Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 303
 • Item
  Принципи венчурного інвестування.
  (2023) Єгорова Олена Володимирівна; Книш Сергій Іванович; Томілін Олексій Олександрович
 • Item
  Аналіз як складова управління дебіторською заборгованістю підприємства.
  (2023) Сімінько Катерина Василівна; Єгорова Олена Володимирівна
 • Item
  Фінансова криза та напрями її подолання
  (ДДУВС, 2023) Чумак, Валентина Дмитрівна; Бражник, Людмила Василівна
 • Item
  Система бюджетного обліку
  (Хмельницький. Хмельницький національний університет: 2023. С.144–146., 2023) Макеров Віталій Олександрович; Томілін Олексій Олександрович
  Визначено, що система бюджетного обліку є життєво важливим інструментом для ефективного управління своїми фінансовими ресурсами. Система бюджетного обліку забезпечує структурований підхід до управління фінансами, що дозволяє організаціям здійснювати більший контроль над своїми ресурсами.
 • Item
  Маркетинг в умовах цифрової економіки
  (Хмельницький. Хмельницький національний університет: 2023. С.144–146., 2023-06-23) Томілін Олексій Олександрович; Шевченко Вікторія Миколаївна
  Визначено, що використання цифрових інструментів і методів компаніями відіграє значну роль у залученні цільової аудиторії, активуючи програми лояльності, сприяючи зміцненню іміджу, досягненню запланованих маркетингових цілей, посиленню конкурентних позицій компаній і в цілому підвищенню ефективності ведення бізнесу.
 • Item
  SWOT-аналіз як метод стратегічного планування.
  (2023) Морозова Поліна Ігорівна
 • Item
  Резерви підвищення рентабельності підприємства.
  (2023) Бурмінова Мілана Вадимівна
 • Item
  Фрілансери: переваги та недоліки працевлаштування.
  (2023) Бурмінова Мілана Вадимівна
 • Item
  Гендерні аспекти зайнятості в Україні та світі.
  (2023) Кохан Валерія Олександрівна
 • Item
  Краудфандинг як джерело фінансування бізнесу.
  (2023) Ромаш Дарія Володимирівна
 • Item
  Оцінка ефективності маркетингової діяльності.
  (2023) Горулько Ліана Ігорівна
 • Item
  Ризики інвестицій у криптовалюту.
  (ПДАУ, 2023) Малиш Вікторія Олександрівна
 • Item
  Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку.
  (РВВ ПДАУ, 2023) Макеров Віталій Олександрович; Адаменко Ілля Миколайович
 • Item
  Аналіз кількісних та якісних характеристик підприємства в оцінці ймовірності його банкрутства.
  (РВВ ПДАУ, 2023) Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна; Дорошенко Андрій Петрович; Єгорова Олена Володимирівна
 • Item
  Методичні та прикладні аспекти використання матриці BCG.
  (Інфраструктура ринку., 2023) Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна; Єгорова Олена Володимирівна; Яснолоб Ілона Олександрівна
  Уточнені та систематизовані основні проблеми, які виникають при застосуванні матриці Бостонської консультативної групи – методичного інструменту аналізу корпоративного портфеля. Доведено, що неточності в аналізі швидкості росту ринку та відносної частки на ньому окремих суб’єктів за допомогою матриці BCG унеможливлюють точність оцінки перспектив бізнесу у цій сфері. Розглянуто проблеми методичного та прикладного характеру, які виникають при оцінці компанією її частки на ринку певних продуктів. Основні проблеми, що виникають при побудові матриці BCG – це відсутність чітких критеріїв щодо віднесення бізнесу до конкретного ринку, віднесення продукту до категорії «висока» або «низька» частка ринку та до категорії бізнесу з «високим» або «низьким» темпом росту, розрахунку частки продукту на ринку, а також недостатність для оцінки росту ринку порівняння показників лише за два роки. Основні проблеми, що виникають при побудові матриці BCG: відсутність чітких критеріїв віднесення бізнесу до конкретного ринку; наявність альтернативних методик розрахунку частки продукту на ринку; відсутність однозначного кількісного критерію віднесення продукту до категорії «висока» або «низька» частка ринку; відсутність однозначного кількісного критерію віднесення продукту до категорії бізнесу з «високим» або «низьким» темпом росту; недостатність для оцінки росту ринку порівняння показників лише за два роки. Визначені шляхи щодо усунення окремих недоліків даного методу, зокрема, щодо методики розрахунку показників, які входять до матриці BCG.
 • Item
  Вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства
  (ФОП Вишемирський В. С., 2023-04-27) Чумак Валентина; Драчук Станіслав
  Викладено вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства.
 • Item
  Адаптація матриці Бостонської консультативної групи для аналізу фінансових результатів.
  (Цифрова економіка та економічна безпека., 2023) Єгорова Олена Володимирівна; Яснолоб Ілона Олександрівна
  Обґрунтовано, що використання методу аналізу корпоративного портфеля Boston Consulting Group Matrix обмежене внаслідок неоднозначності концептуальних засад, методичних проблем та браку повної інформації щодо діяльності конкурентів. Запропоновано модифікацію BCG matrix, яка розподіляє асортиментні одиниці за визначеними резервами зростання прибутків. Запропонована модифікація має перевагу у порівнянні з класичним варіантом, оскільки базується на внутрішньому аналізі суб’єкта діяльності, а не на оцінюванні потенціалу конкурентів, та оцінює перспективи не доходу, а прибутку (що важливіше для бізнесу). Boston Consulting Group Matrix is the most famous and popular methodical tool for corporate portfolio analysis among practitioners. However, the methods of using the Matrix were subjected to numerous criticisms and the peak of popularity of this methodical tool has passed. The purpose of the article is to determine new directions for using the Boston Consulting Group Matrix (BCG) in the economic analysis of business activity. The tasks of the research are the adaptation of the classical BCG matrix to use in the conditions of incomplete information as to the market of a specific product, as well as the modification of this method depending on the objects of the study. The following research methods were used: monographic (when studying the theoretical and methodological foundations of Boston Consulting Group Matrix classical methods); dialectical, abstract and logical (for theoretical generalizations regarding the identifying the methods’ drawbacks and ways to overcome them, formulation of conclusions); graphical and tabular (when presenting research results). It has been substantiated that the use of the traditional BCG matrix method is limited due to the ambiguity of conceptual principles, methodological problems and the lack of complete information about the activities of competitors. It has been proven that inaccuracies in the analysis of the market growth rate and the relative share of individual subjects on it make it impossible to assess accurately business prospects in this area. A modification of the BCG matrix has been proposed, which distributes the assortment units of the analyzed subject of activity according to the determined reserves of profit growth. Depending on the objects of specific analysis, grouping in the modified matrix can be conducted according to individual types of products (goods, works, and services). The main problems that arise at applying the BCG matrix were specified and systematized. Ways to eliminate certain drawbacks of the traditional BCG matrix, in particular, regarding the method of calculating the indicators included in it, were determined. The modification of the BCG matrix has been proposed, which classifies types of products (goods, works or services) according to prospective profit reserves and changes in their share in the company’s profit structure. The similar matrix has been developed for the classification of buyers of goods or consumers of the company’s services. The place of the proposed modification of the BCG matrix in the economic analysis was determined. The proposed variations of the BCG matrix have an advantage in comparison with the classical version because they are based on the internal analysis of only one business entity, and not on assessing the potential of competitors. The developed modification of the analysis methodology can be integrated into the system of the complex economic analysis of any company. The results of the analysis using the modified BCG matrix can be used in financial strategic planning and in the development of the marketing strategy, in particular when planning advertising campaigns.