Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 486
 • Item
  Формування врожайності проса прутоподібного залежно від сорту та удосконалення елементів технології вирощування
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Рожко, Ілона Іванівна
  Формування врожайності проса прутоподібного залежно від сорту та удосконалення елементів технології вирощування
 • Item
  Енергетичні культури : сортимент, біологія, екологія, агротехнологія
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023) Кулик, Максим Іванович; Попова, Юлія Михайлівна; Рожко, Ілона Іванівна; Дековець, В.; Дьомін, Д.
  У колективній монографії наведено загальна характеристика, ботанікобіологічні особливості, сортимент та агроекологічно обґрунтовані елементи технології вирощування енергетичних культур для виробництва біомаси. Подано результати досліджень з вивчення сортименту та удосконалення елементів технології вирощування сорго цукрового, проса прутоподібного, міскантусу гігантського й малопоширених енергетичних культур. Обґрунтовано особливості виробництва садивного матеріалу та шляхи екологізації вирощування міскантусу гігантського на біопаливо. Проаналізовано вплив елементів технології вирощування на врожайність малопоширених енергетичних культур: індіан-грасу, біг-блуестему, сорго багаторічного та павловнії. Розроблено новий спосіб сумісних посівів енергокультур. Колективна монографія розрахована на здобувачів вищої освіти агрономічних та екологічних спеціальностей закладів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня доктора філософії, науково-педагогічних працівників і спеціалістів аграрних підприємств.
 • Item
  Павутинний кліщ в сучасних агроценозах
  (Київ, Інститут захисту рослин, 2023-03-21) Білявський Юрій Вікторович; Білявська Людмила Григорівна
  Для ефективного контролю цього шкідника потрібен потужний комплекс акарицидів, який швидко знищуює наявних комах й забезпечують тривалий захист культури. Частіше застосовують дозволені до використання в Україні препарати (г, кг, л/га): Антикліщ Макс, к.е. (0,8-1,0), Актеллік 500 ЕС, к.е. (1,2-2,0), Вертимек 018 ЕС, к.е. (0,6-1,0), Данадим Мікс, к.е. (0,8-1,5), Золон 35, к.е. (2,5), Масаї, з.п. (0,4-0,8), Ніссоран, з.п. (0,4-0,5), Омайт (1,0-1,2 + Сільвет 62,5 мл) та ін. [2]. Їх застосування викликає іноді резистентність у популяції шкідника. За сприятливих умов, через 1–1,5 тижні після застосування акарициду кліщі знову можуть з'явитися у посівах сої. Cпекотна та суха погода викликає слабку ефективність застосованого препарату та короткий період їх захисної дії. За «пасовищного» живлення кліщів – у діючих речовин акарицидів повинна бути системна дія, щоб у достатній концентрації проникали у паренхіму листків та рівномірно їх токсикували. Крім того, препарати авермектінової групи: Актофіт, Фітоверм, Вермітек не діють на яйця шкідника [3-4]. Тому, обробка потрібна декілька разів. Дані препарати не діють при температурі нижче +19 °С і не зберігаються в розчині довше доби. За температури +21°C необхідно мінімум 3 обробки з інтервалом 8 днів. При температурі +30°C – 3–4 обробки з інтервалом 4–5 днів. В іншому випадку нова самка встигає подорослішати (6–7 діб при +30°С) і відкласти нові яйця. Інсектицид акарицидної дії – Сінтак (гекситіазокс, 204 г/л + абамектин, 36 г/л) є препаратом нового покоління [5]. Застосовується для контролю павутинних кліщів, діє миттєво та здатен забезпечити повну загибель дорослих кліщів уже впродовж 24-48 годин. Він знищує кліщів на всіх стадіях розвитку (яйце-личинка-німфа-імаго). Тривалість захисної дії – до 50 днів з моменту обробки. Таким чином, одного внесення достатньо, щоб вирішити проблему до кінця вегетаційного періоду культури, але навколишне середовище може коригувати цей процес. Не можливо встановити порог чіткого визначення стадії заселення рослин кукурудзи, соняшнику та сої. Тому, важливим є профілактичний (лікування) засіб. Проведення моніторингу посіву окремої культури включає наступні показники: тривалість заселення та пошкодження рослин на полі, щільність популяції кліщів, включаючи яйця, розташування кліща на рослині, вологість та зовнішній вигляд культури. Профилактику слід проводити з початку появи перших симптомів – втрати кольору листя. Також, застосування інсектицидів акарицидної дії для рослин кукурудзи рекомендовано на стадії розвитку R1–R4 (налив зерна – фаза молочної стиглості). У випадку, коли кліщі паразитують на качанах або на листях на більшості рослин – спостерігається 15-20% втрати кольору.
