві. Наголошено, що для покращення інвестиційного клімату в країні разом з традиційними формами інвестиційної підтримки сільськогосподарських підприємств необхідно створити сприятливі умови венчурного фінансування, реалізації можливостей світових інноваційних фондів та їх співпраці з вітчизняними суб’єктами господарювання. Проведено оцінку інноваційно-інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та змодельовано фінансове забезпечення інноваційного розвитку досліджуваних підприємств в сільському господарстві. Встановлено, що основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в України є власні кошти підприємств та організацій. Ідентифіковано проблеми, які перешкоджають достатньому фінансовому забезпеченню інноваційного розвитку підприємств в сільському господарстві. Доведена необхідність формування інноваційного ризик-менеджменту аграрних підприємств. Запропоновані інструменти зменшення рівня ризиків виробництва на сільськогосподарських підприємствах. Розроблений фінансовий механізм розвитку інноваційного фонду на місцевому та регіональному рівні. Спроектована процедура надання грантового фінансування інноваційним підприємствам. Доведена необхідність створення інноваційних фондів та зазначені їх основні функції