Друковані видання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Напрями розширення асортименту вершкового масла
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023-05-15) Лещенко, І. І.; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Сучасне виробництво харчових продуктів передбачає вдосконалення технології виробництва, розширення асортименту. Дані інновації мають на меті зменшити собівартість продукції, пришвидшити виробництво, збільшити кількість споживачів з різних груп населення, бути конкурентоспроможними на ринку, збільшити термін зберігання продукту. Вершкове масло є високожирним молочним продуктом, який виробляють із коров’ячого молока.
 • Item
  Перспективи розвитку молочної галузі України
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023-05-16) Даніленко, С. В.; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Проблема забезпечення молокопереробних підприємств якісною молочною сировиною залишається актуальною із року в рік. Причина цьому – висока частка господарств населення у структурі заготівельного молока. Сировинна база одним із найбільших викликів для переробників. При цьому автори вбачають чотири способи забезпечення молочною сировиною: брати те, що є; придбати переробне підприємство з власною сировинною базою; мати власні сільськогосподарські підприємства; розвивати зону постачання.
 • Item
  Використання нетрадиційних інгредієнтів у технологіях хлібобулочних та кондитерських виробів
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023-05-16) Руденко, М. І.; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Розвиток технологій у всіх сферах промисловості відіграє важливу роль у забезпеченні високої якості та конкурентоспроможності виробів на ринку. Виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів не є винятком, оскільки цей сегмент продуктів є досить популярним та вимагає високої якості, смакових якостей та дизайну. Дослідження в області оптимізації рецептурного складу і технологій для інновацій у кондитерському та хлібобулочному виробництві, у тому числі збагачення їх фізіологічно функціональними речовинами, в даний час є дуже актуальними і перспективними.
 • Item
  Інноваційні технології кисломолочного сиру
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023-05-15) Сочка, І. В.; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Харчування відноситься до найважливіших чинників навколишнього середовища, які безпосередньо протягом усього життя впливають на організм людини, визначають здоров'я нації, її потенціал та перспективи розвитку. Повноцінне харчування забезпечує правильну діяльність фізіологічних систем організму і є гарантією поліпшення здоров’я на оптимальному рівні шляхом профілактики багатьох захворювань
 • Item
  Дослідження ринку яєць (2021-2022 рр.) в Україні
  ("Молодіжна наукова ліга",м. Житомир, 2023-06-09) Михайлютенко, Ярослав Едуардович; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Постійна кількість населення, що зростає в світі, та відносна дешевизна яєць впродовж тривалого часу зумовлювала нарощування обсягів виробництва курячих яєць в Україні. Авторами підтверджено розвиток галузі птахівництва в державі за рахунок динаміки поголів`я, виробництва та експорту основних продуктів (м’яса птиці та яєць) і відповідно економічної ефективності від реалізації. Так, в 2000 році у сільськогосподарських підприємствах утримували лише 20,0% птиці, вже у 2010 році її кількість значно збільшилася до 53,0, а у 2016 році – до 56,9%. Країна входила до першої десятки світових експортерів яєць.
 • Item
  Технологічні прийоми підготовки нетелей до наступної лактації за використання масажу вимені
  ("Передгірне та гірське землеробство і тваринництво" м. Львів, 2023) Антоненко, С. Ф.; Піскун, В. І.; Золотарьов, А. П.; Осипенко, Т. Л.; Адміна, Н. Г.; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  У статті наведено результати вирощування нетелей української чорно-рябої молочної породи в ДП ДГ «Українка Слобідська» Інституту тваринництва НААН Харківського району Харківської області. Для досліду сформували три групи нетелей (контрольну та дві дослідні), по 13 голів у кожній. Вим’я тварин I дослідної групи масажували експериментальним пневмомасажером, виготовленим в ІТ НААН відділом механізації спільно з відділом технології виробництва молока. Тварин II дослідної групи масажували вручну, III група – контрольна була без масажу. На початку досліджень на 5–6 місяці тільності (до масажу) були взяті основні проміри вимені та дійок. Установлено, що привчання нетелей на 6–7 місяці тільності до масажу упродовж 60–70 діб і закінчення масажу за 20 діб до отелення, позитивно впливало на ріст і розвиток молочної залози.