 • Item
  Особливості поширення та шкідливість бавовникової совки (HELICOVERPA АRMIGERA HBN.) в посівах кукурудзи.
  (Київ, Інститут захисту рослин, 2023-03-21) Білявська Людмила Григорівна; Білявський Юрій Вікторович; Ванжула Дмитро Валентинович
  Отже, з достовірністю розмноження 99,6% визначено кореляційну залежність від чинників зовнішнього середовища, що достовірно підтверджується критерієм Фішера. Крім того, у 2022 році в регіоні, посіви кукурудзи, соняшнику та сої швидко заселяються цим шкідником. Відмічено початок (02.08.2022 р.) пошкодження волоті не лише вітчизняних гібридів, але й зарубіжних і гено модифікованих рослин. Таким чином, в умовах лівобережного Лісостепу України (Полтавська область) бавовникова совка непомітно перейшла у домінуючого фітофага з економічними наслідками. Тому, з огляду на прихований спосіб її, високу плодючість, трофічні зв’язки з навколишнім середовищем та особливо з частими посухами необхідне ретельне проведення моніторингу та дотримання всіх заходів щодо обмеження її шкідливості.
 • Item
  Сорт як засіб сільськогосподарського виробництва та об'єкт інтелектуальної власності.
  (Полтава, ПДАУ, 2023-03-23) Білявська Людмила Григорівна
  Основне завдання навчальної дисципліни «Ідентифікація сортів в сортовій сертифікації та інтелектуальна власність» – ознайомлення з процедурою набуття прав на сорти рослин, вивчення методів сортового контролю в насінництві сільськогосподарських культур та методик сортової сертифікації, а також правовідносин між власником і користувачем сорту в процесі виробництва насіння і поширення сортів. Освоєння дисципліни дає здобувачам вищої освіти можливість отримати знання і вміння сучасних методик ідентифікації сортів у сортовій сертифікації, а також розуміння того, що у всьому цивілізованому світі захист прав інтелектуальної власності є основою, на якій будуються відносини між власником об’єкта інтелектуальної власності та його користувачем.
 • Item
  УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ СОРТУ АЛМАЗ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОПРЕПАРАТАМИ У РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
  (Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 2023-06) Білявська Людмила Григорівна; Кулик Максим Іванович; Білявський Юрій Вікторович
  Встановлено, що на збільшення врожайності насіння сої сорту Алмаз суттєвий вплив має передпосівна інокуляція штамами мікроорганізмів. Найбільший ефект виявлено при застосуванні штаму B. japonicum 634 б за вирощування сорту в умовах Лісостепу. При цьому в середньому за три роки, порівняно із Степом (1,99 т/га), урожайність зросла до 3,05 т/га.
 • Item
  ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ FOLIAR CONCENTRATE НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОРТІВ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО (CICER ARIETINUM)
  (2023-05) Баган Алла Василівна; Неводничий Сергій Володимирович
  Важливим заходом для поліпшення посівних якостей є передпосівна обробка насіння стимуляторами росту. Для проведення досліджень актуальним є використання органіч-них стимуляторів росту рослин на основі гумінових речовин. Основним завданням наших досліджень було вивчення закономірностей прояву і фор-мування посівних якостей насіння сортів нуту звичайного залежно від застосування сти-мулятора росту рослин. У лабораторних умовах дуло закладено двофакторний дослід із пророщування насіння у чотириразовій повторності протягом семи діб. Матеріалом для досліджень були зразки насіння п’яти сортів нуту звичайного вітчизняної селекції (Селекційно-генетичний інститут), а саме: Тріумф, Скарб, Достаток, Ярина, Буджак. Дослідження проводили за такою схемою: контроль (без обробки), обробка насіння стимулятором росту Foliar Concentrate. Вивчали наступні показники – енергію проро-стання насіння, лабораторну схожість, швидкість проростання, дружність проро-стання, масу сухої насінини, масу набубнявілої насінини на другу добу і масу пророслої насінини на сьому добу. За результатами досліджень виділено варіант з обробкою насіння органічним стиму-лятором росту Foliar Concentrate. Встановлено вплив даного препарату на підвищення посівних якостей насіння та збільшення маси насінини під час проростання у сортів нуту звичайного, порівняно із контролем. Вивчено прояв досліджуваних ознак за варіантами досліду. Визначено реакцію сортів на обробку стимулятором росту за посівними яко-стями насіння. Виділено сорти нуту звичайного Скарб і Достаток за показниками енер-гії проростання та схожості