 • Item
  Оцінка вмісту нітратів у картоплі
  ("Scientific Progress & Innovations" ПДАУ, м. Полтава, 2023-11-04) Михайлютенко, Світлана Миколаївна; Євстаф’єва, Валентина Олександрівна; Мельничук, Віталій Васильович; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Останнім часом екологи, лікарі гуманної та ветеринарної медицини виокремлюють тему безпечності харчових продуктів. Впродовж останнього десятиріччя значну увагу приділено питанню «здорова тарілка». З появою сезонних овочів актуальним стає такий показник, як вміст нітратів. Найбільша їх кількість накопичується саме у рослинних харчових продуктах, тому останні є основним джерелом надходження нітратів в організм людини. Метою роботи було визначення вмісту нітратів у картоплі, а також порівняльна характеристика результатів з гранично допустимими концентраціями (ГДК). Вивчення показника безпечності овоча проводили на базі лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету шляхом порівняльної оцінки відібраних нами зразків.
 • Item
  Особливості проведення лабораторних занять під час дистанційного навчання
  (РВВ ПДАУ, м. Полтава, 2023-02-22) Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Лабораторне заняття, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті – це вид навчального заняття, на якому здобувач вищої освіти, під керівництвом викладача, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою; особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни.
 • Item
  Використання Echinacea Purpurea у технології молочних продуктів
  (ПДАУ, Полтава, 2023-05-17) Кузьменко, Лариса Михайлівна
  В умовах сьогодення, коли у складних екологічних умовах на людину впливають несприятливі чинники зовнішнього середовища, питання захисту населення є актуальним питанням. Нівелювати цей вплив можна шляхом покращення структури харчування населення та оптимізації якості, біологічної цінності і смакових характеристик продуктів. При цьому забезпечити організм людини дефіцитними інгредієнтами, підвищити його неспецифічну резистентність до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища, сучасна харчова промисловість пов'язує із створенням і виробництвом нових продуктів лікувально-профілактичного призначення. В основу розробки цих продуктів покладено збагачення їх біологічно активними речовинами вітамінами, мінеральними і імунними речовинами, як правило, природнього походження.
 • Item
  Ефективність дорощування гібридних поросят з різною масою при постановці за рідкої системи їх годівлі
  (Наковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, 2023) Тіщенко, О. С.; Повод, М. Г.; Гутий, Б. В.; Мироненко, О. І.; Кузьменко, Лариса Михайлівна; Калініченко, Г. І.; Бойко, А. О.
  Вивчались інтенсивність росту поросят, їх збереженість під час дорощування та оплата корму приростами тварин, які були поставлені на дорощування за проектної живої маси 7 кг та на 20 % меншою від проектної – 5,5 кг. Також вивчалось співідношення споживання комбікормів різних рецептур під час дорощування, їхня вартість та ефективність дорощування поросят за різної постановочної живої маси.
 • Item
  Впровадження дульної освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  (Науково-методичний центр ВФПО, м. Київ, 2023-11-23) Кузьменко, Лариса Михайлівна
  У Полтавському державному аграрному університеті підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва здійснюється за трьома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим). Метою підготовки є формування фахівців відповідно до рівня вищої освіти, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності дослідницького та інноваційного характеру в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням теорій та методів біології та прикладних наук, а також професійна підготовка докторів філософії, здатних планувати, проводити і узагальнювати наукові дослідження, які спрямовані на розв’язання проблем у галузі.
 • Item
  Використання пророщеного зерна для приготування ферментованих напоїв
  (Е-видання ПДАУ, Полтава, 2023-12-19) Шостя, Анатолій Михайлович; Усенко, Світлана Олексіївна; Кузьменко, Лариса Михайлівна
  Робота галузі харчової промисловості спрямована на задоволення потреб споживачів у високоякісних продуктах, що потребує розробки їх нових видів, де особливе місце займають вироби із пророщеного зерна, які характеризуються значно меншою кількістю антипоживних інгредієнтів, вищою доступністю біологічно-активних речовин та кращими смаковими якостями. Даний вид продуктів інколи є альтернативою коров’ячому молоку при вегетаріанській дієті, адже містить значну кількість простих полісахаридів, білку, вітамінів та мікроелементів, а тому цей напрямок потребує подальшої розробки.
 • Item
  Вплив підвищеної температури у корівнику на поведінку дійних корів
  (ПДАУ "Scientific Progress & Innovations", 2023-09-29) Захаренко, М. О.; Хоценко, А. В.; Ващенко, Павло Анатолійович; Шостя, Анатолій Михайлович; Слинько, Віктор Григорович; Кузьменко, Лариса Михайлівна; Шаферівський, Богдан Сергійович; Vashchenko, P. A.; Shostya, A. M.; Slynko, V. H.; Kuzmenko, L. M.
  Мета роботи полягає у встановленні впливу високої температури повітря на поведінку високопродуктивних дійних корів голштинської породи за різних умов утримання та пошук шляхів оптимізації технології для зменшення негативних наслідків теплового стресу у корів. Етологічне дослідження проводили на лактуючому молочному стаді в каркасному корівнику, що складається з металевої конструкції. Контрольна група утримувалася на автоматичній прив'язі, тоді як експериментальна група утримувалася в боксах без прив'язі. Вимірювання показали, що температура всередині корівника сильно залежала від зовнішньої температури навколишнього середовища. Дослідженнями встановлено, що температура суміші кормів, якою годували лактуючих корів, залежала від температури всередині корівника.
 • Item
  The composition of heavy metals and the content of esterified fatty acids in bee tissues depending on the environmental condition
  ("Scientific papers series D animal science" Bucharest, 2023) Rivis, Y.; Postoyenko, V.; Stasiv, O.; Stadnytska, O.; Gutyj, B.; Usenko, S. O.; Shaferivskyi, B. S.; Karunna, T. I.; Bezaltychnas, O.; Yasko, V.; Hopanenko, O.; Diachenko, O.; Klum, O.; Saranchuk, I.; Усенко, Світлана Олексіївна; Шаферівський, Богдан Сергійович; Карунна, Тетяна Іванівна
  The work aimed to record the content of heavy metals, including toxic and esterified forms of fatty acids in tissues, and the honey productivity of bees in different natural zones of the Carpathian region. The level of dangerous elements of the first class of toxicity - Lead and Cadmium - increases significantly in the tissues of honey bees of the foothills and forest-steppe zones, compared to the conditionally clean mountain environment. In the Carpathian region, all heavy metals accumulate in more significant quantities in the abdominal tissues of honey bees than in the tissues of the chest and head. In the direction from the mountain to the foothills and further to the forest-steppe zone of the Carpathian region, a decrease in the content of esterified forms of fatty acids is observed in the tissues of honey bees. The intensity of conversion of the esterified form of linolenic acid into its longer-chain and unsaturated fatty acids of the omega-3 family in the tissues of the head of honeybees in the foothills and especially in the forest-steppe zones is sharply reduced.
 • Item
  Відгодівельні та забійні показники свиней за рідкого та сухого способів їх годівлі
  (Видавничий дім "Гельветика", м. Суми, 2023) Михалко, Олександр Григорович; Шостя, Анатолій Михайлович; Усенко, Світлана Олексіївна; Вербельчук, Тетяна Василівна; Вербельчук, Сергій Петрович; Кобернюк, Віра Василівна; Лавринюк, Оксана Олександрівна; Криворученко, Лідія Володимирівна
  Задля вивчення відгодівельних та забійних якостей свиней ірландського походженняВідгодівельні та за використання рідкого та сухого способів їх годівлі в умовах індустріального свинарського комплексу був проведений експеримент, який включав аналіз інтенсивності росту, споживання корму та забійні характеристики туш 410 голів відгодівельного молодняку, отриманого від свиноматок F, поєднання ірладського йоркшира та ірладського ландраса і кнурів синтетичної лінії Maxgro.