насіння. Встановлено незначний вплив стимулятора росту на посівні якості насіння нуту звичайного. Відмічено вплив даного препарату на показ-ники енергії проростання, лабораторної схожості та дружності проростання у сортів нуту звичайного Тріумф, Ярина і Буджак, а також на показник швидкості проростання у сорту Скарб. Встановлено також вплив стимулятора росту Foliar Concentrate на збіль-шення маси насінини у сортів нуту звичайного під час проростання. Виділено вплив даного препарату за показниками збільшення маси та поглинання вологи насіниною під час про-ростання у сорту Буджак. Ключові слова: енергія проростання, схожість насіння, швидкість проростання, дружність проростання, маса насінини.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ І ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
  (2023-06) Баган Алла Василівна; Шакалій Світлана Миколаївна; Юрченко Світлана Олександрівна; Четверик Оксана Олександрівна
  Мета. Метою досліджень було вивчення закономір-ностей прояву і формування посівних якостей насіння зернобобових і зернових культур. Методи. Використовували лабораторні (визначення показників посівних якостей насіння) та статистичні (обробка результатів досліджень) методи. Матеріалом для досліджень були зразки насіння п’яти зернобобо-вих культур – нут звичайний, чина посівна, сочевиця харчова, сочевиця червона і маш; зразки насіння п’яти зернових культур – ячмінь звичайний ярий, пшениця тверда яра, пшениця м’яка яра, овес посівний плівчас-тий, овес посівний голозерний. Досліджували наступні показники – енергію проростання, лабораторну схо-жість, швидкість проростання, дружність проростання та індекс проростання. Статистична обробка резуль-татів досліджень включала проведення кореляційного аналізу за допомогою програми «Statistiсa» . Результати. За результатами досліджень найбільша енергія проростання насіння відмічена у машу (96 %), лабораторна схожість – у чини посівної і машу (100 %). Найбільш дружнім проростанням характеризувався також маш (33,3 %) із найменшим періодом проростання насіння (2,2 доби). За індексом проростання виділено маш (0,32). За результатами кореляційного аналізу було встановлено тісний зворотній зв’язок показника швидкості проростання із показниками енергії проростання, лабораторної схо-жості та дружності проростання (r=-0,72…-0,81). Індекс проростання характеризувався прямою сильною залежні-стю із показником швидкості проростання (r=0,99). Висновки. Насіння зернобобових культур мало вищі показники енергії проростання, лабораторної схожості, дружності проростання та нижчі показники індексу про-ростання і швидкості проростання, порівняно із насін-ням зернових культур. За посівними якостями насіння серед зернобобових культур виділено маш, а серед зер-нових культур – овес посівний голозерний. Ключові слова: енергія проростання, лабораторна схожість, швидкість проростання, дружність проро-стання, індекс проростання.
 • Item
  Особливості елементів технології вирощування гороху в умовах Лісостепу України
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-05-15) Рибальченко Анна Михайлівна; Косенко Вячеслав Юрійович
 • Item
  Формування адаптивних властивостей сортів гороху
  (Полтавський державний аграрний університет, 2023-05-15) Рибальченко Анна Михайлівна; Миколенко Христина Валентинівна
  Зернові бобові культури мають важливе значення як харчові та кормові культури, що сприяють сталому розвитку світового сільського господарства. Серед зернових бобових горох (Pisum sativum L.) є економічно важливою культурою поряд із соєю та квасолею у всьому світі та здебільшого вирощується в помірних регіонах. Він має велике продовольче, кормове та агротехнічне значення, цінний на широкий спектр поживних речовин. Сорт повинен мати високу адаптивну здатність, що дозволяє відновлювати до оптимального рівня процеси метаболізму післядії стресового фактора, що особливо важливо у зв’язку зі змінами і нестабільністю клімату.
 • Item
  Вплив регуляторів росту на урожайність пшениці м'якої озимої.
  (2023-05-15) Баган Алла Василівна; Гурба Владислав Сергійович
 • Item
  Роль мікродобрив у підвищенні урожайності кукурудзи.
  (2023-05-15) Баган Алла Василівна; Улізько Василь Миколайович
 • Item
  Прогресивні технології вирощування кукурудзи.
  (2023-05-15) Баган Алла Василівна; Вережак Д.В.
 • Item
  ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКІВ У ДОМАШНІХ УМОВАX
  (2023-05-16) Григоренко Д.Р.
 • Item
  КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ БРОККОЛІ
  (2023-05-16) Вережак Д.В.