 • Item
  The attitudesof consumers and farmers in Ukraine toward animal welfare
  (Nitra, Slovakia., 2023-04-27) Usenko, S. O.; Getya, A. A.; Matvieiev, M.; Hryshchenko, N.; Asbier, E.; Staaf Larsson, B.; Karlsson, A.; Wie, H.; Zamaratskaia, G.; Kravchenko, O. I.; Kocina, I.; Ansone, L.; Ribikauskas, V.; Khalilova, I.; Mammadov, A.; Ojaghi, I.; Arney, D.; Leming, R.; Carnovale. F.; Усенко, Світлана Олексіївна; Гетя, Андрій Анатолійович
  A faiitate the adaption ofthe FL requirements, eure issues in animal welfare in Ukraine sho d Totally 47 QW o6veannute paiinss ers had stricter opinion than farmers cegarding anal wee legisation. Particularly, 93% of consumers and only 82 > farmers beloved tha the Beisation should be impr and $9% of farmers regarded enim Usraine as god 28 @ Venpaeutsc tant welfare isses defined by the farmers were inappropriateposing ughier co increased production co: ack of the state support.
 • Item
  Young pig fattening and meat quality due to varying formation intensities in early ontogenesis and two genotypes of the melanocortin receptor 4 (Mc4r) gene
  (Poland, 2023) Khalak, V.; Voloshchuk, V.; Gutyj, B.; Zasucha, L.; Onyshchenko, A.; Ilchenko, M. O.; Ofilenko, N.; Pokhyl, V.; Pundyk, V.; Stadnytska, O.; Ільченко, Марія Олександрівна
  The aim of this study was to investigate young pig fattening and meat quality due to the varying formation intensities in early ontogenesis and two genotypes based on the melanocortin receptor 4 (Mc4r) gene. To calculate the correlations between traits and the economic efficiency of using animals of experimental groups in industrial complex conditions, the assessment of animals for fattening and meat quality examined the following characteristics: average daily live weight gain during the control fattening period in grams; age of reaching 100 kg live weight in days, chilled carcass length in centimetres; length of the bacon half of the cooled carcass in centimetres; lard thickness at the thoracic vertebrae T6-T7 in millimetres.
 • Item
  Sazer-Fredin index — an effective method of assessing young pigs for feeding and meat qualities
  (2023-02-11) Khalak, V.; Gutyj, B.; Ilchenko, M. O.; Ільченко, Марія Олександрівна
  The purpose of the work was to investigate the fanening and meat quality of young pigs of different intrabreed differentiation according to the Sazer-Fredin index and, based on the obtained data, to calculate the economic effi- ciency of the results of the experiment. The research was carried out in the Dnipropetrovsk region and the animal husbandry laboratory of the State Institution “Institute of Grain Crops of the National Academy of Sciences”.
 • Item
  Перспективи SMART-освіти в Україні
  (2020) Усенко, Світлана Олексіївна; Усенко, О. О.
  Цифрові технології стають органічною, важливою і необхідною частиною життя сучасної людини, вони проникають у різноманітні сфери соціального життя: політику, культуру, професійну діяльність, спілкування і побут. Це дає можливість впевнено говорити про народження нової соціально-культурної реальності - цифрової культури.
 • Item
  Особливості формування гомеостазу у циклюючих та поросних свинок
  (2019) Усенко, Світлана Олексіївна
  Викладено результати досліджень про динаміку вмісту стероїдних гормонів і особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок залежно від фізіологічного стану.